آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 27101920 گريس 500 620,516,675 Rls. 21,078 $
202 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 5,398 610,564,025 Rls. 20,310 $
203 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 49,300 608,088,189 Rls. 21,437 $
204 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,100 600,562,680 Rls. 20,039 $
205 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,266 592,292,920 Rls. 19,758 $
206 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 29171100 اسيد اكساليك، املاح و استرهاي آن 20,800 586,536,800 Rls. 19,571 $
207 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 21,991 579,121,517 Rls. 19,188 $
208 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 1,750 575,053,563 Rls. 19,196 $
209 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 16,634 571,844,622 Rls. 20,232 $
210 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,280 567,098,319 Rls. 19,398 $
211 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,130 564,770,100 Rls. 18,755 $
212 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 280 548,175,000 Rls. 19,322 $
213 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 13,000 540,732,000 Rls. 18,200 $
214 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 27,000 513,543,185 Rls. 17,566 $
215 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32072010 لعابکها 16,480 472,579,589 Rls. 15,670 $
216 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 43,600 472,063,898 Rls. 15,753 $
217 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 3,020 464,530,001 Rls. 15,635 $
218 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 21,161 461,069,580 Rls. 15,275 $
219 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 122,685 449,840,870 Rls. 15,662 $
220 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 73,500 447,021,583 Rls. 14,811 $
221 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 5,300 410,812,789 Rls. 13,828 $
222 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 10,000 399,853,600 Rls. 13,783 $
223 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 21,000 388,095,484 Rls. 13,324 $
224 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 615 386,465,532 Rls. 13,219 $
225 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 9,600 353,423,023 Rls. 12,486 $
226 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 89,200 348,800,000 Rls. 11,646 $
227 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 500 320,574,310 Rls. 10,621 $
228 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 525 312,767,740 Rls. 10,434 $
229 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,646 309,901,200 Rls. 10,555 $
230 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 5,000 301,266,979 Rls. 10,140 $
231 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,119 292,940,950 Rls. 9,781 $
232 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 3,870 287,464,500 Rls. 9,525 $
233 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 2,500 281,170,650 Rls. 10,113 $
234 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 15,000 280,665,000 Rls. 9,371 $
235 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 35,048 278,141,476 Rls. 9,285 $
236 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 21,675 275,148,189 Rls. 9,139 $
237 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 450 236,485,200 Rls. 7,896 $
238 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,800 235,588,848 Rls. 7,930 $
239 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 280 234,466,130 Rls. 7,955 $
240 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 51,500 226,052,740 Rls. 7,507 $
241 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 48,500 219,352,606 Rls. 7,561 $
242 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 530 213,596,584 Rls. 7,182 $
243 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 25293010 نفلين سي ا نيت 20,000 210,131,200 Rls. 6,980 $
244 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 570 200,328,000 Rls. 6,702 $
245 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 464 197,563,812 Rls. 6,596 $
246 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 1,291 197,390,040 Rls. 6,590 $
247 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 10,128 191,030,982 Rls. 6,559 $
248 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 7,000 188,934,605 Rls. 6,463 $
249 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 473 184,486,278 Rls. 6,113 $
250 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 268 175,833,964 Rls. 5,866 $
251 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,427 172,433,528 Rls. 6,092 $
252 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 7,201 165,509,507 Rls. 5,571 $
253 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,790 146,464,996 Rls. 4,930 $
254 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,253 146,132,087 Rls. 4,956 $
255 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,558 144,672,638 Rls. 5,108 $
256 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 450 136,761,891 Rls. 4,565 $
257 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 1,000 130,680,000 Rls. 4,330 $
258 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 274 125,298,880 Rls. 4,180 $
259 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 2,630 125,279,339 Rls. 4,416 $
260 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28258000 ا کسيدهاي ا نتيموا ن 400 120,240,044 Rls. 4,012 $
261 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 1,814 108,325,996 Rls. 3,614 $
262 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,399 105,596,680 Rls. 3,496 $
263 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 2,700 101,530,954 Rls. 3,417 $
264 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 25 94,604,286 Rls. 3,158 $
265 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 1,000 92,385,733 Rls. 3,070 $
266 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 680 90,168,064 Rls. 3,121 $
267 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 351 84,293,370 Rls. 2,814 $
268 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 1,240 79,966,198 Rls. 2,847 $
269 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 1,804 79,366,337 Rls. 2,658 $
270 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,760 74,635,779 Rls. 2,637 $
271 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 1,950 65,815,656 Rls. 2,197 $
272 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 172 56,649,920 Rls. 1,880 $
273 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 14 55,392,857 Rls. 1,849 $
274 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 617 48,325,403 Rls. 1,627 $
275 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 822 47,028,474 Rls. 1,682 $
276 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 200 44,556,221 Rls. 1,577 $
277 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 220 39,512,400 Rls. 1,312 $
278 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 300 38,042,070 Rls. 1,344 $
279 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 20,000 37,422,000 Rls. 1,249 $
280 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 1,800 32,575,622 Rls. 1,118 $
281 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 193 32,369,507 Rls. 1,084 $
282 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 270 31,328,875 Rls. 1,045 $
283 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 242 31,037,044 Rls. 1,035 $
284 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 298 30,092,206 Rls. 1,035 $
285 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,280 29,154,266 Rls. 981 $
286 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 2,975 25,302,375 Rls. 845 $
287 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 223 24,125,284 Rls. 852 $
288 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 144 23,038,029 Rls. 794 $
289 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 330 22,441,408 Rls. 749 $
290 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 200 18,927,982 Rls. 632 $
291 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 180 17,084,289 Rls. 575 $
292 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48209000 دسته هاي کاغذخشک کن, جلدکتاب وسايرنوشت ا فزا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 160 11,825,530 Rls. 398 $
293 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 107 9,620,370 Rls. 321 $
294 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 151 8,980,515 Rls. 302 $
295 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 68 6,092,184 Rls. 205 $
296 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 170 5,350,473 Rls. 180 $
مجموع کل
22,101,174,796 ريال
مجموع کل
747,867 دلار