آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 29,705 152,472,684,000 Rls. 3,630,302 $
2 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,759 65,904,054,917 Rls. 1,111,268 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,080 36,818,110,632 Rls. 400,383 $
4 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,288 35,932,302,884 Rls. 424,869 $
5 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,277 31,465,216,350 Rls. 360,085 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,701 22,377,528,830 Rls. 255,786 $
7 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,475 17,359,020,000 Rls. 413,310 $
8 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 5,658 10,311,556,518 Rls. 117,614 $
9 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 268 7,746,984,000 Rls. 184,452 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 144 5,570,795,296 Rls. 61,094 $
11 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 188 5,197,374,000 Rls. 123,747 $
12 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,102 4,195,959,850 Rls. 52,550 $
13 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,090 4,124,904,000 Rls. 98,212 $
14 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,950 3,463,137,090 Rls. 50,087 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,300 3,043,314,000 Rls. 34,500 $
16 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 12 2,970,947,750 Rls. 32,137 $
17 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 90241000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش ا ستحکام، مقاومت، فشارپذيري، كشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي فلزات 800 2,791,114,480 Rls. 32,177 $
18 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 1 2,401,377,296 Rls. 25,976 $
19 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 703 2,147,156,288 Rls. 26,017 $
20 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,300 2,064,160,800 Rls. 23,400 $
21 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزات 1,900 1,874,300,000 Rls. 20,000 $
22 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 270 1,386,000,000 Rls. 33,000 $
23 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 1,100 1,320,891,424 Rls. 14,486 $
24 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 2,800 1,234,968,000 Rls. 14,000 $
25 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 04090000 عسل طبيعي 2,600 1,195,141,888 Rls. 12,928 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 23 1,095,389,216 Rls. 12,407 $
27 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 5 1,085,632,400 Rls. 12,400 $
28 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 87 1,066,800,000 Rls. 25,400 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 2,160 1,065,097,520 Rls. 11,720 $
30 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,970 1,042,356,000 Rls. 24,818 $
31 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 4,000 966,768,000 Rls. 12,000 $
32 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 1,500 926,226,000 Rls. 10,500 $
33 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 04090000 عسل طبيعي 1,200 891,270,000 Rls. 10,166 $
34 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 5 840,000,000 Rls. 9,581 $
35 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 741,600,000 Rls. 9,000 $
36 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 400 696,717,472 Rls. 8,648 $
37 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,150 657,448,800 Rls. 7,880 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 44182090 در، چارچوب، دوره و آستانه در از چوب به جز صنايع دستي غير مذكور 700 617,484,000 Rls. 7,000 $
39 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,300 608,662,800 Rls. 6,900 $
40 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 530 604,969,013 Rls. 7,271 $
41 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 04090000 عسل طبيعي 1,000 593,032,320 Rls. 6,960 $
42 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 1,940 563,640,000 Rls. 13,420 $
43 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 359 553,569,201 Rls. 6,288 $
44 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 534 524,412,000 Rls. 12,486 $
45 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 243 495,306,000 Rls. 11,793 $
46 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84729030 ماشين پرفرا ژ 185 494,400,000 Rls. 6,000 $
47 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 42029200 جعبه ها و محفظه هاغير مذکور در جاي ديگر، باسطح خارجي ا زورق هاي موادپلاستيکي يا از مواد نسجي 1,100 485,584,000 Rls. 5,500 $
48 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,540 471,460,528 Rls. 5,852 $
49 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 530 469,625,034 Rls. 4,794 $
50 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 270 462,230,000 Rls. 5,000 $
51 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,086 417,208,798 Rls. 4,513 $
52 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 11 417,031,750 Rls. 4,450 $
53 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,087 413,137,112 Rls. 4,552 $
54 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 17049010 سوهان 4,400 393,120,000 Rls. 9,360 $
55 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,060 381,276,800 Rls. 4,480 $
56 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 17049010 سوهان 1,350 333,720,000 Rls. 4,050 $
57 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 05059000 پوست و اجزاء پرندگان (به استثناي پر براي انباشتن، كرك) 960 322,560,000 Rls. 7,680 $
58 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 1,500 315,000,000 Rls. 7,500 $
59 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 280 296,392,320 Rls. 3,360 $
60 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 70132210 ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت دستي با كليشه يا بگونه اي ديگر تزئين شده 1,100 277,200,000 Rls. 6,600 $
61 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 01063990 ساير حيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غير از رديفهاي 010631لغايت 01063390 150 252,000,000 Rls. 6,000 $
62 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 44191990 --- سایر 1,500 252,000,000 Rls. 6,000 $
63 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 2,000 248,222,611 Rls. 2,821 $
64 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 69074020 ک ک ک معرق. صنایع دستی 300 239,541,000 Rls. 3,000 $
65 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 39079910 رنگ پودرهاي آماده و نيمه آماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 1,850 238,140,000 Rls. 5,670 $
66 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 279 217,266,000 Rls. 5,173 $
67 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 900 215,586,900 Rls. 2,700 $
68 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 450 197,979,750 Rls. 2,250 $
69 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,850 195,999,360 Rls. 2,220 $
70 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 44211010 رخت آويز چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك، نازك كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم 450 192,822,750 Rls. 2,250 $
71 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 116 181,349,564 Rls. 2,251 $
72 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 1,400 176,400,000 Rls. 4,200 $
73 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 285 172,485,705 Rls. 1,995 $
74 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 1,100 161,700,000 Rls. 3,850 $
75 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,300 158,378,350 Rls. 1,690 $
76 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 430 156,836,480 Rls. 1,720 $
77 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 69074090 ک ک ک سایر 4,500 150,055,200 Rls. 1,800 $
78 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 62031200 لباس بصورت دست، مردانه يا پسرا نه، ا ز ا لياف سنتتيک. 150 148,320,000 Rls. 1,800 $
79 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 240 148,196,160 Rls. 1,680 $
80 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 520 145,824,000 Rls. 3,472 $
81 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 100 134,400,000 Rls. 3,200 $
82 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 30 132,594,000 Rls. 3,157 $
83 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 350 127,913,750 Rls. 1,459 $
84 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 950 119,700,000 Rls. 2,850 $
85 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98 114,576,000 Rls. 2,728 $
86 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 720 114,322,752 Rls. 1,296 $
87 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,200 110,880,000 Rls. 2,640 $
88 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 1,750 110,250,000 Rls. 2,625 $
89 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,090 107,184,000 Rls. 2,552 $
90 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 01063390 ساير شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد و شترمرغ استراليايي 500 105,000,000 Rls. 2,500 $
91 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 165 99,860,145 Rls. 1,155 $
92 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 249 96,698,516 Rls. 1,046 $
93 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84248990 ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر 520 96,600,000 Rls. 2,300 $
94 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 350 89,703,450 Rls. 1,042 $
95 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 195 88,610,925 Rls. 975 $
96 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 700 88,200,000 Rls. 2,100 $
97 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 01059900 ساير مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده از نوع خانگي به وزن بيش از 185 گرم به غير از ماكيان از گونه هاي Gِِallusdome 15 87,551,000 Rls. 1,000 $
98 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 05059000 پوست و اجزاء پرندگان (به استثناي پر براي انباشتن، كرك) 1,830 83,113,110 Rls. 915 $
99 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,200 80,640,000 Rls. 1,920 $
100 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لبنان 42033090 کمربندحمايل و بندشمشير ازچرم طبيعي ياازچرم دوباره ساخته شده 60 74,160,000 Rls. 900 $
مجموع کل
452,866,388,855 ريال
مجموع کل
7,963,610 دلار