آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 اهواز پاکستان 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 987,520 33,718,761,773 Rls. 371,213 $
2 10 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 80,270 17,461,129,060 Rls. 190,240 $
3 12 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 103,720 11,878,842,638 Rls. 134,836 $
4 6 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 112,400 10,339,476,000 Rls. 246,178 $
5 5 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 106,320 10,091,256,000 Rls. 240,268 $
6 9 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 41,880 8,476,834,475 Rls. 99,256 $
7 4 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 89,420 7,668,025,660 Rls. 178,958 $
8 11 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 41,824 6,333,491,173 Rls. 76,199 $
9 1 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 65,964 5,265,199,950 Rls. 139,395 $
10 8 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 19,320 5,216,400,000 Rls. 124,200 $
11 7 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 22,500 4,725,000,000 Rls. 112,500 $
12 2 1397 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 21,922 2,182,152,000 Rls. 51,956 $
مجموع کل
123,356,568,729 ريال
مجموع کل
1,965,199 دلار