آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 50,000 1,237,875,000 Rls. 14,119 $
102 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 37,780 1,216,548,967 Rls. 13,386 $
103 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 60,855 1,167,222,000 Rls. 27,791 $
104 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 16023200 فرآورده ها و کنسروهاي گوشت، احشاء يا خون از مرغان خانگي (Gallus domesticus) 5,541 1,147,507,200 Rls. 27,322 $
105 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 120,885 1,112,872,700 Rls. 26,595 $
106 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 31,430 1,079,492,945 Rls. 25,615 $
107 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 2,300 1,059,456,000 Rls. 12,000 $
108 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 70,465 1,034,180,700 Rls. 24,623 $
109 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 14,250 1,021,447,125 Rls. 24,225 $
110 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 16,000 1,014,533,520 Rls. 26,825 $
111 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 63,700 981,834,000 Rls. 11,401 $
112 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 74,000 979,996,800 Rls. 11,100 $
113 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7,050 952,689,600 Rls. 10,800 $
114 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 35,200 946,176,000 Rls. 22,528 $
115 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 68,780 898,842,000 Rls. 21,401 $
116 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 10,409 874,356,000 Rls. 20,818 $
117 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 45,510 860,118,000 Rls. 20,479 $
118 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 18,720 859,950,000 Rls. 20,475 $
119 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 10,000 845,400,000 Rls. 20,000 $
120 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 12,474 835,974,912 Rls. 9,168 $
121 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,500 833,817,600 Rls. 19,853 $
122 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 85318000 دستگاه هاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري، که در جاي ديگر مذکور نباشد 3,000 794,592,000 Rls. 9,000 $
123 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 18,400 792,396,000 Rls. 18,216 $
124 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 40,390 774,221,500 Rls. 18,175 $
125 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 40,100 774,060,300 Rls. 8,797 $
126 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 28365000 کربنات کلسيم 221,800 745,500,000 Rls. 17,750 $
127 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 12,260 743,632,775 Rls. 8,482 $
128 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 40,925 738,977,840 Rls. 18,412 $
129 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 17,896 710,113,540 Rls. 16,106 $
130 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 28365000 کربنات کلسيم 221,250 681,240,000 Rls. 16,220 $
131 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 68,330 662,760,880 Rls. 15,032 $
132 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 9,460 637,894,502 Rls. 7,354 $
133 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 51,000 629,160,000 Rls. 12,316 $
134 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 4,804 624,153,600 Rls. 14,861 $
135 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 2,020 614,049,302 Rls. 14,462 $
136 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,280 601,858,440 Rls. 6,840 $
137 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 28365000 کربنات کلسيم 155,050 569,542,840 Rls. 6,512 $
138 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 7,950 567,630,000 Rls. 13,515 $
139 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,670 561,005,325 Rls. 13,305 $
140 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 13,239 556,038,000 Rls. 13,239 $
141 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,630 554,400,000 Rls. 13,200 $
142 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,250 543,950,100 Rls. 6,538 $
143 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,200 525,000,000 Rls. 12,500 $
144 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 98,510 517,146,000 Rls. 12,313 $
145 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 23,000 516,327,000 Rls. 13,800 $
146 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 3,022 497,996,550 Rls. 11,295 $
147 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 67,740 497,238,000 Rls. 11,839 $
148 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 11,760 496,621,204 Rls. 5,644 $
149 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 28365000 کربنات کلسيم 144,000 483,840,000 Rls. 11,520 $
150 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,610 458,976,000 Rls. 10,928 $
151 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 6,260 446,964,000 Rls. 10,642 $
152 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,575 435,050,876 Rls. 4,706 $
153 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 20,850 429,870,705 Rls. 4,587 $
154 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 12,960 400,092,000 Rls. 9,526 $
155 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27101910 روغن موتور 14,225 358,470,000 Rls. 4,163 $
156 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 9,184 346,117,408 Rls. 9,184 $
157 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 3,208 340,401,600 Rls. 8,105 $
158 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 47,180 340,200,000 Rls. 8,100 $
159 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,530 318,780,000 Rls. 7,590 $
160 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,000 292,824,000 Rls. 6,972 $
161 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 9,800 288,348,600 Rls. 6,540 $
162 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,100 273,692,800 Rls. 3,100 $
163 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,780 252,336,852 Rls. 2,778 $
164 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 6,500 246,120,000 Rls. 5,860 $
165 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20041000 سيب زميني، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه، يخ زده (به استثناي محصولات شماره 2006) 1,928 229,824,000 Rls. 5,472 $
166 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 2,800 207,060,000 Rls. 4,760 $
167 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,484 197,274,000 Rls. 4,697 $
168 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27101920 گريس 11,983 191,268,000 Rls. 4,554 $
169 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 3,100 181,507,200 Rls. 4,322 $
170 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,310 170,342,006 Rls. 4,042 $
171 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,810 167,648,040 Rls. 3,976 $
172 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,799 159,558,000 Rls. 3,799 $
173 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 450 151,714,800 Rls. 3,600 $
174 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,022 129,150,000 Rls. 3,075 $
175 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,070 124,740,000 Rls. 2,970 $
176 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 300 101,143,200 Rls. 2,400 $
177 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39161010 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 510 89,750,820 Rls. 1,020 $
178 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 25151190 ک کک ک مرمریت 10,560 88,704,000 Rls. 2,112 $
179 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,400 74,088,000 Rls. 1,764 $
180 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 08131000 زردآلو، خشک کرده 300 69,535,950 Rls. 1,650 $
181 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 2,500 68,040,000 Rls. 1,620 $
182 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 22,420 62,244,000 Rls. 1,482 $
183 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,262 61,902,360 Rls. 1,404 $
184 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 25301010 پرليت 10,000 57,062,940 Rls. 660 $
185 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,197 43,164,110 Rls. 979 $
186 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 4,480 42,171,220 Rls. 986 $
187 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68159930 مصنوعات سنگي تراش خورده مورد استفاده در معماري 6,000 36,771,840 Rls. 864 $
188 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 570 34,667,250 Rls. 375 $
189 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 300 29,837,244 Rls. 708 $
190 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 150 20,860,785 Rls. 495 $
191 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 450 20,228,640 Rls. 480 $
192 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,090 20,048,970 Rls. 471 $
193 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39161010 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 380 15,960,000 Rls. 380 $
194 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39161010 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 295 12,390,000 Rls. 295 $
195 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39161010 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 215 9,030,000 Rls. 215 $
مجموع کل
46,467,568,983 ريال
مجموع کل
926,174 دلار