آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 7,016,516 250,710,436,383 Rls. 3,631,335 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 4,976,612 219,956,443,721 Rls. 2,409,922 $
3 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,523,130 174,215,207,375 Rls. 1,944,944 $
4 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,597,590 162,201,624,299 Rls. 1,976,965 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,354,630 150,074,483,178 Rls. 1,693,927 $
6 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,403,455 134,916,770,737 Rls. 2,297,719 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 3,207,417 130,203,774,278 Rls. 1,489,451 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,370,355 125,413,229,714 Rls. 1,454,567 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 3,317,396 110,692,075,386 Rls. 2,576,124 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 997,492 104,057,651,429 Rls. 1,167,483 $
11 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 4,736,990 103,451,502,000 Rls. 2,463,130 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,276,574 89,794,332,929 Rls. 1,019,269 $
13 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,975,980 89,025,000,460 Rls. 1,055,514 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 3,839,853 86,524,536,000 Rls. 2,060,108 $
15 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,845,190 86,078,706,000 Rls. 2,049,493 $
16 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 809,904 82,766,600,211 Rls. 978,717 $
17 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 686,045 76,469,031,446 Rls. 848,119 $
18 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,034,100 73,392,102,000 Rls. 1,747,431 $
19 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,910,710 70,247,124,386 Rls. 834,158 $
20 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 638,428 68,533,283,076 Rls. 792,152 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 385,322 67,539,480,415 Rls. 779,649 $
22 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 2,994,835 67,338,768,000 Rls. 1,603,304 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,155,217 66,582,669,731 Rls. 750,762 $
24 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 3,240,240 57,619,644,014 Rls. 661,895 $
25 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,687,950 56,796,793,200 Rls. 1,352,305 $
26 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,211,895 56,544,197,940 Rls. 1,333,359 $
27 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 323,097 55,548,783,324 Rls. 661,203 $
28 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 298,611 55,077,823,783 Rls. 610,487 $
29 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 714,132 51,947,789,173 Rls. 573,459 $
30 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 5,082,401 51,176,068,366 Rls. 585,419 $
31 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,781,546 46,776,420,560 Rls. 1,093,472 $
32 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 6,652,960 45,730,912,322 Rls. 673,738 $
33 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101910 روغن موتور 519,139 44,837,081,928 Rls. 551,778 $
34 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 6,330,354 43,558,082,574 Rls. 511,910 $
35 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 333,698 43,278,970,025 Rls. 586,111 $
36 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,202,717 41,533,212,000 Rls. 988,886 $
37 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 152,423 40,717,656,000 Rls. 969,468 $
38 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,140,630 40,448,614,325 Rls. 438,660 $
39 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 578,798 39,269,994,312 Rls. 461,881 $
40 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 458,948 38,303,432,220 Rls. 556,925 $
41 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,385,735 35,918,483,160 Rls. 855,202 $
42 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,085,495 34,346,895,647 Rls. 807,908 $
43 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 1,130,820 34,286,540,068 Rls. 417,372 $
44 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 570,760 33,243,927,585 Rls. 387,915 $
45 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,171,690 31,800,779,082 Rls. 405,955 $
46 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 540,056 31,713,080,742 Rls. 371,072 $
47 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,476,750 30,621,884,376 Rls. 359,835 $
48 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 219,230 29,646,058,028 Rls. 336,956 $
49 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 905,510 29,473,904,037 Rls. 334,122 $
50 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 674,400 29,399,295,131 Rls. 338,977 $
51 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 380,642 28,776,762,000 Rls. 685,161 $
52 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 160,129 28,753,863,869 Rls. 326,622 $
53 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 60,046 28,597,679,522 Rls. 335,120 $
54 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 5,956,014 28,372,848,000 Rls. 675,544 $
55 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 895,542 27,318,312,000 Rls. 650,436 $
56 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 511,137 26,480,393,570 Rls. 621,480 $
57 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101910 روغن موتور 244,002 25,938,765,379 Rls. 289,352 $
58 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 381,766 25,821,502,615 Rls. 307,298 $
59 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 576,000 25,734,450,000 Rls. 612,725 $
60 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 484,219 25,712,816,553 Rls. 337,153 $
61 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 708,255 25,706,058,000 Rls. 612,049 $
62 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 153,792 24,356,155,491 Rls. 323,315 $
63 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,360,190 24,326,866,960 Rls. 277,347 $
64 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101910 روغن موتور 246,608 23,514,708,131 Rls. 268,799 $
65 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 110,340 22,970,179,968 Rls. 263,928 $
66 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 415,936 22,612,017,907 Rls. 259,460 $
67 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 76,878 22,595,633,246 Rls. 259,931 $
68 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 418,768 22,052,646,000 Rls. 525,063 $
69 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 640,130 20,764,675,314 Rls. 236,848 $
70 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 320,580 20,068,542,140 Rls. 223,576 $
71 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,119,400 19,646,996,308 Rls. 225,726 $
72 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,147,500 19,445,364,750 Rls. 235,734 $
73 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 54,382 19,287,972,887 Rls. 215,972 $
74 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,138,780 18,965,631,369 Rls. 230,009 $
75 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 390,550 18,932,582,971 Rls. 208,318 $
76 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 90,700 18,743,564,502 Rls. 221,484 $
77 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 294,282 17,819,483,939 Rls. 231,793 $
78 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,442,498 17,735,231,278 Rls. 193,808 $
79 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 959,300 17,565,656,848 Rls. 193,244 $
80 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101910 روغن موتور 364,113 17,100,350,400 Rls. 407,152 $
81 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101910 روغن موتور 305,019 17,013,009,050 Rls. 404,318 $
82 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,456,146 16,932,430,645 Rls. 193,736 $
83 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 952,950 16,839,893,543 Rls. 191,689 $
84 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,771,535 16,211,725,914 Rls. 194,020 $
85 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 33,004 15,997,847,069 Rls. 181,868 $
86 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 664,040 15,767,849,144 Rls. 176,482 $
87 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,010,442 14,663,195,950 Rls. 167,508 $
88 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 81,834 14,661,570,000 Rls. 349,085 $
89 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 49,768 14,325,203,945 Rls. 166,632 $
90 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 45,180 13,838,826,015 Rls. 158,130 $
91 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 27101910 روغن موتور 212,023 13,813,576,463 Rls. 153,476 $
92 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 100,185 13,457,099,255 Rls. 161,487 $
93 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 75,000 13,390,050,000 Rls. 147,833 $
94 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 50,284 13,302,674,240 Rls. 312,872 $
95 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,533,030 13,155,595,300 Rls. 307,786 $
96 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 398,210 13,134,175,107 Rls. 149,199 $
97 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 62,430 12,459,178,320 Rls. 287,180 $
98 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 273,320 12,137,943,469 Rls. 147,108 $
99 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 39204990 سايرصفحه ها و ورق ها مستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 44,350 12,132,031,200 Rls. 133,050 $
100 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,384,670 11,999,946,000 Rls. 285,713 $
مجموع کل
4,690,752,689,622 ريال
مجموع کل
69,574,132 دلار