آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,841,511 59,603,585,567 Rls. 1,996,463 $
2 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,563,874 41,279,614,640 Rls. 1,381,641 $
3 12 1394 شهيدرجايي اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 494,436 26,205,455,945 Rls. 901,024 $
4 12 1394 شهيدرجايي اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,727,832 26,135,091,444 Rls. 887,917 $
5 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 984,872 22,376,759,289 Rls. 744,027 $
6 12 1394 شهيدرجايي اتريش 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 147,694 21,708,249,323 Rls. 731,906 $
7 12 1394 شهيدرجايي اتريش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 1,162,855 14,973,773,269 Rls. 505,983 $
8 12 1394 شهيدرجايي اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 19,490 13,604,711,844 Rls. 454,172 $
9 12 1394 شهيدرجايي اتريش 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 216,445 12,057,414,847 Rls. 417,418 $
10 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 473,077 11,597,955,732 Rls. 384,956 $
11 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 595,813 11,270,091,865 Rls. 375,708 $
12 12 1394 شهيدرجايي اتريش 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 168,417 10,178,129,987 Rls. 340,520 $
13 12 1394 شهيدرجايي اتريش 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 269,657 10,055,597,078 Rls. 333,940 $
14 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 246,920 9,247,418,737 Rls. 312,941 $
15 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 343,494 8,778,426,010 Rls. 296,247 $
16 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 135,208 7,953,393,452 Rls. 267,145 $
17 12 1394 شهيدرجايي اتريش 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 312,000 7,705,381,120 Rls. 261,208 $
18 12 1394 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 344,836 6,810,662,592 Rls. 226,185 $
19 12 1394 شهيدرجايي اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 24,599 6,679,570,987 Rls. 230,243 $
20 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 198,576 6,082,929,902 Rls. 201,627 $
21 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 296,353 5,940,207,168 Rls. 198,298 $
22 12 1394 شهيدرجايي اتريش 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 33,400 4,949,000,000 Rls. 173,759 $
23 12 1394 شهيدرجايي اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 44,379 3,794,253,330 Rls. 126,449 $
24 12 1394 شهيدرجايي اتريش 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 100,000 2,896,242,960 Rls. 96,686 $
25 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 171,476 2,686,827,553 Rls. 89,045 $
26 12 1394 شهيدرجايي اتريش 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 22,520 2,258,131,325 Rls. 75,383 $
27 12 1394 شهيدرجايي اتريش 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 143,900 2,029,082,866 Rls. 68,050 $
28 12 1394 شهيدرجايي اتريش 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 400 1,772,000,000 Rls. 62,710 $
29 12 1394 شهيدرجايي اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,509 1,692,170,400 Rls. 56,028 $
30 12 1394 شهيدرجايي اتريش 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 9,950 1,572,513,620 Rls. 54,964 $
31 12 1394 شهيدرجايي اتريش 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 17,460 1,544,688,748 Rls. 51,529 $
32 12 1394 شهيدرجايي اتريش 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,780 1,537,551,477 Rls. 50,946 $
33 12 1394 شهيدرجايي اتريش 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 39,515 1,449,661,167 Rls. 48,392 $
34 12 1394 شهيدرجايي اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 32,000 932,465,216 Rls. 30,916 $
35 12 1394 شهيدرجايي اتريش 69029030 آجر ،بلوكه ،چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني بيش از7 درصدا ماکمترا ز45 درصد ان را الومين تشکيل ميدهد 31,873 907,518,496 Rls. 30,295 $
36 12 1394 شهيدرجايي اتريش 29151100 اسيد فرميك 66,000 742,818,400 Rls. 24,650 $
37 12 1394 شهيدرجايي اتريش 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 36,000 734,675,627 Rls. 25,420 $
38 12 1394 شهيدرجايي اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 940 728,549,670 Rls. 25,113 $
39 12 1394 شهيدرجايي اتريش 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 18,000 563,276,821 Rls. 19,339 $
40 12 1394 شهيدرجايي اتريش 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 4,200 506,351,726 Rls. 16,877 $
41 12 1394 شهيدرجايي اتريش 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 3,516 420,530,152 Rls. 14,857 $
42 12 1394 شهيدرجايي اتريش 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 27,000 414,589,301 Rls. 14,352 $
43 12 1394 شهيدرجايي اتريش 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 3,500 403,752,790 Rls. 13,811 $
44 12 1394 شهيدرجايي اتريش 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 21,503 396,762,989 Rls. 13,922 $
45 12 1394 شهيدرجايي اتريش 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 10,350 340,645,855 Rls. 11,345 $
46 12 1394 شهيدرجايي اتريش 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 17,300 324,561,772 Rls. 10,835 $
47 12 1394 شهيدرجايي اتريش 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 19,600 240,383,840 Rls. 8,493 $
48 12 1394 شهيدرجايي اتريش 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 1,297 227,430,718 Rls. 7,949 $
49 12 1394 شهيدرجايي اتريش 90189029 ----اجزاء وقطعات دستگاه تورنيك 3,780 209,173,914 Rls. 6,930 $
50 12 1394 شهيدرجايي اتريش 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 4,880 182,892,138 Rls. 6,056 $
51 12 1394 شهيدرجايي اتريش 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 10,500 175,182,740 Rls. 5,911 $
52 12 1394 شهيدرجايي اتريش 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 348 149,868,580 Rls. 4,962 $
53 12 1394 شهيدرجايي اتريش 29151200 املاح اسيد فرميك 22,500 144,926,400 Rls. 4,800 $
54 12 1394 شهيدرجايي اتريش 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 2,351 72,364,605 Rls. 2,448 $
55 12 1394 شهيدرجايي اتريش 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 70 3,128,880 Rls. 105 $
مجموع کل
377,248,394,873 ريال
مجموع کل
12,702,894 دلار