آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 8,508,957 69,883,128,000 Rls. 1,663,884 $
202 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ک کک ک مرمر 3,072,062 69,761,485,487 Rls. 800,644 $
203 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,042,150 67,939,160,480 Rls. 1,587,867 $
204 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,625,809 67,486,302,230 Rls. 1,564,246 $
205 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 48,154,337 67,390,106,556 Rls. 691,084 $
206 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 82,744 67,150,025,071 Rls. 776,669 $
207 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 1,536,570 63,761,418,000 Rls. 1,518,129 $
208 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 30,000,000 63,000,000,000 Rls. 1,500,000 $
209 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 2,610,299 62,883,511,700 Rls. 1,471,194 $
210 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 10,627,352 62,488,692,000 Rls. 1,487,826 $
211 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,086,682 61,284,676,324 Rls. 689,199 $
212 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,120,405 60,973,061,060 Rls. 701,211 $
213 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 602,250 60,632,646,033 Rls. 674,328 $
214 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,067,180 60,397,974,000 Rls. 1,438,047 $
215 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 994,000 60,201,330,000 Rls. 1,433,363 $
216 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 94,830 59,325,424,350 Rls. 661,321 $
217 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,182,994 59,323,919,325 Rls. 1,517,382 $
218 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 1,424,627 59,116,176,000 Rls. 1,407,528 $
219 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 89,087 58,597,783,312 Rls. 653,731 $
220 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 749,830 58,502,727,672 Rls. 664,872 $
221 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27132000 قيرنفت 6,632,973 58,183,146,000 Rls. 1,385,313 $
222 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 730,800 58,020,488,064 Rls. 643,104 $
223 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ک کک ک مرمر 4,974,368 55,830,075,760 Rls. 1,300,557 $
224 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ک کک ک مرمر 4,371,690 55,812,121,990 Rls. 1,283,403 $
225 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 756,000 55,557,089,280 Rls. 665,280 $
226 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 91,620 55,500,179,780 Rls. 652,160 $
227 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011120 ک ک ک سنگ آهن هماتيت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 9,200,000 54,424,746,360 Rls. 675,547 $
228 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 46,840,000 54,014,305,400 Rls. 1,230,955 $
229 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,813,527 52,617,516,000 Rls. 1,252,798 $
230 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 61,785,833 52,520,328,000 Rls. 1,250,484 $
231 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 6,121,708 51,830,772,040 Rls. 1,211,720 $
232 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 65,714,219 51,536,873,467 Rls. 593,027 $
233 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,950,871 51,408,344,777 Rls. 1,268,067 $
234 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 03061700 ساير انواع ميگو 164,122 50,511,578,274 Rls. 569,385 $
235 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27132000 قيرنفت 2,088,610 49,183,791,556 Rls. 558,140 $
236 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25309030 سلستيت 18,568,283 47,784,127,328 Rls. 565,134 $
237 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 795,000 47,059,320,000 Rls. 1,120,460 $
238 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 401,340 46,063,557,696 Rls. 498,275 $
239 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,682,141 45,922,449,300 Rls. 1,093,394 $
240 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27132000 قيرنفت 4,909,780 44,851,693,420 Rls. 1,088,497 $
241 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26080010 --- سنگ روی 650,493 44,173,733,160 Rls. 1,043,357 $
242 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 955,750 44,073,488,615 Rls. 509,365 $
243 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 1,776,404 44,056,916,557 Rls. 524,662 $
244 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 2,306,191 42,848,598,349 Rls. 454,736 $
245 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25309030 سلستيت 15,058,706 40,729,948,483 Rls. 457,699 $
246 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25309030 سلستيت 32,188,271 40,557,048,000 Rls. 965,644 $
247 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84818081 شيرهاي سر چاهي نفت 76,630 40,176,557,064 Rls. 956,585 $
248 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 2,454,927 39,925,261,001 Rls. 946,889 $
249 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 2,256,476 39,641,384,273 Rls. 910,811 $
250 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 41,400,098 38,950,912,000 Rls. 915,200 $
251 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 618,603 38,925,743,898 Rls. 449,162 $
252 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 187,780 38,250,786,000 Rls. 910,733 $
253 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29221220 دي اتانول آمين 717,600 38,111,920,000 Rls. 897,000 $
254 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27101940 روغن پايه معدني 1,324,043 37,316,188,157 Rls. 430,384 $
255 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 4,467,891 37,099,944,000 Rls. 883,332 $
256 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 592,010 36,875,283,685 Rls. 400,966 $
257 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ک کک ک مرمر 2,756,684 36,797,289,048 Rls. 442,663 $
258 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ک کک ک مرمر 4,695,725 36,745,086,000 Rls. 874,883 $
259 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 602,250 35,900,859,477 Rls. 413,369 $
260 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,000,000 35,700,000,000 Rls. 850,000 $
261 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 578,000 35,615,442,232 Rls. 732,575 $
262 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 2,098,785 34,902,892,817 Rls. 402,214 $
263 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25309030 سلستيت 13,089,406 34,658,489,986 Rls. 392,682 $
264 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,159,463 34,372,614,902 Rls. 815,385 $
265 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27132000 قيرنفت 3,791,257 34,369,941,110 Rls. 795,459 $
266 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25309030 سلستيت 18,716,172 33,801,235,770 Rls. 497,414 $
267 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 550,000 33,574,645,750 Rls. 797,250 $
268 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26122090 ک ک ک سایر/سنگ اورانيوم يا توريوم و كنسانترهکهاي آن. 1,037,820 33,434,441,072 Rls. 793,136 $
269 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 2,081,294 33,260,858,709 Rls. 777,530 $
270 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ک کک ک مرمر 3,488,071 33,215,154,339 Rls. 787,747 $
271 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 231,723 32,463,102,000 Rls. 772,931 $
272 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 5,958,195 32,054,289,049 Rls. 834,143 $
273 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 998,307 31,968,636,000 Rls. 761,158 $
274 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 1,553,326 31,743,112,184 Rls. 367,046 $
275 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 46,430 31,647,732,675 Rls. 348,225 $
276 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 277,092 31,639,570,850 Rls. 742,125 $
277 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,068,300 31,408,020,000 Rls. 747,810 $
278 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28170019 اکسيد روي بجز گريد دارويي 267,000 30,950,640,000 Rls. 736,920 $
279 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151120 ک کک ک تراورتن 2,072,210 30,217,410,068 Rls. 340,407 $
280 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 1,832,130 30,103,618,684 Rls. 694,151 $
281 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 42,530 29,892,742,125 Rls. 318,975 $
282 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26080040 ک ک ک کنسانتره روی سولفیدی 1,275,710 29,810,439,430 Rls. 676,127 $
283 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 968,502 29,694,271,320 Rls. 707,007 $
284 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 1,676,087 29,669,801,725 Rls. 704,381 $
285 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25202000 گچ 12,894,167 29,291,207,001 Rls. 346,510 $
286 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25309030 سلستيت 22,888,900 28,840,350,000 Rls. 686,675 $
287 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 3,436,652 28,241,325,316 Rls. 669,862 $
288 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 917,157 28,120,033,620 Rls. 669,525 $
289 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 350,000 27,994,288,475 Rls. 350,125 $
290 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29221500 ک کک تری اتانول آمین 515,200 27,286,110,720 Rls. 638,848 $
291 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151110 ک کک ک مرمر 2,570,818 27,222,888,000 Rls. 648,164 $
292 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 1,947,998 27,109,220,000 Rls. 632,885 $
293 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 847,436 27,010,877,694 Rls. 618,629 $
294 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 1,034,752 26,861,787,849 Rls. 322,223 $
295 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27132000 قيرنفت 3,033,779 26,776,446,894 Rls. 637,092 $
296 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29221110 منو اتانول آمين 512,000 26,259,472,000 Rls. 617,600 $
297 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 252,000 25,580,681,280 Rls. 317,520 $
298 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25202000 گچ 9,485,034 25,081,223,498 Rls. 283,757 $
299 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151120 ک کک ک تراورتن 4,015,829 24,844,102,865 Rls. 279,156 $
300 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 2,494,494 24,519,500,440 Rls. 583,798 $
مجموع کل
4,291,097,618,308 ريال
مجموع کل
79,890,828 دلار