آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,115 67,145,022,000 Rls. 1,598,691 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 2,185 60,040,218,000 Rls. 1,429,529 $
3 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,274 55,620,288,977 Rls. 884,579 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 1,576 53,742,595,849 Rls. 596,594 $
5 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,123 51,803,624,676 Rls. 596,861 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,136 47,426,217,644 Rls. 531,501 $
7 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 1,083 47,339,358,194 Rls. 650,154 $
8 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28,972 46,007,811,609 Rls. 515,038 $
9 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,117 39,383,526,000 Rls. 937,703 $
10 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 1,434 37,710,288,000 Rls. 897,864 $
11 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,304 34,110,923,627 Rls. 371,017 $
12 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,160 28,583,153,649 Rls. 338,627 $
13 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,287 26,571,638,256 Rls. 315,076 $
14 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 464 24,937,095,010 Rls. 288,261 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,379 24,904,530,226 Rls. 288,442 $
16 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 833 24,276,717,703 Rls. 276,040 $
17 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,710 23,466,292,200 Rls. 264,780 $
18 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,519 23,240,935,465 Rls. 251,374 $
19 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,685 22,805,079,444 Rls. 328,813 $
20 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 375 19,832,520,000 Rls. 217,500 $
21 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,975 16,614,276,000 Rls. 395,578 $
22 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,368 13,986,924,000 Rls. 333,022 $
23 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,930 9,174,664,672 Rls. 106,254 $
24 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,700 8,502,062,400 Rls. 93,600 $
25 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,300 7,094,826,000 Rls. 112,740 $
26 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 147 4,947,921,362 Rls. 57,675 $
27 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 4,539,097,500 Rls. 52,500 $
28 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 3,727,906,500 Rls. 43,500 $
29 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,200 3,570,765,440 Rls. 39,160 $
30 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,050 3,241,994,625 Rls. 36,978 $
31 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 13019040 كتيرا 3,500 3,072,797,040 Rls. 36,860 $
32 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,100 2,892,540,000 Rls. 68,870 $
33 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,100 2,407,652,500 Rls. 27,500 $
34 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,630 2,342,710,980 Rls. 29,340 $
35 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,700 2,138,181,300 Rls. 24,300 $
36 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,815 2,034,460,956 Rls. 22,452 $
37 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 2,000,736,000 Rls. 24,000 $
38 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 920 1,917,372,000 Rls. 23,000 $
39 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 810 1,668,600,000 Rls. 20,250 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,710 1,648,524,240 Rls. 28,263 $
41 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 85439000 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد 51 1,310,341,050 Rls. 14,946 $
42 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 463 831,175,959 Rls. 9,796 $
43 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 2,500 772,520,000 Rls. 8,750 $
44 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 7,770 703,713,000 Rls. 9,187 $
45 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 650 682,500,000 Rls. 16,250 $
46 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 796 680,877,900 Rls. 8,190 $
47 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 13019040 كتيرا 1,500 630,000,000 Rls. 7,316 $
48 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 973 584,437,290 Rls. 6,498 $
49 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 54077300 پارچه هاي تاروپودباف؛ ا زنخهاي رنگارنگ؛ باحدا قل 85% رشته هاي سنتتيک؛ غير مذکور در جاي ديگر 960 575,897,280 Rls. 6,720 $
50 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 498 560,364,000 Rls. 13,342 $
51 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 52114900 ک ک سایر پارچهکها/پارچهکهاي تار و پود باف از پنبه، داراي كمتر از 85 درصد وزني پنبه، عمدتاً يا منحصراً با اليافکسنتتيك يا مصنوعي مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها بيش از 200 گرم باشد. 470 497,944,320 Rls. 5,640 $
52 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 54077300 پارچه هاي تاروپودباف؛ ا زنخهاي رنگارنگ؛ باحدا قل 85% رشته هاي سنتتيک؛ غير مذکور در جاي ديگر 741 486,099,705 Rls. 5,187 $
53 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 69091990 اشياء سراميكي براي مصرف آزمايشگاهي به استثناي چيني واشيايي كه سختي آن هادرمقياس موهس (mohs)كمتر از9باشد 1,888 485,399,136 Rls. 5,664 $
54 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08042010 --- انجیر خشک 2,000 446,801,600 Rls. 4,900 $
55 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 422 399,391,501 Rls. 4,552 $
56 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 42022230 ديوار كوبهاي دستباف از نوع گوبلن، _x000B_ فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند وديوار كوبهاي سوزندوزي (مثلاً، سوزنزني کريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا. 585 371,965,230 Rls. 4,095 $
57 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 140 352,800,000 Rls. 8,400 $
58 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 251 344,988,000 Rls. 8,214 $
59 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 324 342,466,679 Rls. 3,781 $
60 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 39 300,177,728 Rls. 3,292 $
61 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 2,014 253,764,000 Rls. 6,042 $
62 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 1,485 251,595,690 Rls. 2,910 $
63 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 1,400 235,200,000 Rls. 5,600 $
64 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 78 197,941,696 Rls. 2,242 $
65 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 89 194,040,000 Rls. 4,620 $
66 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 1,100 184,800,000 Rls. 2,146 $
67 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 35 179,692,441 Rls. 2,002 $
68 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 550 142,657,350 Rls. 1,650 $
69 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 63049110 انواع رومیزی با رودوزی سنتی کشباف یا قلاب باف 820 141,120,000 Rls. 3,360 $
70 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 74181010 ک ک ک قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 70 139,732,250 Rls. 1,750 $
71 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 300 132,432,000 Rls. 1,500 $
72 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 32091010 رنگ رويه و آستري ا تومبيل بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 350 123,695,518 Rls. 1,338 $
73 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 32 104,195,107 Rls. 1,172 $
74 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 54 78,308,208 Rls. 972 $
75 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 250 77,813,100 Rls. 900 $
76 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 42029900 جعبه ها و محفظه هايي غير مذکور در جاي ديگرباسطح خارجي از موادي که در جاي ديگرمذکور نباش 110 70,265,360 Rls. 880 $
77 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 135 61,346,025 Rls. 675 $
78 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 75 48,761,361 Rls. 605 $
79 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 94 47,376,000 Rls. 1,128 $
80 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 32 35,685,819 Rls. 442 $
81 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 12060090 ک ک ک ساير 330 30,090,720 Rls. 330 $
82 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 35 25,200,000 Rls. 600 $
83 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 41 23,879,261 Rls. 287 $
84 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 63029900 شستنيهاي توا لت يا آشپزخانه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 75 21,000,000 Rls. 500 $
85 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 70 19,085,430 Rls. 210 $
86 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 96100090 سنگ لوح و تابلو براي نوشتن يا رسامي، بجز وايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوتر يا چاپگر 30 16,767,870 Rls. 210 $
87 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 55 16,170,000 Rls. 188 $
88 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 79050000 صفحه، ورق، نواروورقه نازک (FOIL)، از روي 30 14,372,460 Rls. 180 $
89 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 50 13,677,600 Rls. 150 $
90 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 150 12,360,320 Rls. 140 $
91 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 49029010 کاتالوگ هاي تجاري و همانند که کمتر از چهارباردرهفته منتشرمي شود 35 11,178,580 Rls. 140 $
92 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 65 10,558,920 Rls. 120 $
93 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 4 8,652,000 Rls. 206 $
94 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 12 3,955,200 Rls. 48 $
95 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 54026900 نخ ها غير مذكور، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 9 3,744,135 Rls. 45 $
96 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 5 908,830 Rls. 10 $
97 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 8 875,510 Rls. 10 $
98 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 4 87,991 Rls. 1 $
99 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 78 85,699 Rls. 1 $
مجموع کل
870,764,782,873 ريال
مجموع کل
13,354,317 دلار