آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 107,414,849 940,212,378,000 Rls. 22,386,009 $
2 1 1397 شهيدرجايي هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 81,492,802 639,485,943,168 Rls. 16,816,695 $
3 1 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 71,616,424 586,667,363,778 Rls. 15,166,371 $
4 2 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 73,696,918 582,466,556,830 Rls. 13,919,595 $
5 5 1397 شهيدرجايي هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 51,532,662 574,174,159,960 Rls. 13,030,610 $
6 3 1397 شهيدرجايي هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 29,524,928 333,526,006,000 Rls. 7,914,280 $
7 3 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 37,144,819 325,090,474,492 Rls. 7,719,011 $
8 4 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 26,575,668 212,890,861,550 Rls. 4,996,818 $
9 2 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,639,669 206,180,593,500 Rls. 4,909,062 $
10 5 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 20,022,046 178,808,679,790 Rls. 4,136,525 $
11 1 1397 شهيدرجايي هند 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 9,875,000 150,000,000,000 Rls. 4,019,125 $
12 3 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,801,819 128,981,515,532 Rls. 3,061,887 $
13 2 1397 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 4,143,253 128,772,252,000 Rls. 3,066,006 $
14 2 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 2,542,000 123,481,302,000 Rls. 2,940,031 $
15 4 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 274,017,620 105,729,534,540 Rls. 2,472,829 $
16 1 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 300,074,885 105,011,331,962 Rls. 2,700,673 $
17 2 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,786,037 101,814,010,630 Rls. 2,424,143 $
18 1 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,713,113 92,719,014,703 Rls. 2,288,978 $
19 4 1397 شهيدرجايي هند 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 7,816,346 83,459,350,500 Rls. 1,954,082 $
20 3 1397 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,912,875 80,074,938,971 Rls. 1,900,848 $
21 5 1397 شهيدرجايي هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 2,454,537 74,420,557,270 Rls. 1,712,847 $
22 1 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 1,552,000 74,028,696,000 Rls. 1,844,800 $
23 4 1397 شهيدرجايي هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 2,436,490 71,096,749,214 Rls. 1,668,211 $
24 4 1397 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 4,616,347 68,901,128,720 Rls. 1,615,719 $
25 4 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,067,865 68,110,568,700 Rls. 1,600,734 $
26 4 1397 شهيدرجايي هند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 3,845,000 66,602,782,400 Rls. 1,564,915 $
27 4 1397 شهيدرجايي هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 6,411,753 66,069,171,530 Rls. 1,546,989 $
28 2 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,587,040 64,739,589,600 Rls. 1,541,419 $
29 4 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 934,670 62,374,666,365 Rls. 1,458,599 $
30 2 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 960,000 60,262,440,000 Rls. 1,434,820 $
31 2 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 149,699,485 56,697,506,040 Rls. 1,349,941 $
32 4 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,724,062 54,608,363,010 Rls. 1,279,302 $
33 2 1397 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 739,216 53,858,658,000 Rls. 1,282,349 $
34 4 1397 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 7,498,297 53,324,138,900 Rls. 1,237,219 $
35 3 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,241,690 52,024,377,013 Rls. 1,235,101 $
36 3 1397 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 3,460,986 51,034,629,325 Rls. 1,211,343 $
37 3 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,250,249 48,533,422,395 Rls. 1,154,241 $
38 2 1397 شهيدرجايي هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 652,500 48,223,350,000 Rls. 1,148,175 $
39 4 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 746,290 47,946,120,400 Rls. 1,125,339 $
40 2 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 139,950 47,676,930,000 Rls. 1,135,165 $
41 4 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 855,000 47,463,975,000 Rls. 1,111,500 $
42 1 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 862,716 47,195,904,340 Rls. 1,138,918 $
43 5 1397 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمریت 5,376,261 46,353,291,500 Rls. 1,078,184 $
44 3 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 991,790 45,774,004,679 Rls. 1,085,455 $
45 1 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 788,256 45,102,827,098 Rls. 1,088,234 $
46 5 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 2,718,516 43,123,308,930 Rls. 997,955 $
47 5 1397 شهيدرجايي هند 25202000 گچ 99,811,681 42,902,205,664 Rls. 1,001,695 $
48 2 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 2,865,008 41,997,840,275 Rls. 1,003,370 $
49 2 1397 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 4,544,583 41,991,936,000 Rls. 999,808 $
50 3 1397 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 574,929 41,844,025,785 Rls. 992,558 $
51 5 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 105,850,000 41,614,011,000 Rls. 952,650 $
52 3 1397 شهيدرجايي هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 1,459,667 40,365,861,971 Rls. 957,761 $
53 2 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 700,488 39,862,729,200 Rls. 949,113 $
54 2 1397 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 2,702,825 39,731,454,000 Rls. 945,987 $
55 4 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 600,000 39,322,822,000 Rls. 917,400 $
56 2 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,085,532 38,924,088,000 Rls. 926,764 $
57 4 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 861,300 38,021,668,934 Rls. 894,028 $
58 3 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 652,500 35,772,311,250 Rls. 848,250 $
59 2 1397 شهيدرجايي هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 554,400 35,450,049,600 Rls. 844,049 $
60 3 1397 شهيدرجايي هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 673,835 35,006,963,899 Rls. 830,005 $
61 2 1397 شهيدرجايي هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 1,275,850 34,697,922,000 Rls. 826,141 $
62 4 1397 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,066,920 34,420,821,128 Rls. 809,748 $
63 3 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 101,008 34,103,114,595 Rls. 809,168 $
64 5 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 99,050 33,848,240,000 Rls. 788,400 $
65 5 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 500,000 33,584,485,000 Rls. 764,500 $
66 5 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 505,971 33,128,336,270 Rls. 777,110 $
67 4 1397 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 1,029,420 32,993,812,100 Rls. 774,956 $
68 4 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 98,340 32,923,660,000 Rls. 771,200 $
69 3 1397 شهيدرجايي هند 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 517,500 32,185,050,480 Rls. 763,312 $
70 3 1397 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمریت 3,812,398 31,850,873,800 Rls. 754,991 $
71 3 1397 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 4,546,142 31,606,794,392 Rls. 750,113 $
72 2 1397 شهيدرجايي هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 105,543 30,808,008,000 Rls. 733,524 $
73 3 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,643,296 30,505,347,220 Rls. 724,916 $
74 5 1397 شهيدرجايي هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,025,701 29,933,446,770 Rls. 682,431 $
75 5 1397 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 962,577 29,112,922,000 Rls. 673,804 $
76 4 1397 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمریت 3,418,062 28,777,204,390 Rls. 672,325 $
77 1 1397 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,059,599 27,965,455,170 Rls. 741,718 $
78 1 1397 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 402,218 27,928,657,780 Rls. 699,859 $
79 2 1397 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 47,390 26,103,926,780 Rls. 632,070 $
80 4 1397 شهيدرجايي هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 337,500 25,998,840,000 Rls. 610,875 $
81 3 1397 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 667,627 25,354,053,510 Rls. 600,863 $
82 4 1397 شهيدرجايي هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 954,545 25,271,370,160 Rls. 591,506 $
83 1 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 589,440 24,722,018,340 Rls. 609,548 $
84 5 1397 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 39,976 23,554,419,840 Rls. 539,676 $
85 2 1397 شهيدرجايي هند 25151190 ک کک ک مرمریت 2,855,810 23,505,468,000 Rls. 559,654 $
86 3 1397 شهيدرجايي هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 315,000 23,492,369,250 Rls. 557,550 $
87 1 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 82,200 23,434,380,315 Rls. 607,625 $
88 1 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 400,000 23,388,012,000 Rls. 603,000 $
89 1 1397 شهيدرجايي هند 29221500 ک کک تری اتانول آمین 441,600 22,994,748,000 Rls. 547,494 $
90 4 1397 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,216,196 22,586,184,540 Rls. 529,457 $
91 2 1397 شهيدرجايي هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 21,507,851 22,583,232,000 Rls. 537,696 $
92 1 1397 شهيدرجايي هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 778,826 21,192,731,262 Rls. 513,482 $
93 3 1397 شهيدرجايي هند 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 1,999,715 21,072,622,912 Rls. 499,928 $
94 4 1397 شهيدرجايي هند 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 474,000 19,924,779,600 Rls. 469,260 $
95 4 1397 شهيدرجايي هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 78,420 19,573,693,015 Rls. 460,991 $
96 3 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 50,900,000 19,276,848,000 Rls. 458,100 $
97 2 1397 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 1,117,704 19,241,586,000 Rls. 458,133 $
98 5 1397 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,996,688 19,223,077,310 Rls. 439,268 $
99 2 1397 شهيدرجايي هند 08081000 سيب، تازه 1,705,727 19,061,049,000 Rls. 453,835 $
100 4 1397 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 277,200 18,949,558,320 Rls. 446,292 $
مجموع کل
8,758,780,511,162 ريال
مجموع کل
210,779,009 دلار