آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 73,300 2,633,386,740 Rls. 62,538 $
102 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 81,000 2,616,777,900 Rls. 62,100 $
103 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 58,905 2,588,273,082 Rls. 28,723 $
104 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده به استثناي جگر و تخم ماهي 55,550 2,405,952,820 Rls. 26,666 $
105 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 51,200 2,207,603,420 Rls. 51,220 $
106 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 54,000 1,936,394,100 Rls. 48,600 $
107 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 54,000 1,861,920,000 Rls. 43,200 $
108 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 29,000 1,827,000,000 Rls. 43,500 $
109 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سرد كرده غير مذكور 28,500 1,807,042,500 Rls. 42,750 $
110 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سرد كرده غير مذكور 28,300 1,806,672,000 Rls. 42,450 $
111 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سرد كرده غير مذكور 28,500 1,795,500,000 Rls. 42,750 $
112 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 27,000 1,704,240,000 Rls. 40,500 $
113 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 27,000 1,701,000,000 Rls. 40,500 $
114 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 43,450 1,658,323,185 Rls. 18,257 $
115 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سرد كرده غير مذكور 26,200 1,650,600,000 Rls. 39,300 $
116 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038200 ک ک ری انداسکیت (Rajidae)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 36,600 1,573,320,000 Rls. 37,460 $
117 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038200 ک ک ری انداسکیت (Rajidae)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 65,000 1,425,200,000 Rls. 32,500 $
118 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02061000 احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو،تازه يا سرد کرده 27,000 1,369,548,000 Rls. 32,400 $
119 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03039900 ک ک سا?ر 12,000 1,263,744,000 Rls. 28,800 $
120 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03063300 -- خرچنگ­ها 7,384 1,254,098,560 Rls. 29,536 $
121 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر، يخ زده palinurus گونه،panulirus گونه، گونه gasus گونه) 18,000 1,148,918,400 Rls. 12,642 $
122 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03063300 -- خرچنگ­ها 16,000 1,097,163,200 Rls. 13,161 $
123 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 27,000 1,020,600,000 Rls. 24,300 $
124 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 27,000 1,020,600,000 Rls. 24,300 $
125 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده به استثناي جگر و تخم ماهي 16,100 966,000,000 Rls. 23,000 $
126 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038200 ک ک ری انداسکیت (Rajidae)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 23,000 966,000,000 Rls. 23,000 $
127 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 27,000 941,220,000 Rls. 22,410 $
128 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03032900 خانواده ماهي ازاد، (به استثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام، اطلس و دانوب) يخ زده به استثناي جگر، تخم و مني ماهي 19,318 769,202,756 Rls. 8,533 $
129 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 9,000 756,000,000 Rls. 18,000 $
130 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 08042010 --- انجیر خشک 7,480 741,426,000 Rls. 17,653 $
131 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 6,420 644,869,120 Rls. 15,152 $
132 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03032900 خانواده ماهي ازاد، (به استثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام، اطلس و دانوب) يخ زده به استثناي جگر، تخم و مني ماهي 28,727 603,246,000 Rls. 14,363 $
133 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03063300 -- خرچنگ­ها 10,000 563,948,000 Rls. 7,063 $
134 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03032900 خانواده ماهي ازاد، (به استثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام، اطلس و دانوب) يخ زده به استثناي جگر، تخم و مني ماهي 13,000 563,829,500 Rls. 6,386 $
135 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038300 ک ک ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 21,113 443,394,000 Rls. 10,557 $
136 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده به استثناي جگر و تخم ماهي 5,932 298,956,000 Rls. 7,118 $
137 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 286,605,000 Rls. 6,750 $
138 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 18,213 252,990,000 Rls. 6,000 $
139 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غير مذکور در جاي ديگر 3,350 211,050,000 Rls. 5,025 $
140 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 2,010 199,248,000 Rls. 4,744 $
141 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 570 90,312,320 Rls. 2,122 $
142 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03035490 ساير ماهي هاي مكرل باستثناي بلومكرل يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 688 87,070,725 Rls. 2,065 $
143 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 520 85,066,488 Rls. 1,020 $
144 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 520 81,947,736 Rls. 948 $
145 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 100 70,483,600 Rls. 1,660 $
146 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 08062040 انگور آفتابی دانه دار تازه یا خشک کرده 1,000 67,936,000 Rls. 1,600 $
147 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 25293010 نفلين سي انيت 19,950 54,474,000 Rls. 1,297 $
148 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده به استثناي جگر و تخم ماهي 600 50,598,000 Rls. 1,200 $
مجموع کل
51,169,751,152 ريال
مجموع کل
1,075,819 دلار