آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 15,529,280 821,937,921,175 Rls. 9,041,165 $
2 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 17,000,000 715,000,000,000 Rls. 16,566,440 $
3 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 9,054,000 490,665,549,720 Rls. 11,239,288 $
4 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 13,124,640 475,920,927,706 Rls. 5,381,102 $
5 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 8,475,938 444,349,541,026 Rls. 5,035,367 $
6 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 8,500,000 358,000,000,000 Rls. 8,517,000 $
7 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 4,851,000 332,386,011,227 Rls. 3,780,340 $
8 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 14,107,714 324,110,591,700 Rls. 7,716,919 $
9 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 5,000,000 308,494,000,000 Rls. 3,519,996 $
10 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 13,758,390 306,301,926,000 Rls. 7,292,903 $
11 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 5,760,694 295,474,454,829 Rls. 3,301,062 $
12 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 5,000,000 280,150,000,000 Rls. 6,500,000 $
13 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 5,390,000 276,601,248,000 Rls. 6,585,744 $
14 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 10,034,679 274,405,000,000 Rls. 3,110,745 $
15 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 4,089,500 265,451,744,000 Rls. 6,212,152 $
16 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 15,862,171 265,247,164,818 Rls. 6,314,842 $
17 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 6,419,460 263,994,728,512 Rls. 2,991,463 $
18 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 7,449,750 251,856,787,320 Rls. 5,922,542 $
19 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 3,245,000 231,280,269,665 Rls. 2,656,334 $
20 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,640,000 229,391,941,428 Rls. 2,517,899 $
21 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 5,000,000 222,598,073,654 Rls. 2,777,830 $
22 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 2,978,250 218,493,948,274 Rls. 2,500,004 $
23 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 14,100,000 213,192,000,000 Rls. 5,076,000 $
24 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 764,000 201,855,774,752 Rls. 2,175,863 $
25 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 2,777,500 189,038,715,758 Rls. 2,187,938 $
26 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 1,380,000 179,290,316,000 Rls. 2,101,315 $
27 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,992,000 169,893,394,000 Rls. 3,972,256 $
28 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 3,000,000 169,734,120,000 Rls. 2,040,000 $
29 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,760,000 154,347,960,008 Rls. 1,690,781 $
30 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,632,387 134,600,269,881 Rls. 1,620,217 $
31 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,320,340 129,893,135,994 Rls. 1,465,827 $
32 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,200,000 129,276,153,600 Rls. 1,722,511 $
33 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 3,514,500 117,824,242,209 Rls. 2,794,022 $
34 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 2,274,250 114,862,512,798 Rls. 1,619,881 $
35 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,301,209 100,826,585,960 Rls. 1,299,453 $
36 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 1,298,000 99,433,132,920 Rls. 1,100,430 $
37 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,300,000 97,902,000,000 Rls. 2,331,000 $
38 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 352,000 88,649,117,424 Rls. 991,936 $
39 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 500,000 80,367,500,000 Rls. 2,125,000 $
40 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,270,000 72,755,760,000 Rls. 1,732,280 $
41 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,996,500 71,259,545,240 Rls. 1,658,879 $
42 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,955,250 67,231,703,000 Rls. 1,554,422 $
43 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 2,092,500 65,529,852,956 Rls. 1,663,532 $
44 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 720,000 64,722,139,788 Rls. 723,261 $
45 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 748,000 63,837,291,056 Rls. 690,536 $
46 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 1,000,000 63,544,250,000 Rls. 724,787 $
47 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 1,741,875 58,992,696,000 Rls. 1,404,588 $
48 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 1,590,000 53,173,342,215 Rls. 1,256,471 $
49 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,297,000 50,255,222,700 Rls. 583,839 $
50 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,910,000 47,741,400,000 Rls. 1,136,700 $
51 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,102,750 44,111,760,000 Rls. 1,050,280 $
52 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 550,000 43,237,587,250 Rls. 475,750 $
53 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 644,796 42,221,513,400 Rls. 989,940 $
54 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 770,000 40,230,960,000 Rls. 957,880 $
55 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 580,000 36,637,440,000 Rls. 872,320 $
56 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 1,000,000 34,860,000,000 Rls. 830,000 $
57 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 500,000 34,205,808,000 Rls. 814,424 $
58 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 1,000,000 33,430,840,000 Rls. 787,349 $
59 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,518,809 31,778,838,000 Rls. 756,639 $
60 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 382,500 31,586,596,020 Rls. 362,266 $
61 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 902,000 30,257,711,890 Rls. 718,878 $
62 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,136,230 28,969,496,040 Rls. 682,412 $
63 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 866,250 27,067,110,000 Rls. 644,455 $
64 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 830,000 26,904,066,000 Rls. 640,573 $
65 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39076120 ک ک ک گرید بطری 506,000 26,033,700,000 Rls. 619,850 $
66 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27132000 قيرنفت 3,623,414 24,349,332,000 Rls. 579,746 $
67 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 360,000 23,757,570,000 Rls. 270,000 $
68 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 244,500 23,330,062,174 Rls. 264,345 $
69 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,000,000 22,974,000,000 Rls. 547,000 $
70 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 542,082 22,453,776,795 Rls. 247,132 $
71 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 506,000 20,865,039,800 Rls. 486,266 $
72 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 510,927 19,038,490,760 Rls. 448,532 $
73 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,000,000 18,443,700,000 Rls. 214,170 $
74 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 100,000 16,485,300,000 Rls. 390,000 $
75 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 335,000 16,322,376,000 Rls. 388,628 $
76 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 337,500 15,635,295,000 Rls. 365,850 $
77 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 878,432 14,809,724,751 Rls. 351,335 $
78 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,001,116 13,861,050,000 Rls. 330,025 $
79 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 286,000 13,759,847,200 Rls. 348,810 $
80 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 13,481,160,000 Rls. 320,980 $
81 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 581,250 12,488,814,694 Rls. 172,508 $
82 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 247,500 12,139,235,438 Rls. 303,412 $
83 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39076120 ک ک ک گرید بطری 220,000 11,664,576,000 Rls. 277,200 $
84 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 562,450 11,109,184,682 Rls. 124,725 $
85 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 10,662,960,000 Rls. 123,819 $
86 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 192,000 10,484,448,000 Rls. 238,080 $
87 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 96,000 9,916,508,160 Rls. 112,320 $
88 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 176,000 9,565,248,000 Rls. 227,744 $
89 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 536,162 9,358,801,640 Rls. 214,966 $
90 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 472,000 9,023,531,440 Rls. 103,919 $
91 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 191,072 8,785,266,000 Rls. 209,173 $
92 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 31053000 هيدروژنواورتوفسفات ديکآمونيوم (فسفات دي آمونيك) 500,000 8,652,000,000 Rls. 206,000 $
93 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,015,048 8,415,792,000 Rls. 200,376 $
94 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 615,500 8,376,522,000 Rls. 199,441 $
95 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 154,385 8,021,631,365 Rls. 90,272 $
96 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 100,000 7,560,000,000 Rls. 180,000 $
97 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39076120 ک ک ک گرید بطری 110,000 6,986,479,500 Rls. 163,350 $
98 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 397,250 6,684,446,710 Rls. 153,968 $
99 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 350,000 6,464,958,050 Rls. 70,004 $
100 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 387,500 6,436,857,895 Rls. 79,440 $
مجموع کل
11,676,039,375,967 ريال
مجموع کل
199,131,411 دلار