آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1397 اينچه برون قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,407 2,508,975,000 Rls. 59,738 $
102 11 1397 اينچه برون قزاقستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 43,432 2,497,096,756 Rls. 30,012 $
103 11 1397 اينچه برون قزاقستان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 11,783 2,450,910,771 Rls. 29,457 $
104 10 1397 اينچه برون قزاقستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 11,047 2,438,595,785 Rls. 29,117 $
105 10 1397 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 47,561 2,422,128,413 Rls. 26,365 $
106 10 1397 اينچه برون قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 43,492 2,385,938,116 Rls. 27,157 $
107 2 1397 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 46,400 2,338,560,000 Rls. 55,680 $
108 1 1397 اينچه برون قزاقستان 55082000 نخ دوخت ازا لياف مصنوعي غيريکسره براي خرده فروشي 20,590 2,327,925,990 Rls. 61,770 $
109 8 1397 اينچه برون قزاقستان 95069990 ساير ادوات براي بازي هاي درهوا ي آزا د 18,400 2,318,400,000 Rls. 42,982 $
110 10 1397 اينچه برون قزاقستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,845 2,311,628,949 Rls. 27,783 $
111 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 59,755 2,308,812,660 Rls. 47,489 $
112 9 1397 اينچه برون قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 30,055 2,289,013,188 Rls. 25,949 $
113 12 1397 اينچه برون قزاقستان 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 11,750 2,234,965,150 Rls. 25,314 $
114 7 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 64,996 2,183,874,000 Rls. 51,997 $
115 4 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 62,000 2,137,760,000 Rls. 49,600 $
116 4 1397 اينچه برون قزاقستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 61,200 2,110,176,000 Rls. 48,960 $
117 6 1397 اينچه برون قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 21,996 2,106,300,000 Rls. 50,150 $
118 12 1397 اينچه برون قزاقستان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 17,235 2,071,252,630 Rls. 22,405 $
119 1 1397 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 89,388 2,028,810,526 Rls. 51,698 $
120 5 1397 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 42,000 2,027,256,000 Rls. 46,200 $
121 6 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 60,000 2,016,000,000 Rls. 48,000 $
122 10 1397 اينچه برون قزاقستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 49,980 2,008,477,388 Rls. 21,432 $
123 5 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 55,840 1,969,588,480 Rls. 44,672 $
124 10 1397 اينچه برون قزاقستان 94018090 ساير نشيمن ها غير از جاجيم 7,000 1,968,015,000 Rls. 21,000 $
125 10 1397 اينچه برون قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 24,729 1,966,609,198 Rls. 20,075 $
126 11 1397 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,030 1,929,011,183 Rls. 22,033 $
127 9 1397 اينچه برون قزاقستان 48114900 ساير کاغذ و مقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 16,600 1,898,845,780 Rls. 21,580 $
128 4 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 63,000 1,872,486,000 Rls. 44,100 $
129 10 1397 اينچه برون قزاقستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 19,791 1,854,713,565 Rls. 19,791 $
130 11 1397 اينچه برون قزاقستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 20,000 1,844,465,700 Rls. 23,100 $
131 8 1397 اينچه برون قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 60,370 1,837,778,467 Rls. 25,507 $
132 12 1397 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 54,974 1,829,714,118 Rls. 20,686 $
133 12 1397 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 27,126 1,803,680,803 Rls. 20,417 $
134 6 1397 اينچه برون قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 105,252 1,678,320,000 Rls. 39,960 $
135 12 1397 اينچه برون قزاقستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 10,387 1,632,411,468 Rls. 17,658 $
136 6 1397 اينچه برون قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 7,200 1,602,720,000 Rls. 38,160 $
137 9 1397 اينچه برون قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 11,920 1,577,230,560 Rls. 17,880 $
138 8 1397 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 29,850 1,576,745,000 Rls. 18,175 $
139 8 1397 اينچه برون قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 6,720 1,495,872,000 Rls. 35,616 $
140 9 1397 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 44,486 1,392,192,772 Rls. 15,916 $
141 12 1397 اينچه برون قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 6,640 1,350,451,168 Rls. 14,608 $
142 11 1397 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب، تازه 28,100 1,349,856,324 Rls. 16,537 $
143 7 1397 اينچه برون قزاقستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 40,000 1,344,000,000 Rls. 32,000 $
144 6 1397 اينچه برون قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 26,118 1,299,984,000 Rls. 30,952 $
145 2 1397 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب، تازه 60,535 1,271,214,000 Rls. 30,267 $
146 6 1397 اينچه برون قزاقستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 9,850 1,241,100,000 Rls. 29,550 $
147 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 30,086 1,220,882,526 Rls. 13,394 $
148 7 1397 اينچه برون قزاقستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 20,000 1,179,990,000 Rls. 28,095 $
149 1 1397 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,740 1,157,198,805 Rls. 30,699 $
150 6 1397 اينچه برون قزاقستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 24,850 1,148,070,000 Rls. 27,335 $
151 12 1397 اينچه برون قزاقستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 64,850 1,121,373,230 Rls. 12,970 $
152 3 1397 اينچه برون قزاقستان 39269060 پريفرم (PET) 11,078 1,077,357,915 Rls. 25,551 $
153 7 1397 اينچه برون قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 22,610 1,044,582,000 Rls. 24,871 $
154 1 1397 اينچه برون قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 57,902 1,009,916,117 Rls. 26,056 $
155 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 2,430 993,805,605 Rls. 10,605 $
156 12 1397 اينچه برون قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 20,484 991,771,189 Rls. 11,433 $
157 1 1397 اينچه برون قزاقستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 21,950 969,988,006 Rls. 25,738 $
158 8 1397 اينچه برون قزاقستان 48114900 ساير کاغذ و مقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 17,565 959,028,000 Rls. 22,834 $
159 2 1397 اينچه برون قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 130,200 958,986,000 Rls. 22,833 $
160 11 1397 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 15,070 927,157,076 Rls. 11,286 $
161 3 1397 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 925,760,000 Rls. 22,000 $
162 2 1397 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
163 12 1397 اينچه برون قزاقستان 62099000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 960 909,999,597 Rls. 9,844 $
164 10 1397 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 26,579 903,305,577 Rls. 9,953 $
165 7 1397 اينچه برون قزاقستان 48114900 ساير کاغذ و مقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 16,420 896,532,000 Rls. 21,346 $
166 12 1397 اينچه برون قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست، کشباف يا قلاب باف، ا زا لياف سنتتيک. 645 892,256,880 Rls. 10,106 $
167 11 1397 اينچه برون قزاقستان 68029290 ساير سنگ هاي آهکي غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 72,152 871,928,059 Rls. 10,823 $
168 11 1397 اينچه برون قزاقستان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 4,356 849,669,036 Rls. 10,212 $
169 8 1397 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 16,630 833,875,734 Rls. 9,956 $
170 6 1397 اينچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,760 831,600,000 Rls. 19,800 $
171 12 1397 اينچه برون قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 6,380 825,727,672 Rls. 8,932 $
172 8 1397 اينچه برون قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 86,280 818,267,784 Rls. 9,499 $
173 11 1397 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 24,794 783,746,814 Rls. 9,287 $
174 1 1397 اينچه برون قزاقستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 42,940 777,579,200 Rls. 20,560 $
175 5 1397 اينچه برون قزاقستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 5,951 776,605,500 Rls. 17,853 $
176 11 1397 اينچه برون قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 130,040 761,900,441 Rls. 8,702 $
177 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 13,266 760,018,694 Rls. 8,518 $
178 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 13,971 752,864,490 Rls. 8,395 $
179 10 1397 اينچه برون قزاقستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,708 738,333,492 Rls. 8,124 $
180 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 11,495 725,076,284 Rls. 7,863 $
181 12 1397 اينچه برون قزاقستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 4,204 716,456,500 Rls. 7,750 $
182 1 1397 اينچه برون قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 190,300 710,645,013 Rls. 18,161 $
183 10 1397 اينچه برون قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 24,176 683,351,037 Rls. 7,292 $
184 8 1397 اينچه برون قزاقستان 61124900 لباس شناي زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي (غير ازسنتتيک). 1,000 672,000,000 Rls. 7,803 $
185 7 1397 اينچه برون قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 15,000 661,500,000 Rls. 15,750 $
186 10 1397 اينچه برون قزاقستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 7,165 644,999,714 Rls. 6,584 $
187 6 1397 اينچه برون قزاقستان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 5,580 644,364,000 Rls. 15,342 $
188 5 1397 اينچه برون قزاقستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 87,850 614,442,600 Rls. 14,265 $
189 8 1397 اينچه برون قزاقستان 84806000 قالب براي مواد معدني. 7,240 608,160,000 Rls. 14,480 $
190 3 1397 اينچه برون قزاقستان 08109020 زرشك تازه 9,600 605,952,000 Rls. 14,400 $
191 4 1397 اينچه برون قزاقستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 10,000 594,440,000 Rls. 14,000 $
192 1 1397 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 42,516 580,781,836 Rls. 14,875 $
193 12 1397 اينچه برون قزاقستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 27,100 562,329,336 Rls. 6,483 $
194 3 1397 اينچه برون قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 135,350 555,688,865 Rls. 13,194 $
195 9 1397 اينچه برون قزاقستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 6,632 522,200,188 Rls. 5,935 $
196 6 1397 اينچه برون قزاقستان 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 10,170 512,568,000 Rls. 12,204 $
197 8 1397 اينچه برون قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 12,175 511,350,000 Rls. 12,175 $
198 7 1397 اينچه برون قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي، پرده (ا زجمله پرده کرکره) و اشياءهمانند و ملحقات آن ها ازمواد پلاستيک 2,850 502,626,000 Rls. 11,400 $
199 7 1397 اينچه برون قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 129,020 502,553,957 Rls. 11,966 $
200 3 1397 اينچه برون قزاقستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 59,870 502,167,600 Rls. 11,880 $
مجموع کل
132,337,593,277 ريال
مجموع کل
2,282,908 دلار