آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مراغه بلغارستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 310,290 5,997,755,826 Rls. 65,655 $
2 1 1398 مراغه بلغارستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 44,660 1,859,334,246 Rls. 20,097 $
مجموع کل
7,857,090,072 ريال
مجموع کل
85,752 دلار