آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 214,700 33,524,916,223 Rls. 1,131,085 $
2 12 1394 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 337,151 31,823,111,307 Rls. 1,066,224 $
3 12 1394 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 300,540 30,523,743,757 Rls. 1,019,274 $
4 12 1394 جلفا اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 16,337 9,424,300,283 Rls. 318,734 $
5 12 1394 جلفا اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 105,558 3,424,478,763 Rls. 115,923 $
6 12 1394 جلفا اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,892 1,972,641,092 Rls. 66,727 $
7 12 1394 جلفا اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 12,950 342,326,962 Rls. 11,580 $
8 12 1394 جلفا اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 510 197,916,624 Rls. 6,558 $
9 12 1394 جلفا اسپانيا 32072010 لعابکها 3,000 105,215,391 Rls. 3,559 $
10 12 1394 جلفا اسپانيا 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 200 42,610,595 Rls. 1,441 $
11 12 1394 جلفا اسپانيا 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 600 22,255,841 Rls. 753 $
مجموع کل
111,403,516,838 ريال
مجموع کل
3,741,857 دلار