آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم آلمان 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 559,786 215,198,600,000 Rls. 7,561,463 $
2 12 1394 قشم آلمان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 85,233 12,569,864,019 Rls. 432,212 $
3 12 1394 قشم آلمان 33051000 شامپوها 71,759 10,166,279,608 Rls. 340,414 $
4 12 1394 قشم آلمان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 96,012 7,370,910,616 Rls. 244,054 $
5 12 1394 قشم آلمان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 69,243 5,786,790,851 Rls. 197,208 $
6 12 1394 قشم آلمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 38,997 5,752,094,940 Rls. 197,750 $
7 12 1394 قشم آلمان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 21,658 5,527,509,342 Rls. 190,434 $
8 12 1394 قشم آلمان 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 21,669 2,475,783,030 Rls. 81,974 $
9 12 1394 قشم آلمان 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 16,885 1,929,172,638 Rls. 63,876 $
10 12 1394 قشم آلمان 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 9,147 1,922,020,151 Rls. 64,318 $
11 12 1394 قشم آلمان 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 5,226 1,751,124,511 Rls. 58,464 $
12 12 1394 قشم آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 880 991,455,595 Rls. 33,072 $
13 12 1394 قشم آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 5,362 962,622,481 Rls. 32,139 $
14 12 1394 قشم آلمان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 5,966 702,879,967 Rls. 23,935 $
15 12 1394 قشم آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 392 308,552,400 Rls. 10,245 $
16 12 1394 قشم آلمان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,985 169,088,033 Rls. 5,757 $
17 12 1394 قشم آلمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,668 131,665,336 Rls. 4,427 $
18 12 1394 قشم آلمان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,231 124,416,271 Rls. 4,209 $
19 12 1394 قشم آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,174 71,226,300 Rls. 2,395 $
20 12 1394 قشم آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 548 59,669,777 Rls. 1,992 $
21 12 1394 قشم آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 166 29,467,370 Rls. 997 $
22 12 1394 قشم آلمان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 38 26,064,617 Rls. 882 $
مجموع کل
274,027,257,852 ريال
مجموع کل
9,552,216 دلار