آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 103,200 3,489,791,592 Rls. 116,497 $
102 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 102,120 3,406,160,055 Rls. 114,657 $
103 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 72,000 3,297,370,842 Rls. 116,692 $
104 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 62,000 3,165,495,423 Rls. 107,305 $
105 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 33061000 مواد پاكکكننده دندان 39,968 3,068,372,005 Rls. 107,666 $
106 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 80,715 3,059,515,098 Rls. 105,446 $
107 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 5,000 3,022,589,942 Rls. 106,968 $
108 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 331,540 2,996,182,197 Rls. 102,597 $
109 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,400 2,909,095,020 Rls. 97,067 $
110 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 37,533 2,903,132,468 Rls. 99,303 $
111 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 65,900 2,900,450,829 Rls. 101,076 $
112 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 74,770 2,877,362,688 Rls. 99,941 $
113 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 149,220 2,819,743,289 Rls. 93,732 $
114 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 71,147 2,786,332,320 Rls. 92,520 $
115 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 29,650 2,760,207,576 Rls. 100,160 $
116 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 4,900 2,726,355,600 Rls. 90,541 $
117 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 13,300 2,610,416,359 Rls. 87,334 $
118 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 21,708 2,603,610,856 Rls. 86,272 $
119 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 23,204 2,533,422,668 Rls. 85,943 $
120 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 40,000 2,492,573,900 Rls. 82,777 $
121 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 10,500 2,424,702,992 Rls. 85,663 $
122 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 20,150 2,397,551,989 Rls. 84,848 $
123 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 95,000 2,345,716,750 Rls. 78,823 $
124 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,000 2,148,444,434 Rls. 71,190 $
125 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 107,200 2,143,198,144 Rls. 71,523 $
126 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 36,303 2,120,100,368 Rls. 70,560 $
127 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 25,202 2,073,518,402 Rls. 70,532 $
128 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 90322000 مانوستات 13,900 1,965,643,657 Rls. 67,148 $
129 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31043000 سولفات پتاسيم 72,000 1,956,439,464 Rls. 64,828 $
130 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 46,980 1,923,865,188 Rls. 66,571 $
131 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 17,280 1,865,047,680 Rls. 65,740 $
132 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 5,800 1,861,094,816 Rls. 61,669 $
133 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 57,800 1,854,385,035 Rls. 65,514 $
134 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 12,518 1,816,017,780 Rls. 60,623 $
135 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 28,000 1,802,888,594 Rls. 62,063 $
136 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 874 1,786,046,588 Rls. 63,100 $
137 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 88,012 1,692,984,480 Rls. 56,098 $
138 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,000 1,629,861,839 Rls. 55,513 $
139 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 25,892 1,627,481,520 Rls. 54,743 $
140 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 166,125 1,595,945,949 Rls. 55,267 $
141 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 25,930 1,521,858,839 Rls. 52,059 $
142 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 96,034 1,474,772,020 Rls. 51,033 $
143 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 29151200 املاح اسيد فرميك 120,000 1,441,593,108 Rls. 49,677 $
144 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 21,320 1,436,797,440 Rls. 47,602 $
145 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 14,990 1,434,846,000 Rls. 47,625 $
146 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 30,730 1,423,743,000 Rls. 49,862 $
147 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 30,600 1,423,336,750 Rls. 50,286 $
148 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,882 1,383,483,772 Rls. 47,781 $
149 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 8,958 1,375,724,885 Rls. 46,087 $
150 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 8,452 1,371,044,692 Rls. 48,109 $
151 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,که درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 4,000 1,343,105,540 Rls. 44,505 $
152 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 29291000 ايزوسياناتکها 5,000 1,340,942,900 Rls. 44,427 $
153 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 28,780 1,306,339,400 Rls. 46,231 $
154 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 54,960 1,302,063,486 Rls. 43,466 $
155 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 240,400 1,300,007,484 Rls. 43,513 $
156 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 3,320 1,290,806,394 Rls. 44,153 $
157 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 35,287 1,271,452,464 Rls. 43,258 $
158 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 44,596 1,253,714,147 Rls. 41,570 $
159 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 22,905 1,229,613,844 Rls. 41,470 $
160 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84821000 بلبرينگ. 6,059 1,226,207,152 Rls. 42,230 $
161 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 18,120 1,224,017,920 Rls. 41,494 $
162 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 12,062 1,217,053,352 Rls. 41,029 $
163 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 20,815 1,196,505,487 Rls. 39,617 $
164 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 18,000 1,184,004,900 Rls. 41,830 $
165 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 27101940 روغن پايه معدني 39,590 1,181,180,755 Rls. 39,948 $
166 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 32,000 1,175,314,280 Rls. 39,237 $
167 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 92,178 1,166,655,160 Rls. 38,782 $
168 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 1,250 1,163,711,357 Rls. 40,113 $
169 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 11,247 1,133,831,510 Rls. 38,532 $
170 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 34031100 - - فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ، چرم ،پوست هاي نرم يا ساير مواد 24,500 1,119,231,158 Rls. 37,129 $
171 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 7,200 1,099,830,150 Rls. 36,544 $
172 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 81,900 1,089,755,538 Rls. 36,734 $
173 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 5,107 1,087,603,692 Rls. 36,038 $
174 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 507 1,060,893,400 Rls. 35,149 $
175 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 21069010 ا ستابيلايزر 5,020 1,047,064,400 Rls. 35,150 $
176 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 1,031,131,001 Rls. 38,600 $
177 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 20,354 991,371,707 Rls. 35,217 $
178 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 10,792 982,473,576 Rls. 34,340 $
179 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 280,078 937,954,221 Rls. 31,121 $
180 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 29126000 پارا فرمالدئيد 40,000 916,924,653 Rls. 31,375 $
181 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 10,000 915,512,980 Rls. 32,523 $
182 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,941 889,135,141 Rls. 30,352 $
183 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 32,979 847,704,293 Rls. 28,300 $
184 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28209000 سايرا کسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا کسيدمنگنز) 27,000 821,616,730 Rls. 28,104 $
185 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 101,580 804,656,130 Rls. 26,856 $
186 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 22,081 790,912,512 Rls. 26,203 $
187 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 3,760 777,748,104 Rls. 25,834 $
188 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 11,735 760,610,396 Rls. 25,203 $
189 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 2,500 749,109,500 Rls. 24,995 $
190 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 8,500 740,288,025 Rls. 25,517 $
191 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 148,700 737,359,903 Rls. 24,474 $
192 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 6,600 731,726,232 Rls. 24,419 $
193 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 7,535 688,294,929 Rls. 24,152 $
194 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28161090 هيدروا کسيد و پرا کسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي وپودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 24,000 680,325,200 Rls. 24,168 $
195 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 9,600 678,664,713 Rls. 24,018 $
196 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 7,398 678,248,424 Rls. 22,714 $
197 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 13,050 673,961,300 Rls. 23,942 $
198 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 23,080 659,889,083 Rls. 23,155 $
199 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 6,099 650,340,483 Rls. 23,156 $
200 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 36,348 634,602,071 Rls. 21,075 $
مجموع کل
161,527,784,077 ريال
مجموع کل
5,508,592 دلار