آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه پيشين)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 15,228 319,788,000 Rls. 7,614 $
202 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 9,500 316,418,025 Rls. 4,933 $
203 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,760 315,884,008 Rls. 3,478 $
204 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 17,460 307,435,680 Rls. 6,984 $
205 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 19,400 305,088,000 Rls. 7,264 $
206 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 902 278,725,216 Rls. 3,157 $
207 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07031000 پياز و موسير 14,550 274,156,560 Rls. 6,228 $
208 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 18,000 263,280,000 Rls. 6,000 $
209 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 41,940 263,028,900 Rls. 2,936 $
210 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,000 247,407,600 Rls. 2,526 $
211 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 14,550 239,820,960 Rls. 5,448 $
212 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 2,221 233,226,000 Rls. 5,553 $
213 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 9,500 221,529,975 Rls. 3,454 $
214 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده، يخ و برف 47,700 220,595,760 Rls. 5,247 $
215 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 22,210 213,887,093 Rls. 2,474 $
216 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,062 205,693,390 Rls. 2,516 $
217 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,138 191,898,000 Rls. 4,569 $
218 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده، يخ و برف 41,400 191,268,000 Rls. 4,554 $
219 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,284 189,489,510 Rls. 4,494 $
220 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 8,358 178,668,000 Rls. 4,254 $
221 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08071100 هندوا نه، تازه 20,425 171,570,000 Rls. 4,085 $
222 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07031000 پياز و موسير 9,500 170,772,000 Rls. 4,066 $
223 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08071100 هندوا نه، تازه 9,500 167,182,900 Rls. 1,900 $
224 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 11,640 164,414,700 Rls. 3,735 $
225 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 25,000 159,572,000 Rls. 1,756 $
226 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 40170090 کائوچوي سفت شده به هر شکل همچنين آخال و خرده ريزه واشياء ساخته شده ا ز آن به غير از رديف 40170010 27,590 156,499,160 Rls. 4,138 $
227 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 50,400 148,176,000 Rls. 3,528 $
228 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 14,550 140,574,000 Rls. 3,347 $
229 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 66,000 140,448,000 Rls. 3,300 $
230 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25202000 گچ 79,510 140,257,080 Rls. 1,590 $
231 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,425 138,516,000 Rls. 3,298 $
232 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 12,130 134,736,000 Rls. 3,208 $
233 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 8,550 134,484,000 Rls. 3,202 $
234 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 20,615 126,336,093 Rls. 1,461 $
235 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده، يخ و برف 18,624 117,831,780 Rls. 3,102 $
236 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 895 110,922,000 Rls. 2,641 $
237 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده، يخ و برف 11,400 109,788,954 Rls. 1,209 $
238 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 25,000 108,165,330 Rls. 2,529 $
239 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 4,750 106,722,000 Rls. 2,541 $
240 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22029910 --- مكملکهاي غذايي مايع 2,600 105,000,000 Rls. 2,500 $
241 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 7,760 104,580,000 Rls. 2,490 $
242 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 7,760 104,580,000 Rls. 2,490 $
243 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08081000 سيب، تازه 4,850 101,850,000 Rls. 2,425 $
244 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 970 100,302,180 Rls. 1,245 $
245 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 4,850 91,686,000 Rls. 2,183 $
246 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,140 89,217,000 Rls. 2,070 $
247 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 618 83,706,995 Rls. 965 $
248 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 1,940 82,881,186 Rls. 1,038 $
249 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 25,200 74,088,000 Rls. 1,764 $
250 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 23,100 68,819,520 Rls. 1,617 $
251 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,940 61,961,272 Rls. 776 $
252 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,940 57,968,922 Rls. 726 $
253 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده، يخ و برف 11,475 53,004,000 Rls. 1,262 $
254 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 480 46,368,000 Rls. 1,104 $
255 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,028 45,961,990 Rls. 514 $
256 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 148 21,798,000 Rls. 519 $
257 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25202000 گچ 25,000 21,280,000 Rls. 500 $
258 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 240 20,803,224 Rls. 552 $
259 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 116 17,052,000 Rls. 406 $
260 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 120 15,828,540 Rls. 420 $
261 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22029990 --- ساير 1,397 14,700,000 Rls. 350 $
262 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 115 14,490,000 Rls. 345 $
263 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 78 11,298,000 Rls. 269 $
264 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 475 7,476,000 Rls. 178 $
265 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 100 3,570,000 Rls. 85 $
مجموع کل
9,044,527,503 ريال
مجموع کل
177,110 دلار