آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 96,800,000 2,151,000,000,000 Rls. 49,706,800 $
2 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 85,800,000 1,968,226,194,000 Rls. 46,160,400 $
3 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 89,100,000 1,763,130,600,000 Rls. 41,979,300 $
4 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 30,987,000 1,579,506,510,249 Rls. 36,943,988 $
5 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 32,942,250 1,568,365,673,102 Rls. 39,385,866 $
6 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 72,600,000 1,563,000,000,000 Rls. 37,122,800 $
7 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 72,600,000 1,318,000,000,000 Rls. 33,069,300 $
8 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 48,400,000 1,123,000,000,000 Rls. 25,773,000 $
9 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,522,500 1,093,893,132,323 Rls. 25,961,770 $
10 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 24,606,742 1,031,697,719,400 Rls. 24,360,675 $
11 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 48,400,000 1,025,000,000,000 Rls. 24,357,300 $
12 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 18,562,500 962,402,938,140 Rls. 22,914,356 $
13 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 17,052,750 955,928,080,760 Rls. 22,327,474 $
14 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 18,810,000 908,793,365,590 Rls. 21,038,363 $
15 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 20,579,023 893,000,000,000 Rls. 20,373,232 $
16 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 14,008,500 784,707,066,000 Rls. 18,211,050 $
17 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 17,300,250 781,919,822,970 Rls. 19,323,613 $
18 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 31,900,000 732,009,256,000 Rls. 17,162,200 $
19 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 24,200,000 470,593,200,000 Rls. 11,204,600 $
20 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 9,157,500 456,236,466,000 Rls. 10,862,771 $
21 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 24,200,000 430,000,000,000 Rls. 10,781,100 $
22 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 12,038,928 408,047,430,000 Rls. 9,715,415 $
23 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 10,390,282 373,000,000,000 Rls. 8,582,373 $
24 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 2,565,000 362,188,260,000 Rls. 8,623,530 $
25 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 11,200,753 341,000,000,000 Rls. 9,039,008 $
26 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29022000 بنزن 10,028,798 322,225,260,000 Rls. 7,672,030 $
27 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 9,016,540 306,000,000,000 Rls. 7,276,348 $
28 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 9,707,548 293,000,000,000 Rls. 6,664,329 $
29 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 6,269,785 247,580,014,000 Rls. 5,830,900 $
30 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29051100 متانول 15,731,065 232,000,000,000 Rls. 5,532,300 $
31 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29022000 بنزن 7,500,000 229,000,000,000 Rls. 6,075,000 $
32 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 6,500,000 214,000,000,000 Rls. 5,687,500 $
33 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 8,972,758 204,122,778,990 Rls. 4,816,128 $
34 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 3,577,500 201,605,337,630 Rls. 4,717,571 $
35 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 41,093,325 192,000,000,000 Rls. 4,561,359 $
36 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 3,217,500 178,210,070,280 Rls. 4,221,360 $
37 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29032100 ک ک کلروروینیل (کلرواتیلن)/مشتقات هالوژنه هيدرو كربورها. 6,600,000 174,636,000,000 Rls. 4,158,000 $
38 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 37,504,511 149,000,000,000 Rls. 3,937,973 $
39 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,475,000 143,020,586,830 Rls. 3,256,187 $
40 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 3,936,744 139,291,892,635 Rls. 3,284,465 $
41 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 5,507,152 118,000,000,000 Rls. 3,141,767 $
42 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 4,992,086 108,507,168,000 Rls. 2,583,504 $
43 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 765,000 108,000,000,000 Rls. 2,571,930 $
44 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 3,087,343 97,385,557,250 Rls. 2,221,868 $
45 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 450,000 71,726,589,000 Rls. 1,664,190 $
46 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 2,993,146 65,182,467,040 Rls. 1,549,013 $
47 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 763,000 47,533,775,000 Rls. 1,104,250 $
48 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 616,650 46,618,740,000 Rls. 1,109,970 $
49 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 2,011,352 43,664,120,513 Rls. 1,158,599 $
50 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 709,800 41,736,240,000 Rls. 993,720 $
51 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 574,560 39,970,700,480 Rls. 951,376 $
52 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,508,221 36,488,802,000 Rls. 868,781 $
53 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,010,364 24,490,560,000 Rls. 582,000 $
54 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 226,300 18,663,372,450 Rls. 442,530 $
55 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 236,600 13,938,579,200 Rls. 331,240 $
56 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 64,750 3,183,498,500 Rls. 84,175 $
57 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 47,880 3,066,714,000 Rls. 73,017 $
58 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,000 112,230,000 Rls. 2,580 $
مجموع کل
29,158,606,768,332 ريال
مجموع کل
694,106,244 دلار