آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول 108,473,357 1,548,000,000,000 Rls. 35,960,699 $
2 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آب 77,525,344 750,000,000,000 Rls. 19,287,287 $
3 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول 50,038,692 685,746,212,480 Rls. 16,112,458 $
4 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول 45,945,897 678,000,000,000 Rls. 16,158,252 $
5 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 21,129,719 613,771,262,780 Rls. 14,390,993 $
6 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 16,250,000 478,107,000,000 Rls. 11,383,500 $
7 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آب 40,010,398 478,000,000,000 Rls. 11,116,910 $
8 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 40,000,000 403,000,000,000 Rls. 9,600,000 $
9 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 11,550,000 379,000,000,000 Rls. 8,893,500 $
10 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آب 36,650,237 368,473,973,300 Rls. 8,649,455 $
11 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 9,000,000 360,612,000,000 Rls. 8,586,000 $
12 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آب 34,508,501 340,598,832,000 Rls. 8,109,496 $
13 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 9,090,000 340,251,533,260 Rls. 8,413,287 $
14 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 11,000,000 334,026,000,000 Rls. 7,953,000 $
15 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 7,974,750 301,167,865,150 Rls. 7,072,154 $
16 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 6,971,250 262,643,083,500 Rls. 6,253,405 $
17 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 7,000,000 248,000,000,000 Rls. 5,908,000 $
18 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 7,875,000 244,474,750,000 Rls. 5,819,625 $
19 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 5,296,500 212,558,289,740 Rls. 4,860,251 $
20 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 19,675,148 209,757,186,200 Rls. 4,847,970 $
21 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 4,980,000 190,156,049,235 Rls. 4,515,913 $
22 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آب 18,510,427 183,000,000,000 Rls. 4,349,950 $
23 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 18,402,074 176,000,000,000 Rls. 4,655,724 $
24 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 10,000,000 171,378,560,000 Rls. 4,520,000 $
25 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 5,250,000 167,580,000,000 Rls. 3,937,500 $
26 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 8,489,403 161,162,826,720 Rls. 3,837,210 $
27 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,928,249 156,000,000,000 Rls. 4,124,661 $
28 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 5,042,018 125,000,000,000 Rls. 2,984,874 $
29 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 4,010,485 124,000,000,000 Rls. 2,963,748 $
30 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گرید نساجی 2,496,000 110,137,776,000 Rls. 2,622,328 $
31 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گرید نساجی 1,496,000 67,858,560,000 Rls. 1,615,680 $
32 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 2,100,000 66,150,000,000 Rls. 1,575,000 $
33 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 2,000,000 54,348,000,000 Rls. 1,294,000 $
34 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,045,000 51,104,550,000 Rls. 1,216,775 $
35 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 1,510,886 50,863,881,600 Rls. 1,195,110 $
36 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 850,000 43,633,004,480 Rls. 1,036,906 $
37 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 600,000 34,193,200,000 Rls. 840,000 $
38 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 742,500 34,125,188,625 Rls. 809,325 $
39 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 512,000 32,646,804,000 Rls. 773,120 $
40 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 500,000 26,985,859,810 Rls. 630,953 $
41 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 416,000 25,945,920,000 Rls. 617,760 $
42 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29031500 1،2 -دي کلروا تان (اتيلن دي کلريد) 2,000,000 25,452,000,000 Rls. 606,000 $
43 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 ک ک ک گرید نساجی 506,000 21,057,315,840 Rls. 498,696 $
44 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 500,000 19,950,000,000 Rls. 475,000 $
45 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 112,500 11,004,525,000 Rls. 262,011 $
46 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 95,760 6,407,016,640 Rls. 152,258 $
47 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 45,000 6,354,180,000 Rls. 151,290 $
48 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 95,760 5,611,039,070 Rls. 131,191 $
49 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 99,000 4,875,504,480 Rls. 116,084 $
50 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 74,250 3,621,869,710 Rls. 84,034 $
51 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 110,400 3,373,531,920 Rls. 79,452 $
52 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 112,500 1,767,397,500 Rls. 41,625 $
53 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 112,500 1,748,250,000 Rls. 41,625 $
54 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 95,200 1,435,120,960 Rls. 38,080 $
مجموع کل
11,401,115,920,000 ريال
مجموع کل
272,170,125 دلار