آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,710,660 66,999,646,800 Rls. 803,700 $
2 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 3,588,000 64,057,127,316 Rls. 1,525,170 $
3 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,412,987 56,873,284,360 Rls. 690,210 $
4 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 2,730,285 48,828,610,740 Rls. 1,160,376 $
5 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 2,465,656 44,008,032,005 Rls. 1,047,810 $
6 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,020,140 37,822,579,200 Rls. 428,400 $
7 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,025,770 37,103,032,000 Rls. 420,250 $
8 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 929,641 33,836,107,675 Rls. 410,632 $
9 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 908,950 33,669,511,680 Rls. 381,360 $
10 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,500,448 27,978,583,500 Rls. 637,616 $
11 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 693,900 24,552,782,100 Rls. 294,525 $
12 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 1,176,100 18,902,436,000 Rls. 499,800 $
13 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 413,603 15,042,316,975 Rls. 182,552 $
14 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 716,299 13,358,841,002 Rls. 304,440 $
15 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 350,680 12,400,395,000 Rls. 148,750 $
16 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 648,559 10,415,628,000 Rls. 275,400 $
17 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 252,780 9,873,632,160 Rls. 118,440 $
18 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 498,820 9,824,954,850 Rls. 233,927 $
19 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 508,565 9,086,056,504 Rls. 215,923 $
20 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 509,894 8,181,411,500 Rls. 216,325 $
21 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 400,610 7,910,603,200 Rls. 187,990 $
22 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 397,056 7,404,998,433 Rls. 168,756 $
23 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 199,859 7,247,992,925 Rls. 87,961 $
24 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 317,447 5,095,299,500 Rls. 134,725 $
25 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 139,200 5,031,533,120 Rls. 56,990 $
26 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 222,860 3,970,678,236 Rls. 94,360 $
27 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 97,070 3,907,017,410 Rls. 47,415 $
28 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 209,000 3,731,309,813 Rls. 88,841 $
29 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 96,940 3,475,015,680 Rls. 39,360 $
30 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 92,680 3,259,532,400 Rls. 39,100 $
31 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 76,300 2,692,657,200 Rls. 32,300 $
32 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083620 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک 114,640 2,038,996,932 Rls. 48,455 $
33 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 85,040 1,681,003,180 Rls. 39,948 $
34 6 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 55,524 981,923,635 Rls. 23,379 $
35 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 27,560 556,847,298 Rls. 12,690 $
36 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 11,637 226,863,714 Rls. 5,170 $
مجموع کل
642,027,242,043 ريال
مجموع کل
11,103,047 دلار