آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1397 كرمانشاه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 188,800 35,713,664,600 Rls. 846,880 $
102 1 1397 كرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 290,420 35,244,173,520 Rls. 871,260 $
103 3 1397 كرمانشاه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 520,000 35,168,640,000 Rls. 832,000 $
104 2 1397 كرمانشاه عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,498,580 34,617,114,000 Rls. 824,217 $
105 4 1397 كرمانشاه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 228,021 34,103,140,900 Rls. 798,073 $
106 5 1397 كرمانشاه عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 378,562 33,606,150,960 Rls. 781,492 $
107 3 1397 كرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,430,210 33,118,559,983 Rls. 786,613 $
108 1 1397 كرمانشاه عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 4,301,000 32,692,635,320 Rls. 860,200 $
109 3 1397 كرمانشاه عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 129,150 32,640,586,200 Rls. 774,900 $
110 5 1397 كرمانشاه عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غير ازنخ دوخت ودوز)،عرضه شده براي خرده فروشي 251,445 32,363,839,800 Rls. 754,335 $
111 2 1397 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 247,658 31,731,042,000 Rls. 755,501 $
112 2 1397 كرمانشاه عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 103,995 31,621,884,000 Rls. 752,902 $
113 1 1397 كرمانشاه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,374,780 31,490,101,732 Rls. 782,678 $
114 5 1397 كرمانشاه عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 129,100 30,700,560,000 Rls. 710,050 $
115 3 1397 كرمانشاه عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 289,863 30,523,615,155 Rls. 724,657 $
116 2 1397 كرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,305,440 30,155,580,000 Rls. 717,990 $
117 1 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 231,335 29,834,586,000 Rls. 723,945 $
118 3 1397 كرمانشاه عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 953,900 29,699,724,600 Rls. 704,340 $
119 5 1397 كرمانشاه عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 2,976,800 29,669,737,360 Rls. 689,100 $
120 5 1397 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 229,310 29,560,789,920 Rls. 687,930 $
121 1 1397 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 241,280 29,074,710,600 Rls. 723,840 $
122 2 1397 كرمانشاه عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 115,350 29,068,200,000 Rls. 692,100 $
123 2 1397 كرمانشاه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 290,866 28,971,138,000 Rls. 689,789 $
124 4 1397 كرمانشاه عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 267,480 28,578,138,750 Rls. 668,700 $
125 1 1397 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,845,000 27,951,240,180 Rls. 684,975 $
126 4 1397 كرمانشاه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 141,450 27,683,308,300 Rls. 650,670 $
127 5 1397 كرمانشاه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 137,389 27,543,824,240 Rls. 631,990 $
128 3 1397 كرمانشاه عراق 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 128,726 27,507,070,634 Rls. 653,955 $
129 5 1397 كرمانشاه عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 118,510 27,372,700,670 Rls. 625,793 $
130 3 1397 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 180,341 27,350,559,911 Rls. 649,080 $
131 1 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 240,510 27,224,268,600 Rls. 678,645 $
132 2 1397 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 212,070 26,720,820,000 Rls. 636,210 $
133 1 1397 كرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 100,295 26,433,224,236 Rls. 661,945 $
134 4 1397 كرمانشاه عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 111,700 26,393,766,300 Rls. 616,990 $
135 2 1397 كرمانشاه عراق 04031090 ماست 659,887 26,340,636,000 Rls. 627,158 $
136 1 1397 كرمانشاه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 249,230 26,166,923,550 Rls. 643,590 $
137 5 1397 كرمانشاه عراق 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 196,100 25,806,870,000 Rls. 588,300 $
138 2 1397 كرمانشاه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 1,608,900 25,581,570,000 Rls. 609,085 $
139 5 1397 كرمانشاه عراق 25083000 خاک رس نسوز 1,003,000 25,125,000,000 Rls. 586,800 $
140 5 1397 كرمانشاه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 164,969 25,001,990,990 Rls. 576,241 $
141 5 1397 كرمانشاه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 205,296 24,881,037,760 Rls. 577,191 $
142 3 1397 كرمانشاه عراق 04031090 ماست 611,693 24,473,776,830 Rls. 580,853 $
143 1 1397 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 196,022 24,271,585,488 Rls. 588,066 $
144 4 1397 كرمانشاه عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 392,000 24,032,671,200 Rls. 558,520 $
145 3 1397 كرمانشاه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 162,413 23,240,183,461 Rls. 552,143 $
146 4 1397 كرمانشاه عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 263,750 22,531,940,000 Rls. 527,500 $
147 1 1397 كرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 3,694,470 22,458,488,980 Rls. 557,276 $
148 3 1397 كرمانشاه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 310,890 22,413,861,650 Rls. 531,928 $
149 1 1397 كرمانشاه عراق 39269060 پريفرم (PET) 337,436 22,196,456,400 Rls. 573,641 $
150 3 1397 كرمانشاه عراق 25083000 خاک رس نسوز 850,000 21,523,635,000 Rls. 510,000 $
151 1 1397 كرمانشاه عراق 39046120 پلي تترا فلوئورواتيلن به شكل پودر 835,350 21,050,820,000 Rls. 501,210 $
152 4 1397 كرمانشاه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 308,000 20,970,048,000 Rls. 492,800 $
153 4 1397 كرمانشاه عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 578,200 20,538,704,250 Rls. 480,737 $
154 5 1397 كرمانشاه عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 916,885 20,535,564,900 Rls. 483,299 $
155 4 1397 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 158,782 20,378,845,650 Rls. 476,346 $
156 3 1397 كرمانشاه عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 217,522 20,121,577,555 Rls. 477,478 $
157 5 1397 كرمانشاه عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 151,300 19,692,570,000 Rls. 453,900 $
158 5 1397 كرمانشاه عراق 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 20,989,885 19,598,047,825 Rls. 458,065 $
159 4 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 152,340 19,513,892,400 Rls. 457,020 $
160 4 1397 كرمانشاه عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غير ازنخ دوخت ودوز)،عرضه شده براي خرده فروشي 141,800 18,392,340,000 Rls. 425,400 $
161 2 1397 كرمانشاه عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 145,588 18,344,088,000 Rls. 436,764 $
162 5 1397 كرمانشاه عراق 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 135,950 17,621,790,000 Rls. 407,850 $
163 2 1397 كرمانشاه عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 206,890 17,378,760,000 Rls. 413,780 $
164 3 1397 كرمانشاه عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 774,600 17,296,920,513 Rls. 409,870 $
165 1 1397 كرمانشاه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,741,000 17,280,491,250 Rls. 435,250 $
166 4 1397 كرمانشاه عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 759,530 17,240,098,470 Rls. 404,769 $
167 5 1397 كرمانشاه عراق 04031090 ماست 415,782 17,114,567,940 Rls. 395,647 $
168 2 1397 كرمانشاه عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 135,365 17,055,990,000 Rls. 406,095 $
169 2 1397 كرمانشاه عراق 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 193,100 17,031,420,000 Rls. 405,510 $
170 4 1397 كرمانشاه عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 5,970 16,816,260,000 Rls. 393,000 $
171 2 1397 كرمانشاه عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 181,410 16,796,136,000 Rls. 399,908 $
172 4 1397 كرمانشاه عراق 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 129,300 16,619,863,500 Rls. 387,900 $
173 2 1397 كرمانشاه عراق 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 129,910 16,368,660,000 Rls. 389,730 $
174 4 1397 كرمانشاه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 540,780 16,019,021,840 Rls. 375,462 $
175 4 1397 كرمانشاه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 121,480 15,628,320,600 Rls. 364,440 $
176 2 1397 كرمانشاه عراق 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 67,500 15,592,500,000 Rls. 371,250 $
177 5 1397 كرمانشاه عراق 84749010 لاينر (آستري)، چكش، كانكتيو، منتل 118,500 15,486,840,000 Rls. 355,500 $
178 4 1397 كرمانشاه عراق 04031090 ماست 380,240 15,458,547,540 Rls. 361,224 $
179 4 1397 كرمانشاه عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 65,400 15,352,010,000 Rls. 355,700 $
180 4 1397 كرمانشاه عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 59,432 15,239,506,800 Rls. 355,776 $
181 3 1397 كرمانشاه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,436,000 15,130,610,000 Rls. 359,000 $
182 4 1397 كرمانشاه عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 159,539 15,049,962,480 Rls. 350,985 $
183 5 1397 كرمانشاه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 484,838 15,003,021,540 Rls. 348,930 $
184 2 1397 كرمانشاه عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 5,400 14,784,000,000 Rls. 352,000 $
185 4 1397 كرمانشاه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 2,871,500 14,739,622,560 Rls. 344,580 $
186 5 1397 كرمانشاه عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 136,295 14,660,537,530 Rls. 339,424 $
187 2 1397 كرمانشاه عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 115,500 14,553,000,000 Rls. 346,500 $
188 1 1397 كرمانشاه عراق 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 127,960 14,481,518,460 Rls. 383,880 $
189 4 1397 كرمانشاه عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 125,141 13,875,752,840 Rls. 321,571 $
190 1 1397 كرمانشاه عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 54,870 13,827,240,000 Rls. 329,220 $
191 2 1397 كرمانشاه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 4,632,190 13,342,854,000 Rls. 317,687 $
192 1 1397 كرمانشاه عراق 04031090 ماست 346,344 13,092,645,276 Rls. 329,027 $
193 4 1397 كرمانشاه عراق 25083000 خاک رس نسوز 508,000 13,045,698,000 Rls. 304,800 $
194 2 1397 كرمانشاه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 177,541 13,045,410,000 Rls. 310,605 $
195 3 1397 كرمانشاه عراق 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 145,500 12,855,714,900 Rls. 305,550 $
196 4 1397 كرمانشاه عراق 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 100,750 12,843,960,000 Rls. 302,250 $
197 1 1397 كرمانشاه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 94,937 12,718,688,347 Rls. 324,264 $
198 3 1397 كرمانشاه عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 102,960 12,502,321,686 Rls. 296,693 $
199 4 1397 كرمانشاه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 144,950 12,399,023,000 Rls. 289,900 $
200 5 1397 كرمانشاه عراق 07031000 پياز و موسير 1,136,600 12,271,087,280 Rls. 282,352 $
مجموع کل
2,224,932,594,712 ريال
مجموع کل
52,902,935 دلار