آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول 243,620,210 4,224,000,000,000 Rls. 97,606,437 $
2 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 100,970,134 3,814,000,000,000 Rls. 95,778,831 $
3 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 119,788,712 3,113,258,216,785 Rls. 73,842,866 $
4 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول 173,599,023 2,970,136,908,500 Rls. 69,552,448 $
5 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 71,193,382 2,960,220,838,260 Rls. 70,481,449 $
6 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول 172,126,608 2,905,000,000,000 Rls. 68,962,526 $
7 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 141,380,168 2,866,988,011,120 Rls. 66,260,633 $
8 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 65,145,123 2,765,711,635,430 Rls. 64,493,671 $
9 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 65,797,436 2,745,000,000,000 Rls. 65,139,462 $
10 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 49,599,000 2,716,034,857,850 Rls. 63,191,997 $
11 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 129,119,342 2,555,405,478,836 Rls. 59,900,868 $
12 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 114,596,000 2,510,000,000,000 Rls. 59,660,969 $
13 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 50,094,000 2,372,783,726,232 Rls. 60,166,794 $
14 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 104,431,828 2,357,018,453,160 Rls. 56,119,487 $
15 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول 160,931,931 2,344,000,000,000 Rls. 58,344,987 $
16 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 40,342,500 2,167,932,859,290 Rls. 50,793,930 $
17 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 49,350,343 2,141,000,000,000 Rls. 48,856,839 $
18 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 93,138,090 1,918,117,107,669 Rls. 48,799,423 $
19 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 33,313,500 1,735,679,212,045 Rls. 41,182,825 $
20 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 31,011,750 1,554,450,208,500 Rls. 37,010,720 $
21 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 122,998,651 1,369,711,190,060 Rls. 32,021,261 $
22 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 28,298,665 1,354,916,325,000 Rls. 32,259,913 $
23 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 57,732,000 1,262,370,228,000 Rls. 30,056,434 $
24 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 25,789,500 1,210,733,408,570 Rls. 30,967,509 $
25 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 54,368,000 1,190,000,000,000 Rls. 28,305,068 $
26 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 56,962,737 1,171,084,045,110 Rls. 27,436,278 $
27 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 49,240,373 1,127,939,911,155 Rls. 26,732,106 $
28 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27090010 ميعانات گازي 50,246,000 1,118,823,509,440 Rls. 26,159,072 $
29 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول 62,553,481 1,052,606,163,000 Rls. 25,062,051 $
30 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 45,929,665 967,000,000,000 Rls. 22,321,817 $
31 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 18,859,500 942,869,508,000 Rls. 22,449,274 $
32 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 23,253,381 908,277,090,000 Rls. 21,625,645 $
33 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 17,770,500 897,850,476,640 Rls. 20,836,972 $
34 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 17,424,000 874,673,462,560 Rls. 20,482,950 $
35 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 17,039,000 859,323,528,000 Rls. 20,460,084 $
36 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 19,527,750 819,916,310,250 Rls. 21,289,677 $
37 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 30,605,018 697,861,836,000 Rls. 16,615,758 $
38 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 12,177,000 607,368,029,600 Rls. 14,226,440 $
39 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 11,335,500 579,907,742,640 Rls. 13,218,523 $
40 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 11,988,116 575,000,000,000 Rls. 13,666,212 $
41 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 26,624,488 573,005,124,204 Rls. 14,529,536 $
42 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 10,395,000 562,335,077,075 Rls. 13,336,785 $
43 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 47,253,642 545,000,000,000 Rls. 12,414,476 $
44 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 88,863,424 522,516,918,000 Rls. 12,440,879 $
45 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 70,466,513 419,000,000,000 Rls. 9,934,238 $
46 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 7,029,000 383,516,251,800 Rls. 9,042,825 $
47 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29022000 بنزن 10,166,285 345,856,980,000 Rls. 8,234,690 $
48 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 8,167,500 338,026,947,639 Rls. 8,973,715 $
49 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 7,001,295 275,626,986,880 Rls. 6,476,198 $
50 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 5,197,500 263,258,298,573 Rls. 6,250,047 $
51 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 7,380,361 259,569,417,583 Rls. 6,157,507 $
52 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 8,739,301 249,605,663,742 Rls. 6,196,359 $
53 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 4,900,500 243,534,230,000 Rls. 5,777,689 $
54 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,000,000 237,222,400,000 Rls. 5,504,000 $
55 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 3,400,450 220,702,099,985 Rls. 5,071,794 $
56 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 32,810,595 195,500,807,040 Rls. 4,593,534 $
57 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 5,661,565 178,354,745,316 Rls. 4,074,459 $
58 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 5,052,264 177,036,510,000 Rls. 4,215,155 $
59 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 5,134,606 175,110,600,000 Rls. 4,169,300 $
60 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 4,176,334 128,559,214,080 Rls. 3,005,583 $
61 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29022000 بنزن 4,021,761 123,000,000,000 Rls. 3,257,626 $
62 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,386,150 88,919,585,100 Rls. 2,076,045 $
63 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,500,000 79,096,550,000 Rls. 1,950,000 $
64 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 7,441,814 68,966,384,535 Rls. 1,637,199 $
65 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 1,996,173 65,926,716,800 Rls. 1,549,030 $
66 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,000,000 55,467,950,000 Rls. 1,296,500 $
67 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 800,000 46,135,776,000 Rls. 1,046,400 $
68 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 850,000 46,013,472,750 Rls. 1,092,250 $
69 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011040 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 990,000 43,294,499,132 Rls. 1,148,578 $
70 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 650,000 35,490,000,000 Rls. 845,000 $
71 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 3,647,530 33,703,194,000 Rls. 802,457 $
72 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 25,677,540,000 Rls. 611,370 $
73 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 105,600 6,026,011,200 Rls. 142,560 $
74 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 90,000 5,575,518,900 Rls. 132,300 $
75 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 25,000 1,517,250,000 Rls. 36,125 $
مجموع کل
79,343,118,998,036 ريال
مجموع کل
1,890,362,415 دلار