آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29173500 انيدريد فتاليك 100,000 6,373,043,440 Rls. 145,238 $
102 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29173500 انيدريد فتاليك 100,000 6,102,600,000 Rls. 145,300 $
103 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 125,000 5,661,730,000 Rls. 63,832 $
104 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 110,000 5,497,800,000 Rls. 130,900 $
105 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 225,000 5,392,887,768 Rls. 61,974 $
106 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 48,000 5,339,520,000 Rls. 64,800 $
107 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 48,000 5,191,867,200 Rls. 62,400 $
108 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 71,652 4,924,873,123 Rls. 116,861 $
109 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 363,125 4,910,892,000 Rls. 116,926 $
110 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 95,536 3,912,604,080 Rls. 89,166 $
111 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 72,000 3,608,028,000 Rls. 95,400 $
112 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 220,000 3,534,776,500 Rls. 81,400 $
113 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 3,400,606,440 Rls. 42,210 $
114 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29214100 آنيلين و املاح آن 48,000 3,390,259,200 Rls. 36,673 $
115 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 67,500 3,117,792,000 Rls. 74,138 $
116 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 100,000 3,048,800,000 Rls. 35,781 $
117 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 213,125 2,882,292,000 Rls. 68,626 $
118 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 166,000 2,843,315,060 Rls. 66,508 $
119 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 24,000 2,673,810,000 Rls. 30,498 $
120 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 88,712 2,608,116,000 Rls. 30,286 $
121 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 164,000 2,559,299,250 Rls. 60,680 $
122 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 22,500 2,256,804,000 Rls. 24,832 $
123 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 130,000 2,060,252,500 Rls. 48,100 $
124 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 22,500 2,024,638,875 Rls. 23,625 $
125 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29214100 آنيلين و املاح آن 16,000 1,800,612,975 Rls. 21,011 $
126 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 100,000 1,688,180,910 Rls. 40,066 $
127 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,000 1,658,262,496 Rls. 20,768 $
128 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 100,000 1,554,000,000 Rls. 37,000 $
129 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 100,000 1,554,000,000 Rls. 37,000 $
130 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 1,539,255,500 Rls. 18,500 $
131 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 90,000 1,398,600,000 Rls. 33,300 $
132 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 36,800 1,297,815,810 Rls. 30,703 $
133 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 75,000 1,126,835,000 Rls. 27,750 $
134 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 25,000 687,349,050 Rls. 7,924 $
135 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 18,000 519,933,816 Rls. 5,724 $
مجموع کل
108,141,452,993 ريال
مجموع کل
1,995,899 دلار