آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 35,954,000 713,376,678,000 Rls. 16,985,159 $
2 8 1397 مهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 26,985,250 416,584,366,411 Rls. 4,796,202 $
3 9 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 568,705 358,089,022,634 Rls. 4,082,899 $
4 9 1397 مهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 22,313,036 354,890,355,691 Rls. 4,140,774 $
5 11 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 525,780 320,742,236,909 Rls. 3,785,731 $
6 11 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,334,876 311,934,519,385 Rls. 3,699,174 $
7 9 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 28,914,140 302,613,196,336 Rls. 3,474,954 $
8 9 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,200,879 300,525,359,411 Rls. 3,439,961 $
9 8 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 469,886 278,585,469,200 Rls. 3,200,811 $
10 10 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 392,271 253,447,088,202 Rls. 2,801,834 $
11 9 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,047,185 251,258,300,648 Rls. 2,897,027 $
12 9 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,866,870 248,460,544,490 Rls. 2,893,729 $
13 10 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 917,286 233,688,094,409 Rls. 2,587,590 $
14 8 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 936,324 213,333,848,210 Rls. 2,458,569 $
15 9 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,471,486 212,620,375,755 Rls. 2,454,983 $
16 5 1397 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 10,185,460 197,720,846,750 Rls. 4,637,643 $
17 11 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 824,298 193,063,889,155 Rls. 2,311,311 $
18 1 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه، تازه 18,507,800 185,128,725,500 Rls. 4,737,750 $
19 6 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,473,966 183,888,978,000 Rls. 4,378,309 $
20 2 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,424,648 179,425,848,000 Rls. 4,272,044 $
21 9 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 1,161,290 178,690,864,804 Rls. 2,052,357 $
22 4 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,326,051 169,191,839,220 Rls. 3,956,663 $
23 8 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,364,240 159,315,592,475 Rls. 1,833,935 $
24 5 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,222,161 157,880,033,950 Rls. 3,652,315 $
25 7 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 508,450 154,554,204,000 Rls. 3,679,862 $
26 9 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 610,392 152,700,599,686 Rls. 1,749,067 $
27 8 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 1,049,194 151,275,771,990 Rls. 1,738,013 $
28 9 1397 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,709,450 149,675,772,264 Rls. 1,729,925 $
29 10 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 587,465 148,423,089,098 Rls. 1,647,299 $
30 10 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 549,256 148,061,663,419 Rls. 1,627,293 $
31 8 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 711,908 147,488,773,790 Rls. 1,701,667 $
32 5 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,068,203 137,616,405,360 Rls. 3,193,332 $
33 5 1397 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 2,998,800 135,162,351,900 Rls. 3,123,950 $
34 7 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,716,120 134,097,978,000 Rls. 3,192,809 $
35 7 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,105,580 133,182,336,000 Rls. 3,171,008 $
36 2 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,041,710 130,315,668,000 Rls. 3,102,754 $
37 3 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 994,090 125,643,942,700 Rls. 2,980,780 $
38 10 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 878,580 124,964,533,424 Rls. 1,410,984 $
39 4 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 984,292 124,949,377,396 Rls. 2,924,390 $
40 3 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 942,212 117,551,159,446 Rls. 2,789,854 $
41 10 1397 مهران عراق 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 230,717 117,166,165,619 Rls. 1,268,943 $
42 9 1397 مهران عراق 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 177,307 116,986,254,616 Rls. 1,411,514 $
43 9 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 2,250,187 116,878,472,080 Rls. 1,351,059 $
44 11 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,614,996 116,488,581,547 Rls. 1,391,711 $
45 11 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 903,417 116,440,010,147 Rls. 1,394,373 $
46 5 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 367,965 113,676,744,840 Rls. 2,641,255 $
47 11 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 846,930 113,417,708,205 Rls. 1,347,583 $
48 6 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 375,174 112,758,156,000 Rls. 2,684,718 $
49 10 1397 مهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 7,066,344 112,292,768,675 Rls. 1,240,480 $
50 9 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 409,176 111,398,946,669 Rls. 1,302,785 $
51 9 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,487,140 111,209,838,822 Rls. 1,278,933 $
52 9 1397 مهران عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 638,919 111,008,834,949 Rls. 1,278,453 $
53 7 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 879,904 108,106,194,000 Rls. 2,573,957 $
54 6 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 860,361 108,023,538,000 Rls. 2,571,989 $
55 6 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 851,384 106,000,776,000 Rls. 2,523,828 $
56 8 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 746,133 105,968,470,575 Rls. 1,219,466 $
57 8 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 12,584,305 105,887,699,520 Rls. 1,220,550 $
58 8 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 474,027 104,820,562,310 Rls. 1,206,151 $
59 2 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 345,847 104,273,862,000 Rls. 2,482,711 $
60 3 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 238,045 104,160,370,080 Rls. 2,470,436 $
61 11 1397 مهران عراق 95030080 --- سایر 417,039 104,026,384,022 Rls. 1,244,599 $
62 9 1397 مهران عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,193,230 103,249,038,869 Rls. 1,209,347 $
63 2 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 266,820 103,099,248,000 Rls. 2,454,744 $
64 4 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 338,698 102,977,373,080 Rls. 2,413,958 $
65 7 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 432,100 100,919,322,000 Rls. 2,402,841 $
66 8 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 320,070 99,480,109,301 Rls. 1,139,730 $
67 9 1397 مهران عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 425,812 98,589,257,723 Rls. 1,126,563 $
68 10 1397 مهران عراق 95030080 --- سایر 346,301 97,515,160,863 Rls. 1,071,126 $
69 7 1397 مهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 12,379,860 96,412,722,000 Rls. 2,295,541 $
70 6 1397 مهران عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,084,666 90,447,840,000 Rls. 2,153,520 $
71 9 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 92,776 89,903,585,660 Rls. 1,023,301 $
72 11 1397 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,128,140 89,818,461,489 Rls. 1,080,865 $
73 10 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 615,730 89,800,748,138 Rls. 989,622 $
74 9 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 251,101 88,833,785,022 Rls. 1,051,210 $
75 7 1397 مهران عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,737,140 85,154,806,800 Rls. 2,027,495 $
76 10 1397 مهران عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 532,985 84,215,585,421 Rls. 937,507 $
77 8 1397 مهران عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,921,620 83,400,218,705 Rls. 956,759 $
78 11 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,156,405 82,486,721,571 Rls. 968,140 $
79 9 1397 مهران عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 281,887 81,174,186,099 Rls. 953,582 $
80 4 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 191,340 80,490,855,680 Rls. 1,883,528 $
81 10 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 1,471,882 79,825,929,279 Rls. 887,627 $
82 7 1397 مهران عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 723,903 79,616,421,600 Rls. 1,895,629 $
83 2 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 4,249,625 78,888,852,000 Rls. 1,878,306 $
84 8 1397 مهران عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 440,967 78,732,265,895 Rls. 906,232 $
85 8 1397 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 366,466 77,996,967,450 Rls. 902,129 $
86 9 1397 مهران عراق 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 262,925 77,974,547,720 Rls. 884,467 $
87 11 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 1,554,387 77,547,770,231 Rls. 925,825 $
88 9 1397 مهران عراق 73044900 لوله ها و پروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غير ازرديف 73044100 535,690 76,017,577,420 Rls. 903,707 $
89 5 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 947,970 75,926,986,380 Rls. 1,756,418 $
90 1 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 633,014 74,587,375,745 Rls. 1,899,044 $
91 5 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 595,942 74,277,482,180 Rls. 1,712,026 $
92 9 1397 مهران عراق 95030080 --- سایر 287,151 73,971,825,978 Rls. 855,295 $
93 3 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 245,380 73,954,805,470 Rls. 1,755,363 $
94 10 1397 مهران عراق 87079090 بدنه براي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور در جاي ديگر 131,788 73,943,287,974 Rls. 802,466 $
95 5 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 14,200,510 73,562,277,160 Rls. 1,704,059 $
96 5 1397 مهران عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,184,388 72,222,782,970 Rls. 1,658,143 $
97 10 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 6,561,260 72,176,838,634 Rls. 787,270 $
98 7 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 582,013 71,385,468,000 Rls. 1,699,654 $
99 10 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 72,710 70,728,146,122 Rls. 810,486 $
100 8 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,112,160 70,423,234,285 Rls. 811,814 $
مجموع کل
14,162,839,907,608 ريال
مجموع کل
224,975,539 دلار