آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1397 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 1,287,227 18,922,176,000 Rls. 450,528 $
102 3 1397 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,132 18,789,963,030 Rls. 445,782 $
103 4 1397 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 251,710 18,622,662,840 Rls. 437,974 $
104 3 1397 شهيدرجايي هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 17,780,515,530 Rls. 422,558 $
105 1 1397 شهيدرجايي هند 08081000 سيب، تازه 1,345,151 17,606,743,837 Rls. 447,200 $
106 2 1397 شهيدرجايي هند 74082900 مفتول ا زآلياژمس که در جاي ديگرگفته نشده. 80,930 16,995,300,000 Rls. 404,650 $
107 4 1397 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 1,501,658 16,937,506,350 Rls. 397,939 $
108 2 1397 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 574,858 16,900,464,000 Rls. 402,392 $
109 4 1397 شهيدرجايي هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 252,000 16,649,743,320 Rls. 383,670 $
110 5 1397 شهيدرجايي هند 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 1,517,946 16,580,112,700 Rls. 379,486 $
111 1 1397 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 446,584 15,919,871,368 Rls. 401,925 $
112 4 1397 شهيدرجايي هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 352,000 15,588,748,000 Rls. 367,200 $
113 4 1397 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,716 15,386,394,960 Rls. 360,666 $
114 2 1397 شهيدرجايي هند 29221500 ک کک تری اتانول آمین 294,400 15,332,352,000 Rls. 365,056 $
115 2 1397 شهيدرجايي هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 37,104 15,116,178,000 Rls. 359,909 $
116 3 1397 شهيدرجايي هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 240,470 15,077,276,370 Rls. 357,578 $
117 4 1397 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 503,617 14,945,951,920 Rls. 352,532 $
118 4 1397 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 824,616 14,064,250,000 Rls. 329,846 $
119 1 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 884,413 13,866,813,639 Rls. 344,433 $
120 2 1397 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 372,154 13,736,162,380 Rls. 334,938 $
121 5 1397 شهيدرجايي هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 30,996 13,227,104,060 Rls. 300,661 $
122 2 1397 شهيدرجايي هند 25202000 گچ 16,580,158 12,887,229,960 Rls. 307,818 $
123 1 1397 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمریت 1,596,961 12,856,110,038 Rls. 319,393 $
124 2 1397 شهيدرجايي هند 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 470,810 12,831,336,000 Rls. 305,508 $
125 5 1397 شهيدرجايي هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 399,308 12,798,799,900 Rls. 295,487 $
126 3 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 200,000 12,695,883,000 Rls. 301,300 $
127 2 1397 شهيدرجايي هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 499,580 12,589,416,000 Rls. 299,748 $
128 2 1397 شهيدرجايي هند 27101950 روغن صنعتي 428,025 12,244,932,000 Rls. 291,546 $
129 1 1397 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 252,000 12,224,520,000 Rls. 291,060 $
130 1 1397 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 1,035,985 11,530,512,000 Rls. 274,536 $
131 4 1397 شهيدرجايي هند 29221500 ک کک تری اتانول آمین 220,800 11,430,234,560 Rls. 267,536 $
132 5 1397 شهيدرجايي هند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 11,425,050,000 Rls. 260,000 $
133 3 1397 شهيدرجايي هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 38,877 11,421,142,650 Rls. 270,195 $
134 4 1397 شهيدرجايي هند 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 821,240 11,302,536,000 Rls. 269,108 $
135 2 1397 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 627,179 11,112,864,000 Rls. 264,592 $
136 2 1397 شهيدرجايي هند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 10,920,000,000 Rls. 260,000 $
137 4 1397 شهيدرجايي هند 25202000 گچ 11,941,426 10,843,317,725 Rls. 254,299 $
138 3 1397 شهيدرجايي هند 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 509,100 10,727,500,650 Rls. 254,550 $
139 2 1397 شهيدرجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 150,000 10,710,000,000 Rls. 255,000 $
140 5 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 706,397 10,706,572,240 Rls. 252,893 $
141 4 1397 شهيدرجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 165,000 10,603,905,000 Rls. 249,000 $
142 4 1397 شهيدرجايي هند 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 1,268,270 10,551,551,760 Rls. 247,121 $
143 2 1397 شهيدرجايي هند 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 999,160 10,491,180,000 Rls. 249,790 $
144 5 1397 شهيدرجايي هند 12099900 ساير دانه ها، ميوه ها و نطفه ها براي کشت که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 110,000 10,430,200,000 Rls. 242,000 $
145 5 1397 شهيدرجايي هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 180,000 10,380,549,600 Rls. 235,440 $
146 1 1397 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 627,769 9,573,592,796 Rls. 236,282 $
147 1 1397 شهيدرجايي هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 9,485,280,000 Rls. 225,840 $
148 3 1397 شهيدرجايي هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 20,456 9,235,613,295 Rls. 239,923 $
149 5 1397 شهيدرجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 120,000 8,804,385,000 Rls. 204,000 $
150 5 1397 شهيدرجايي هند 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 203,290 8,607,761,890 Rls. 201,257 $
151 4 1397 شهيدرجايي هند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 149,800 8,393,294,000 Rls. 194,740 $
152 3 1397 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 126,000 8,367,644,250 Rls. 198,450 $
153 2 1397 شهيدرجايي هند 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 615,526 8,290,752,435 Rls. 221,589 $
154 4 1397 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 296,564 8,244,601,820 Rls. 192,766 $
155 5 1397 شهيدرجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 220,000 8,192,640,000 Rls. 187,000 $
156 5 1397 شهيدرجايي هند 29126000 پارا فرمالدئيد 340,000 8,150,560,000 Rls. 187,000 $
157 3 1397 شهيدرجايي هند 25202000 گچ 9,346,283 7,923,932,974 Rls. 188,039 $
158 5 1397 شهيدرجايي هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 123,200 7,916,040,000 Rls. 184,800 $
159 5 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 177,600 7,812,450,480 Rls. 182,891 $
160 1 1397 شهيدرجايي هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 19,992 7,810,371,614 Rls. 193,922 $
161 2 1397 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 684,711 7,620,816,000 Rls. 181,448 $
162 4 1397 شهيدرجايي هند 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 7,280 7,515,202,240 Rls. 176,579 $
163 1 1397 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 845,080 7,462,581,517 Rls. 185,915 $
164 5 1397 شهيدرجايي هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 21,120 7,448,418,000 Rls. 171,228 $
165 3 1397 شهيدرجايي هند 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 251,000 7,412,607,000 Rls. 175,800 $
166 4 1397 شهيدرجايي هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 17,858 7,376,806,870 Rls. 173,222 $
167 4 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 123,545 7,290,448,840 Rls. 169,292 $
168 2 1397 شهيدرجايي هند 27121020 ژله کابل 245,207 7,209,048,000 Rls. 171,644 $
169 3 1397 شهيدرجايي هند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 152,064 7,140,699,864 Rls. 169,048 $
170 5 1397 شهيدرجايي هند 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 125,000 7,068,750,000 Rls. 162,500 $
171 2 1397 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 995,773 6,900,684,000 Rls. 164,302 $
172 4 1397 شهيدرجايي هند 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 125,000 6,899,750,000 Rls. 162,500 $
173 4 1397 شهيدرجايي هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 105,600 6,816,480,000 Rls. 158,400 $
174 3 1397 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 437,464 6,770,610,000 Rls. 161,205 $
175 1 1397 شهيدرجايي هند 25202000 گچ 8,476,341 6,670,053,687 Rls. 164,675 $
176 2 1397 شهيدرجايي هند 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 384,662 6,462,330,000 Rls. 153,865 $
177 4 1397 شهيدرجايي هند 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 184,800 6,418,870,125 Rls. 151,170 $
178 4 1397 شهيدرجايي هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 199,760 6,291,304,320 Rls. 147,822 $
179 5 1397 شهيدرجايي هند 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 356,315 6,283,927,250 Rls. 142,525 $
180 5 1397 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 365,756 6,098,366,000 Rls. 142,408 $
181 5 1397 شهيدرجايي هند 25151120 ک کک ک تراورتن 1,142,114 6,031,814,900 Rls. 138,670 $
182 4 1397 شهيدرجايي هند 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 200,550 5,962,982,890 Rls. 138,785 $
183 3 1397 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد 89,500 5,956,683,323 Rls. 141,499 $
184 2 1397 شهيدرجايي هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 148,500 5,937,624,000 Rls. 141,372 $
185 4 1397 شهيدرجايي هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 93,380 5,895,825,760 Rls. 138,856 $
186 5 1397 شهيدرجايي هند 25070010 کائولن 3,247,791 5,806,673,320 Rls. 135,271 $
187 3 1397 شهيدرجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 80,000 5,732,782,500 Rls. 136,000 $
188 3 1397 شهيدرجايي هند 27121020 ژله کابل 192,867 5,686,370,540 Rls. 135,006 $
189 3 1397 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 608,574 5,636,462,206 Rls. 133,889 $
190 1 1397 شهيدرجايي هند 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 356,985 5,626,758,274 Rls. 149,075 $
191 1 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 332,131 5,599,048,104 Rls. 149,458 $
192 2 1397 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 362,478 5,550,763,890 Rls. 132,161 $
193 2 1397 شهيدرجايي هند 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 912,888 5,429,718,000 Rls. 129,279 $
194 3 1397 شهيدرجايي هند 08081000 سيب، تازه 300,243 5,249,601,350 Rls. 124,594 $
195 3 1397 شهيدرجايي هند 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 498,168 5,230,764,000 Rls. 124,542 $
196 5 1397 شهيدرجايي هند 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 5,000 5,161,800,000 Rls. 122,900 $
197 5 1397 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 117,570 5,126,217,300 Rls. 117,570 $
198 2 1397 شهيدرجايي هند 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 151,626 5,094,642,000 Rls. 121,301 $
199 1 1397 شهيدرجايي هند 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 627,270 5,074,023,646 Rls. 125,454 $
200 3 1397 شهيدرجايي هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 199,410 5,025,132,000 Rls. 119,646 $
مجموع کل
990,543,995,657 ريال
مجموع کل
23,544,218 دلار