آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1397 شهيدرجايي هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 284,120 4,803,900,960 Rls. 113,648 $
202 3 1397 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 285,531 4,796,904,000 Rls. 114,212 $
203 3 1397 شهيدرجايي هند 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 22,430 4,586,919,525 Rls. 108,785 $
204 5 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 80,000 4,563,520,000 Rls. 104,000 $
205 1 1397 شهيدرجايي هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 200,080 4,540,215,360 Rls. 120,048 $
206 1 1397 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 4,536,000,000 Rls. 108,000 $
207 2 1397 شهيدرجايي هند 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 201,600 4,498,200,000 Rls. 107,100 $
208 3 1397 شهيدرجايي هند 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 4,290 4,446,214,920 Rls. 105,448 $
209 2 1397 شهيدرجايي هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 240,486 4,343,178,000 Rls. 103,409 $
210 2 1397 شهيدرجايي هند 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 21,100 4,298,070,000 Rls. 102,335 $
211 4 1397 شهيدرجايي هند 27101950 روغن صنعتي 270,871 4,277,708,840 Rls. 99,846 $
212 3 1397 شهيدرجايي هند 74082900 مفتول ا زآلياژمس که در جاي ديگرگفته نشده. 20,150 4,245,907,250 Rls. 100,750 $
213 4 1397 شهيدرجايي هند 12099900 ساير دانه ها، ميوه ها و نطفه ها براي کشت که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 44,000 4,140,136,000 Rls. 96,800 $
214 4 1397 شهيدرجايي هند 29221110 منو اتانول آمين 80,000 4,137,600,000 Rls. 96,000 $
215 4 1397 شهيدرجايي هند 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 96,000 4,084,160,000 Rls. 96,000 $
216 4 1397 شهيدرجايي هند 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 238,363 4,048,348,700 Rls. 95,345 $
217 1 1397 شهيدرجايي هند 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 120,356 4,043,928,000 Rls. 96,284 $
218 5 1397 شهيدرجايي هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 83,667 3,944,670,000 Rls. 91,808 $
219 1 1397 شهيدرجايي هند 29221220 دي اتانول آمين 73,600 3,864,000,000 Rls. 92,000 $
220 1 1397 شهيدرجايي هند 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 25,440 3,848,563,200 Rls. 101,760 $
221 3 1397 شهيدرجايي هند 29221500 ک کک تری اتانول آمین 73,600 3,840,389,120 Rls. 91,264 $
222 5 1397 شهيدرجايي هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 227,615 3,797,571,280 Rls. 89,324 $
223 4 1397 شهيدرجايي هند 25070010 کائولن 2,087,044 3,709,567,158 Rls. 87,294 $
224 5 1397 شهيدرجايي هند 29221500 ک کک تری اتانول آمین 73,600 3,709,440,000 Rls. 88,320 $
225 4 1397 شهيدرجايي هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 3,649,653,000 Rls. 85,500 $
226 5 1397 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 497,667 3,620,450,350 Rls. 82,115 $
227 3 1397 شهيدرجايي هند 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 467,710 3,608,679,060 Rls. 85,525 $
228 5 1397 شهيدرجايي هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,100 3,543,677,760 Rls. 84,373 $
229 5 1397 شهيدرجايي هند 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 82,550 3,502,489,500 Rls. 80,517 $
230 5 1397 شهيدرجايي هند 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 84,946 3,497,891,060 Rls. 80,699 $
231 4 1397 شهيدرجايي هند 28253000 اکسيد وهيدروکسيدهاي واناديم 10,000 3,441,410,000 Rls. 81,051 $
232 3 1397 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 8,424 3,438,474,624 Rls. 81,713 $
233 2 1397 شهيدرجايي هند 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 337,620 3,423,218,160 Rls. 81,505 $
234 4 1397 شهيدرجايي هند 25151120 ک کک ک تراورتن 664,954 3,421,992,170 Rls. 79,796 $
235 3 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 57,349 3,399,228,420 Rls. 80,724 $
236 3 1397 شهيدرجايي هند 27101950 روغن صنعتي 199,234 3,368,665,380 Rls. 79,694 $
237 5 1397 شهيدرجايي هند 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 80,000 3,360,000,000 Rls. 80,000 $
238 2 1397 شهيدرجايي هند 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 80,000 3,360,000,000 Rls. 80,000 $
239 2 1397 شهيدرجايي هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 52,800 3,326,400,000 Rls. 79,200 $
240 5 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 70,280 3,285,480,880 Rls. 77,308 $
241 4 1397 شهيدرجايي هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 67,659 3,257,870,880 Rls. 76,728 $
242 3 1397 شهيدرجايي هند 25151120 ک کک ک تراورتن 540,189 3,244,719,751 Rls. 76,942 $
243 3 1397 شهيدرجايي هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 50,400 3,235,489,110 Rls. 76,734 $
244 2 1397 شهيدرجايي هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 67,146 3,177,720,000 Rls. 75,660 $
245 1 1397 شهيدرجايي هند 25070010 کائولن 1,997,696 3,177,102,476 Rls. 83,904 $
246 5 1397 شهيدرجايي هند 28362000 کربنات دي سديم 284,933 3,111,444,000 Rls. 74,082 $
247 4 1397 شهيدرجايي هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 48,440 3,058,436,260 Rls. 72,031 $
248 4 1397 شهيدرجايي هند 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 54,000 2,987,712,000 Rls. 70,200 $
249 3 1397 شهيدرجايي هند 32074010 فريتهاي شيشه اي 200,000 2,954,455,000 Rls. 70,000 $
250 5 1397 شهيدرجايي هند 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 72,600 2,891,510,380 Rls. 65,582 $
251 4 1397 شهيدرجايي هند 27121020 ژله کابل 94,603 2,818,365,760 Rls. 66,221 $
252 3 1397 شهيدرجايي هند 28362000 کربنات دي سديم 247,974 2,713,023,840 Rls. 64,473 $
253 1 1397 شهيدرجايي هند 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 198,877 2,617,083,630 Rls. 71,595 $
254 4 1397 شهيدرجايي هند 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 944,740 2,531,717,430 Rls. 59,515 $
255 5 1397 شهيدرجايي هند 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 196,240 2,517,955,440 Rls. 58,872 $
256 4 1397 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 68,850 2,431,474,500 Rls. 56,850 $
257 2 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 58,420 2,426,844,864 Rls. 57,782 $
258 4 1397 شهيدرجايي هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 209,355 2,389,260,510 Rls. 55,863 $
259 3 1397 شهيدرجايي هند 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 256,082 2,370,721,250 Rls. 56,337 $
260 4 1397 شهيدرجايي هند 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 276,164 2,360,523,920 Rls. 55,232 $
261 3 1397 شهيدرجايي هند 29126000 پارا فرمالدئيد 100,000 2,323,695,000 Rls. 55,000 $
262 2 1397 شهيدرجايي هند 29126000 پارا فرمالدئيد 100,000 2,310,000,000 Rls. 55,000 $
263 5 1397 شهيدرجايي هند 32074010 فريتهاي شيشه اي 150,000 2,270,800,000 Rls. 52,500 $
264 5 1397 شهيدرجايي هند 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 245,293 2,266,488,000 Rls. 53,964 $
265 1 1397 شهيدرجايي هند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 13,384 2,248,512,000 Rls. 53,536 $
266 5 1397 شهيدرجايي هند 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 199,902 2,203,397,750 Rls. 49,975 $
267 5 1397 شهيدرجايي هند 51099000 نخ، داراي کمتر از85% پشم يا موي نرم (کرک) حيوا ن، آماده شده براي خرده فروشي. 12,528 2,179,872,000 Rls. 50,112 $
268 5 1397 شهيدرجايي هند 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 34,850 2,171,123,870 Rls. 49,244 $
269 4 1397 شهيدرجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 2,165,460,000 Rls. 51,000 $
270 3 1397 شهيدرجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 2,150,415,000 Rls. 51,000 $
271 5 1397 شهيدرجايي هند 27121020 ژله کابل 69,997 2,149,988,360 Rls. 48,997 $
272 4 1397 شهيدرجايي هند 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 50,892 2,062,749,730 Rls. 48,348 $
273 4 1397 شهيدرجايي هند 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 431,800 2,026,744,280 Rls. 47,498 $
274 1 1397 شهيدرجايي هند 70049020 ورق شيشه ا ي غير مذكور با ضخامتهاي 2.5 ميليمتر و کمتر از آن 241,180 2,006,729,200 Rls. 53,060 $
275 3 1397 شهيدرجايي هند 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 177,150 1,872,145,270 Rls. 44,400 $
276 4 1397 شهيدرجايي هند 29126000 پارا فرمالدئيد 80,000 1,868,240,000 Rls. 44,000 $
277 1 1397 شهيدرجايي هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 48,400 1,833,678,000 Rls. 43,659 $
278 1 1397 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 114,070 1,820,532,000 Rls. 43,346 $
279 4 1397 شهيدرجايي هند 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 99,300 1,783,434,240 Rls. 41,904 $
280 1 1397 شهيدرجايي هند 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 149,800 1,698,690,000 Rls. 40,445 $
281 2 1397 شهيدرجايي هند 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 97,980 1,695,445,920 Rls. 40,368 $
282 2 1397 شهيدرجايي هند 25309030 سلستيت 1,345,000 1,694,700,000 Rls. 40,350 $
283 5 1397 شهيدرجايي هند 25151110 ک کک ک مرمر 187,050 1,694,065,920 Rls. 39,186 $
284 3 1397 شهيدرجايي هند 25070010 کائولن 948,035 1,676,677,051 Rls. 39,817 $
285 4 1397 شهيدرجايي هند 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 3,000 1,665,006,000 Rls. 38,276 $
286 3 1397 شهيدرجايي هند 08132000 آلو، خشک کرده 22,000 1,663,200,000 Rls. 39,600 $
287 1 1397 شهيدرجايي هند 51099000 نخ، داراي کمتر از85% پشم يا موي نرم (کرک) حيوا ن، آماده شده براي خرده فروشي. 10,508 1,584,354,208 Rls. 42,032 $
288 5 1397 شهيدرجايي هند 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 200,970 1,558,241,890 Rls. 36,033 $
289 4 1397 شهيدرجايي هند 25151110 ک کک ک مرمر 279,650 1,510,313,730 Rls. 35,430 $
290 4 1397 شهيدرجايي هند 32074010 فريتهاي شيشه اي 100,000 1,508,500,000 Rls. 35,000 $
291 2 1397 شهيدرجايي هند 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 162,021 1,497,048,000 Rls. 35,644 $
292 2 1397 شهيدرجايي هند 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 231,573 1,400,532,000 Rls. 33,346 $
293 1 1397 شهيدرجايي هند 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 203,260 1,395,520,480 Rls. 36,340 $
294 3 1397 شهيدرجايي هند 25151110 ک کک ک مرمر 143,900 1,394,319,570 Rls. 33,102 $
295 2 1397 شهيدرجايي هند 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 97,140 1,387,176,000 Rls. 33,028 $
296 2 1397 شهيدرجايي هند 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 456,800 1,355,214,000 Rls. 32,267 $
297 5 1397 شهيدرجايي هند 84629100 پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي 16,820 1,305,000,000 Rls. 30,000 $
298 2 1397 شهيدرجايي هند 25151120 ک کک ک تراورتن 244,150 1,291,248,000 Rls. 30,744 $
299 1 1397 شهيدرجايي هند 25309030 سلستيت 1,020,000 1,285,200,000 Rls. 30,600 $
300 3 1397 شهيدرجايي هند 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 47,976 1,277,695,290 Rls. 30,227 $
مجموع کل
283,878,406,437 ريال
مجموع کل
6,742,481 دلار