آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1397 غرب تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 11,200 985,499,200 Rls. 11,200 $
102 3 1397 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 24,500 940,631,760 Rls. 22,320 $
103 3 1397 غرب تهران هند 32099040 پوششهاي تفلوني بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك يا طبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 140,778 919,596,112 Rls. 21,794 $
104 4 1397 غرب تهران هند 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 672 909,515,500 Rls. 21,421 $
105 6 1397 غرب تهران هند 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 17,975 905,940,000 Rls. 21,570 $
106 7 1397 غرب تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 10,800 802,872,000 Rls. 19,116 $
107 2 1397 غرب تهران هند 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 60,000 756,000,000 Rls. 18,000 $
108 5 1397 غرب تهران هند 51099000 نخ، داراي کمتر از85% پشم يا موي نرم (کرک) حيوا ن، آماده شده براي خرده فروشي. 2,434 715,596,000 Rls. 17,038 $
109 5 1397 غرب تهران هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 6,388 610,325,625 Rls. 14,030 $
110 7 1397 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 11,300 588,000,000 Rls. 14,000 $
111 12 1397 غرب تهران هند 28321010 سولفيت سديم 22,000 582,700,800 Rls. 6,600 $
112 8 1397 غرب تهران هند 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه، غير از متانال، اتانال 66,500 558,600,000 Rls. 13,300 $
113 12 1397 غرب تهران هند 39151000 آخال، دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي اتيلن 10,000 529,728,000 Rls. 6,000 $
114 4 1397 غرب تهران هند 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 40,000 517,200,000 Rls. 12,000 $
115 11 1397 غرب تهران هند 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 1,950 462,437,360 Rls. 5,740 $
116 12 1397 غرب تهران هند 39152000 ک از پلیمرهای استیرن/آخال، دمکقيچي و خردهکريز از مواد پلاستيكي. 5,000 264,864,000 Rls. 3,000 $
117 11 1397 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 4,750 229,959,360 Rls. 2,880 $
118 8 1397 غرب تهران هند 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 3,000 151,200,000 Rls. 3,600 $
مجموع کل
11,430,665,717 ريال
مجموع کل
233,609 دلار