آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 155,456,526 1,464,000,000,000 Rls. 37,620,432 $
2 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 125,997,238 1,338,846,642,000 Rls. 31,877,301 $
3 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 55,073,332 1,300,436,676,000 Rls. 30,962,778 $
4 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول 56,275,486 972,501,999,940 Rls. 22,546,774 $
5 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 32,903,819 750,252,468,000 Rls. 17,863,154 $
6 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 62,997,041 696,000,000,000 Rls. 16,550,582 $
7 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 30,707,929 664,000,000,000 Rls. 17,612,532 $
8 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آب 44,254,506 502,000,000,000 Rls. 11,683,190 $
9 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول 28,410,694 478,075,248,000 Rls. 11,382,744 $
10 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آب 29,700,134 330,683,954,020 Rls. 7,758,453 $
11 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,549,001 238,000,000,000 Rls. 6,324,117 $
12 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 3,465,000 178,529,383,980 Rls. 4,239,594 $
13 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آب 14,800,005 157,264,842,000 Rls. 3,744,401 $
14 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آب 14,349,988 153,000,000,000 Rls. 3,630,547 $
15 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 4,217,694 146,528,656,680 Rls. 3,648,024 $
16 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,623,500 132,310,248,000 Rls. 3,150,244 $
17 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 1,905,705 66,791,192,352 Rls. 1,514,883 $
18 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29022000 بنزن 2,029,334 61,961,570,895 Rls. 1,643,761 $
19 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,125,000 61,196,356,000 Rls. 1,455,025 $
20 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 49,785,050 52,274,292,000 Rls. 1,244,626 $
21 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 990,000 50,060,972,078 Rls. 1,188,772 $
22 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,296,757 47,723,533,917 Rls. 1,132,419 $
23 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,035,375 46,539,303,152 Rls. 1,225,957 $
24 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 475,000 25,935,000,000 Rls. 617,500 $
25 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 495,000 24,707,558,920 Rls. 581,902 $
26 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 24,494,904,000 Rls. 583,212 $
27 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 400,000 22,336,062,000 Rls. 523,200 $
28 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 175,000 8,586,760,000 Rls. 227,500 $
29 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 148,500 7,489,230,000 Rls. 178,315 $
30 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 49,600 1,666,560,000 Rls. 39,680 $
مجموع کل
10,004,193,413,934 ريال
مجموع کل
242,751,619 دلار