آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 26,702 92,078,152 Rls. 999 $
102 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 776 84,811,500 Rls. 2,250 $
103 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت، تازه يا خشك كرده 825 83,786,560 Rls. 1,040 $
104 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 120 83,664,000 Rls. 1,992 $
105 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 1,140 81,396,000 Rls. 928 $
106 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 110 76,692,000 Rls. 1,826 $
107 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 195 76,566,212 Rls. 1,745 $
108 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 600 75,897,000 Rls. 1,800 $
109 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 27012000 زغال قالبي، گلوله زغال سنگ و سوختهاي جامد همانند كه از زغال سنگ تهيه شده باشد 1,004 75,894,000 Rls. 1,807 $
110 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 200 75,600,000 Rls. 1,800 $
111 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 816 61,698,000 Rls. 1,469 $
112 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 540 58,968,000 Rls. 1,404 $
113 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 130 58,074,060 Rls. 660 $
114 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 438 54,978,000 Rls. 1,309 $
115 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 03069590 --- سایر 80 53,971,200 Rls. 1,280 $
116 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 700 52,920,000 Rls. 1,260 $
117 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 252 52,920,000 Rls. 1,260 $
118 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 162 50,578,515 Rls. 583 $
119 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 12129990 ک ک ک سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 200 49,440,000 Rls. 600 $
120 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 700 48,300,000 Rls. 1,150 $
121 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 90 47,515,140 Rls. 540 $
122 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 94049090 تختخواب واشياءهمانندفنري ياانباشته شده ياازداخل تجهيزشده بامواد)غيرازتشک وکيسه خواب 200 46,200,000 Rls. 1,100 $
123 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 12089090 ساير آردها و زبره هاي دانه و ميوه هاي روغن دار غير از آرد و زيره خردل غير مذکور در جاي ديگر 470 42,420,000 Rls. 1,010 $
124 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 99 42,370,490 Rls. 961 $
125 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 400 39,648,000 Rls. 944 $
126 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,436 35,826,000 Rls. 853 $
127 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 50 33,732,000 Rls. 800 $
128 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 266 33,516,000 Rls. 798 $
129 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 110 32,340,000 Rls. 770 $
130 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 12129990 ک ک ک سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 800 30,936,576 Rls. 384 $
131 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 11081100 نشاسته گندم 1,000 30,900,800 Rls. 334 $
132 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت، که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 300 30,240,000 Rls. 720 $
133 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 200 30,240,000 Rls. 720 $
134 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 13021300 شيره و عصاره رازک 80 27,988,800 Rls. 666 $
135 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08022100 فندق با پوست، تازه يا خشک کرده 200 25,200,000 Rls. 600 $
136 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 100 24,169,200 Rls. 300 $
137 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 260 23,749,472 Rls. 269 $
138 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 700 23,520,000 Rls. 560 $
139 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 300 22,680,000 Rls. 540 $
140 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04029900 ک کک سایر/شير و خامه شير، غليظکشده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده ديگر اضافه شده. 162 21,372,498 Rls. 567 $
141 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 200 19,002,080 Rls. 452 $
142 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 100 16,800,000 Rls. 400 $
143 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,000 13,050,000 Rls. 300 $
144 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04031090 ماست 230 10,403,544 Rls. 276 $
145 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 300 9,072,000 Rls. 216 $
146 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10 8,828,800 Rls. 96 $
147 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 50 7,560,000 Rls. 180 $
148 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 100 6,720,000 Rls. 160 $
149 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07094000 کرفس به غير ازكرفس غده دار، تازه يا سرد کرده 450 3,402,000 Rls. 81 $
150 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 150 3,150,000 Rls. 75 $
151 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 27101950 روغن صنعتي 60 2,648,640 Rls. 29 $
152 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 50 2,520,000 Rls. 60 $
153 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 39 1,609,978 Rls. 19 $
154 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 24 1,220,320 Rls. 29 $
مجموع کل
2,098,785,537 ريال
مجموع کل
42,971 دلار