آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,139,633 52,745,700,000 Rls. 1,255,850 $
102 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 238,569 52,505,894,100 Rls. 605,242 $
103 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 295,146 51,520,072,077 Rls. 566,344 $
104 3 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 553,779 50,968,001,205 Rls. 1,208,802 $
105 2 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,770,968 50,933,694,000 Rls. 1,212,707 $
106 4 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,213,092 50,267,069,380 Rls. 1,176,987 $
107 5 1397 پيرانشهر عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 1,088,512 49,139,799,800 Rls. 1,138,045 $
108 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,029,721 49,056,672,449 Rls. 575,191 $
109 4 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 413,757 48,786,587,030 Rls. 1,141,380 $
110 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 687,737 48,771,828,000 Rls. 1,161,234 $
111 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 439,395 47,577,432,000 Rls. 1,132,796 $
112 2 1397 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 3,153,115 46,315,500,000 Rls. 1,102,750 $
113 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 219,843 46,166,303,613 Rls. 548,111 $
114 1 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 70,750 45,195,147,030 Rls. 1,153,394 $
115 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 989,518 44,994,648,011 Rls. 532,009 $
116 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 04031090 ماست 671,412 44,770,794,097 Rls. 535,363 $
117 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 235,504 44,616,978,954 Rls. 488,123 $
118 4 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 154,412 43,651,667,040 Rls. 1,022,988 $
119 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,397,121 43,541,751,958 Rls. 507,539 $
120 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,938,420 43,215,224,520 Rls. 899,149 $
121 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 37,782 43,083,318,501 Rls. 507,492 $
122 5 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 283,575 43,013,818,290 Rls. 990,353 $
123 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 287,596 42,813,316,669 Rls. 649,435 $
124 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 405,723 42,186,813,932 Rls. 652,281 $
125 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,819,706 41,996,808,000 Rls. 999,924 $
126 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 279,932 41,470,129,145 Rls. 516,105 $
127 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 108,297 40,936,266,000 Rls. 974,673 $
128 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 04031090 ماست 485,712 40,397,664,255 Rls. 463,380 $
129 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 260,914 40,296,641,391 Rls. 435,907 $
130 5 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 72,185 38,948,435,510 Rls. 902,261 $
131 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 130,281 38,871,621,326 Rls. 455,986 $
132 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 52,232 38,699,841,549 Rls. 521,614 $
133 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,164,037 38,610,213,905 Rls. 624,867 $
134 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 130,700 37,687,400,790 Rls. 457,552 $
135 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,263,185 37,119,138,000 Rls. 883,789 $
136 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,154,402 36,900,984,480 Rls. 439,362 $
137 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 675,765 36,896,580,000 Rls. 878,490 $
138 5 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,117,377 36,739,909,780 Rls. 850,262 $
139 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 148,427 36,647,003,110 Rls. 436,740 $
140 5 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,552,288 36,126,465,760 Rls. 828,550 $
141 3 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 322,166 36,095,861,624 Rls. 857,022 $
142 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 207,988 35,898,528,352 Rls. 415,976 $
143 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 255,594 35,853,102,581 Rls. 600,327 $
144 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 196,315 35,801,573,920 Rls. 392,630 $
145 1 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,251,838 35,796,417,381 Rls. 900,732 $
146 4 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 238,991 35,770,320,370 Rls. 836,485 $
147 2 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 93,677 35,409,906,000 Rls. 843,093 $
148 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 183,283 35,241,604,047 Rls. 410,845 $
149 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 200,363 34,952,914,368 Rls. 395,786 $
150 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 353,897 34,707,759,103 Rls. 416,875 $
151 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 78,018 34,309,703,870 Rls. 390,091 $
152 1 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 330,094 34,073,697,169 Rls. 855,271 $
153 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 282,734 34,028,646,789 Rls. 414,850 $
154 3 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 272,745 33,323,230,129 Rls. 791,062 $
155 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08081000 سيب، تازه 1,797,543 32,934,126,769 Rls. 468,043 $
156 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 236,784 32,818,035,481 Rls. 507,514 $
157 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 137,158 32,596,248,384 Rls. 776,101 $
158 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 226,198 32,057,323,858 Rls. 385,305 $
159 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,415,821 31,939,562,573 Rls. 760,466 $
160 3 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 215,945 31,881,415,099 Rls. 755,806 $
161 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 196,906 31,517,455,434 Rls. 365,849 $
162 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 24,603 31,407,599,328 Rls. 345,583 $
163 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 167,956 31,186,018,654 Rls. 363,381 $
164 5 1397 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 205,958 31,051,262,200 Rls. 720,862 $
165 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,213,441 31,030,650,000 Rls. 738,825 $
166 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 307,901 31,014,552,975 Rls. 348,772 $
167 4 1397 پيرانشهر عراق 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 80,071 30,942,074,430 Rls. 720,639 $
168 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 164,582 30,861,651,795 Rls. 475,907 $
169 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 694,310 30,849,938,640 Rls. 351,875 $
170 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,116,328 30,473,142,000 Rls. 725,551 $
171 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 139,225 30,471,537,410 Rls. 348,614 $
172 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 151,979 29,896,426,631 Rls. 355,260 $
173 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 432,000 29,760,906,000 Rls. 327,464 $
174 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 217,661 29,537,445,811 Rls. 343,142 $
175 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 378,145 29,185,319,063 Rls. 694,889 $
176 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 171,325 29,121,950,020 Rls. 471,729 $
177 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 431,274 29,009,358,000 Rls. 690,699 $
178 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08105000 کيوي، تازه 499,972 28,674,549,088 Rls. 340,548 $
179 7 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 264,207 28,624,665,628 Rls. 681,540 $
180 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 53,560 28,450,583,520 Rls. 323,714 $
181 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 33,502 28,400,816,217 Rls. 350,898 $
182 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 744,834 28,189,318,858 Rls. 334,221 $
183 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,507,866 28,019,125,514 Rls. 380,351 $
184 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 110,578 28,002,212,688 Rls. 302,974 $
185 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 68,531 27,561,781,710 Rls. 326,486 $
186 3 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,255,060 27,481,871,730 Rls. 652,110 $
187 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 215,438 27,393,683,865 Rls. 459,628 $
188 4 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,643,372 27,316,864,210 Rls. 638,714 $
189 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 119,940 27,309,030,708 Rls. 356,292 $
190 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,663,567 27,198,971,770 Rls. 413,245 $
191 6 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 186,921 26,158,902,000 Rls. 622,831 $
192 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 91,510 26,142,377,386 Rls. 279,434 $
193 4 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 50,727 26,103,648,220 Rls. 608,726 $
194 2 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,401,400 26,047,518,000 Rls. 620,179 $
195 11 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 07031000 پياز و موسير 732,972 25,995,536,422 Rls. 310,310 $
196 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 199,743 25,868,805,713 Rls. 299,085 $
197 10 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 40,167 25,574,105,429 Rls. 277,621 $
198 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 664,194 25,517,514,000 Rls. 307,291 $
199 9 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 144,521 25,512,160,816 Rls. 302,274 $
200 8 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 221,606 25,369,198,864 Rls. 362,818 $
مجموع کل
3,567,903,644,271 ريال
مجموع کل
61,547,639 دلار