آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 شهيدرجايي چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,370,000 2,047,486,215,030 Rls. 52,735,020 $
2 2 1397 شهيدرجايي چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 26,025,000 1,456,021,980,000 Rls. 34,667,190 $
3 3 1397 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 34,564,533 1,439,203,769,580 Rls. 34,149,757 $
4 2 1397 شهيدرجايي چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 28,560,000 1,417,361,400,000 Rls. 33,746,700 $
5 1 1397 شهيدرجايي چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 27,795,000 1,414,882,572,540 Rls. 36,085,560 $
6 2 1397 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 33,601,062 1,394,158,626,000 Rls. 33,194,253 $
7 1 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 6,893,951 1,259,000,000,000 Rls. 33,435,661 $
8 4 1397 شهيدرجايي چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 24,982,500 1,228,451,241,225 Rls. 28,816,470 $
9 1 1397 شهيدرجايي چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 26,775,000 1,206,282,030,330 Rls. 30,896,820 $
10 5 1397 شهيدرجايي چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,695,000 1,160,251,607,775 Rls. 26,923,793 $
11 3 1397 شهيدرجايي چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,950,000 1,151,720,878,626 Rls. 27,312,632 $
12 4 1397 شهيدرجايي چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 20,400,000 1,141,619,093,100 Rls. 26,726,550 $
13 5 1397 شهيدرجايي چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,695,000 1,091,011,086,750 Rls. 25,437,271 $
14 1 1397 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 22,596,689 937,256,176,000 Rls. 22,325,528 $
15 3 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 603,401,524 829,866,733,539 Rls. 19,684,873 $
16 4 1397 شهيدرجايي چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 72,363,934 792,218,505,840 Rls. 18,627,569 $
17 2 1397 شهيدرجايي چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 15,810,000 768,678,120,000 Rls. 18,301,860 $
18 4 1397 شهيدرجايي چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 15,300,000 752,561,502,900 Rls. 17,654,925 $
19 2 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 572,175,548 711,902,142,000 Rls. 16,950,051 $
20 5 1397 شهيدرجايي چين 26011150 شرح نامشخص 212,476,173 711,086,497,140 Rls. 16,481,565 $
21 3 1397 شهيدرجايي چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 11,529,000 645,594,366,120 Rls. 15,332,310 $
22 4 1397 شهيدرجايي چين 26011150 شرح نامشخص 201,200,349 641,439,573,100 Rls. 15,005,485 $
23 3 1397 شهيدرجايي چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 13,005,000 631,873,110,203 Rls. 14,978,956 $
24 3 1397 شهيدرجايي چين 26011150 شرح نامشخص 182,314,000 564,944,203,200 Rls. 13,411,984 $
25 2 1397 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 2,630,346 543,041,688,000 Rls. 12,929,564 $
26 5 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمریت 58,410,503 503,779,405,270 Rls. 11,675,876 $
27 5 1397 شهيدرجايي چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 8,931,750 498,702,589,200 Rls. 11,830,478 $
28 5 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 129,282,491 463,656,996,000 Rls. 10,659,557 $
29 2 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 2,120,972 432,041,946,000 Rls. 10,286,713 $
30 5 1397 شهيدرجايي چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 7,395,000 416,780,792,400 Rls. 9,584,940 $
31 3 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 1,986,935 406,000,000,000 Rls. 9,636,634 $
32 5 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 259,616,000 336,469,272,660 Rls. 7,812,889 $
33 3 1397 شهيدرجايي چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 6,120,000 335,979,615,600 Rls. 7,954,980 $
34 2 1397 شهيدرجايي چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 6,120,000 333,894,960,000 Rls. 7,949,880 $
35 4 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 251,125,725 329,171,619,740 Rls. 7,724,299 $
36 4 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 217,844,087 314,654,304,220 Rls. 7,382,212 $
37 3 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 221,851,666 285,993,132,810 Rls. 6,793,468 $
38 4 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمریت 33,224,886 284,298,306,310 Rls. 6,636,457 $
39 1 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 217,875,734 269,664,118,500 Rls. 6,535,363 $
40 2 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمریت 31,239,514 258,319,068,000 Rls. 6,150,454 $
41 2 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 28,719,336 236,850,306,000 Rls. 5,639,293 $
42 3 1397 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 38,517,656 226,755,370,461 Rls. 5,392,469 $
43 2 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 180,822,485 224,208,558,000 Rls. 5,338,299 $
44 1 1397 شهيدرجايي چين 26011150 شرح نامشخص 71,750,000 221,763,980,240 Rls. 5,864,845 $
45 3 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمریت 24,352,184 205,081,633,983 Rls. 4,865,282 $
46 2 1397 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 33,702,312 198,198,840,000 Rls. 4,719,020 $
47 1 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 167,085,922 179,390,120,766 Rls. 4,278,096 $
48 3 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,160,470 173,909,725,753 Rls. 4,129,164 $
49 4 1397 شهيدرجايي چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 3,143,250 167,304,452,530 Rls. 3,929,063 $
50 2 1397 شهيدرجايي چين 26011150 شرح نامشخص 55,000,000 160,175,400,000 Rls. 3,813,700 $
51 1 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 53,850,000 150,000,000,000 Rls. 3,970,899 $
52 5 1397 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,155,502 145,717,561,750 Rls. 3,427,908 $
53 3 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 53,600,000 141,000,000,000 Rls. 3,334,992 $
54 3 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 17,411,382 140,647,721,690 Rls. 3,336,773 $
55 1 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمریت 17,153,913 138,731,712,816 Rls. 3,407,783 $
56 5 1397 شهيدرجايي چين 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,500,000 138,000,000,000 Rls. 3,277,500 $
57 5 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 16,687,417 137,079,215,320 Rls. 3,222,500 $
58 4 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 17,094,866 136,866,878,500 Rls. 3,195,220 $
59 2 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,662,276 131,021,568,300 Rls. 3,119,562 $
60 4 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,278,507 125,955,334,285 Rls. 2,954,528 $
61 5 1397 شهيدرجايي چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,978,750 124,859,615,775 Rls. 2,943,726 $
62 2 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 4,308,106 117,647,166,000 Rls. 2,801,123 $
63 2 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 49,000,000 117,306,000,000 Rls. 2,793,000 $
64 5 1397 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 17,011,995 103,802,201,550 Rls. 2,381,674 $
65 1 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 12,898,164 95,003,496,927 Rls. 2,413,872 $
66 4 1397 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 103,165,365 92,231,361,020 Rls. 2,165,584 $
67 5 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,818,127 91,218,932,930 Rls. 2,127,332 $
68 2 1397 شهيدرجايي چين 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,439,075 89,277,552,000 Rls. 2,125,656 $
69 4 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,942,302 88,177,636,530 Rls. 2,068,320 $
70 4 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 8,913,391 79,847,286,660 Rls. 1,870,679 $
71 3 1397 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 386,105 79,617,470,698 Rls. 1,891,854 $
72 3 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 586,500 79,002,787,200 Rls. 1,876,800 $
73 5 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 56,871,358 78,655,999,570 Rls. 1,807,491 $
74 4 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 9,590,999 78,344,224,940 Rls. 1,833,011 $
75 4 1397 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 1,702,341 71,840,232,810 Rls. 1,681,910 $
76 2 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 8,508,957 69,883,128,000 Rls. 1,663,884 $
77 4 1397 شهيدرجايي چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,042,150 67,939,160,480 Rls. 1,587,867 $
78 5 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,625,809 67,486,302,230 Rls. 1,564,246 $
79 4 1397 شهيدرجايي چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولفيدي 2,610,299 62,883,511,700 Rls. 1,471,194 $
80 1 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,182,994 59,323,919,325 Rls. 1,517,382 $
81 2 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 6,632,973 58,183,146,000 Rls. 1,385,313 $
82 4 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 4,974,368 55,830,075,760 Rls. 1,300,557 $
83 5 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 4,371,690 55,812,121,990 Rls. 1,283,403 $
84 5 1397 شهيدرجايي چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 46,840,000 54,014,305,400 Rls. 1,230,955 $
85 5 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 6,121,708 51,830,772,040 Rls. 1,211,720 $
86 1 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,950,871 51,408,344,777 Rls. 1,268,067 $
87 2 1397 شهيدرجايي چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 795,000 47,059,320,000 Rls. 1,120,460 $
88 2 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,682,141 45,922,449,300 Rls. 1,093,394 $
89 1 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 4,909,780 44,851,693,420 Rls. 1,088,497 $
90 4 1397 شهيدرجايي چين 26080010 --- سنگ روی 650,493 44,173,733,160 Rls. 1,043,357 $
91 2 1397 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 32,188,271 40,557,048,000 Rls. 965,644 $
92 3 1397 شهيدرجايي چين 84818081 شيرهاي سر چاهي نفت 76,630 40,176,557,064 Rls. 956,585 $
93 3 1397 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 2,454,927 39,925,261,001 Rls. 946,889 $
94 5 1397 شهيدرجايي چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 2,256,476 39,641,384,273 Rls. 910,811 $
95 4 1397 شهيدرجايي چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 41,400,098 38,950,912,000 Rls. 915,200 $
96 4 1397 شهيدرجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 717,600 38,111,920,000 Rls. 897,000 $
97 2 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 4,695,725 36,745,086,000 Rls. 874,883 $
98 3 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,159,463 34,372,614,902 Rls. 815,385 $
99 5 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 3,791,257 34,369,941,110 Rls. 795,459 $
100 3 1397 شهيدرجايي چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 550,000 33,574,645,750 Rls. 797,250 $
مجموع کل
37,385,836,944,394 ريال
مجموع کل
897,130,877 دلار