آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,554,413 44,669,344,124 Rls. 518,093 $
102 8 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 1,994,430 44,521,783,293 Rls. 535,032 $
103 11 1397 قزوين عراق 27101940 روغن پايه معدني 1,503,310 44,274,983,076 Rls. 532,129 $
104 6 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 508,930 43,800,120,000 Rls. 1,042,860 $
105 11 1397 قزوين عراق 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 1,103,275 42,193,723,954 Rls. 518,538 $
106 8 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 1,260,815 41,300,409,597 Rls. 614,139 $
107 11 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 288,286 41,120,240,816 Rls. 496,416 $
108 12 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 1,035,244 40,753,057,500 Rls. 462,824 $
109 2 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 631,120 40,359,354,000 Rls. 960,937 $
110 11 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 229,600 40,229,970,200 Rls. 459,200 $
111 5 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 316,830 39,991,230,000 Rls. 950,490 $
112 5 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,984,210 39,454,790,650 Rls. 915,271 $
113 8 1397 قزوين عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 188,920 39,125,380,500 Rls. 521,102 $
114 11 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 228,490 37,942,234,800 Rls. 456,980 $
115 7 1397 قزوين عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 317,583 37,459,212,000 Rls. 891,886 $
116 6 1397 قزوين عراق 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 1,281,630 37,141,566,000 Rls. 884,323 $
117 9 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 1,404,710 37,113,346,741 Rls. 426,709 $
118 12 1397 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 722,235 36,924,968,643 Rls. 422,378 $
119 7 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 2,430,569 36,916,152,000 Rls. 878,956 $
120 8 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 217,665 36,739,964,920 Rls. 421,656 $
121 11 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 920,022 36,654,709,003 Rls. 427,630 $
122 4 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 286,280 36,652,382,696 Rls. 858,762 $
123 4 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه، يخ زده (به استثناي محصولات شماره 2006) 713,552 36,364,945,950 Rls. 851,615 $
124 5 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 699,148 36,040,788,590 Rls. 835,971 $
125 10 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 1,335,565 35,971,621,149 Rls. 408,257 $
126 1 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 371,280 35,865,648,000 Rls. 853,944 $
127 7 1397 قزوين عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 141,890 35,756,406,000 Rls. 851,343 $
128 12 1397 قزوين عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 717,670 34,988,702,298 Rls. 392,568 $
129 8 1397 قزوين عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 197,982 34,938,818,970 Rls. 427,531 $
130 9 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,559,640 34,734,808,709 Rls. 386,648 $
131 4 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 1,267,382 34,562,177,031 Rls. 810,274 $
132 8 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,521,931 34,408,905,833 Rls. 492,112 $
133 4 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 480,296 34,369,500,852 Rls. 804,691 $
134 7 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 509,240 33,705,672,000 Rls. 802,516 $
135 6 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 668,570 33,567,912,000 Rls. 799,236 $
136 4 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,539,050 33,137,674,689 Rls. 773,927 $
137 6 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,573,900 33,020,610,000 Rls. 786,205 $
138 2 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 250,313 32,791,752,000 Rls. 780,756 $
139 4 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 246,612 31,561,586,079 Rls. 739,545 $
140 7 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,436,820 31,316,880,000 Rls. 745,640 $
141 10 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 410,350 30,752,651,246 Rls. 343,121 $
142 10 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 711,895 30,570,403,957 Rls. 333,162 $
143 8 1397 قزوين عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,071,070 30,552,262,950 Rls. 565,861 $
144 10 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,636,828 30,298,686,915 Rls. 331,482 $
145 10 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 164,510 29,952,772,300 Rls. 329,020 $
146 7 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 939,020 29,935,584,000 Rls. 712,752 $
147 4 1397 قزوين عراق 29291090 ساير ایزو سیانات ها 213,000 29,755,900,250 Rls. 698,639 $
148 2 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 235,910 29,724,660,000 Rls. 707,730 $
149 3 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 235,135 29,716,846,962 Rls. 705,416 $
150 2 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 232,280 29,267,280,000 Rls. 696,840 $
151 3 1397 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,111,006 29,170,087,648 Rls. 692,187 $
152 9 1397 قزوين عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 939,960 29,115,084,362 Rls. 328,986 $
153 8 1397 قزوين عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 198,263 27,949,162,678 Rls. 360,423 $
154 3 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 376,520 27,000,075,141 Rls. 640,565 $
155 2 1397 قزوين عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 2,857,765 26,882,520,000 Rls. 640,060 $
156 2 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 826,060 26,636,358,000 Rls. 634,199 $
157 5 1397 قزوين عراق 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 259,300 26,552,147,000 Rls. 619,150 $
158 12 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 150,780 26,486,888,540 Rls. 301,560 $
159 6 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 218,708 26,227,908,000 Rls. 624,474 $
160 9 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,332,937 26,058,155,416 Rls. 298,723 $
161 5 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 401,431 25,968,366,266 Rls. 602,149 $
162 9 1397 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 62,370 25,921,582,558 Rls. 294,270 $
163 1 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 209,740 25,731,954,000 Rls. 629,220 $
164 2 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 406,344 25,602,738,000 Rls. 609,589 $
165 11 1397 قزوين عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 178,627 25,489,146,977 Rls. 291,015 $
166 10 1397 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 72,740 25,391,475,842 Rls. 274,193 $
167 7 1397 قزوين عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,665,742 25,191,306,000 Rls. 599,793 $
168 2 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,203,645 24,847,620,000 Rls. 591,610 $
169 9 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 144,200 24,832,916,400 Rls. 288,400 $
170 11 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,444,951 24,804,456,907 Rls. 294,607 $
171 12 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 165,810 24,590,076,241 Rls. 281,877 $
172 2 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 191,800 24,166,800,000 Rls. 575,400 $
173 7 1397 قزوين عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 337,960 24,115,266,000 Rls. 574,173 $
174 6 1397 قزوين عراق 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 262,920 24,073,560,000 Rls. 573,180 $
175 6 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 922,350 24,015,213,543 Rls. 571,794 $
176 8 1397 قزوين عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 212,260 23,687,821,847 Rls. 275,940 $
177 9 1397 قزوين عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 33,120 23,652,096,000 Rls. 287,040 $
178 3 1397 قزوين عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 176,750 23,578,182,975 Rls. 560,535 $
179 12 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,318,687 23,478,352,227 Rls. 265,493 $
180 5 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 74,755 23,413,266,000 Rls. 538,236 $
181 6 1397 قزوين عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 218,400 23,240,700,000 Rls. 553,350 $
182 9 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 562,561 23,036,757,585 Rls. 264,144 $
183 10 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 382,890 22,861,756,485 Rls. 248,878 $
184 11 1397 قزوين عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 298,769 22,814,693,122 Rls. 268,890 $
185 5 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,844,385 22,657,618,644 Rls. 527,747 $
186 3 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 450,650 22,448,304,660 Rls. 532,407 $
187 4 1397 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 840,136 21,921,462,202 Rls. 513,647 $
188 1 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 1,771,130 21,649,064,248 Rls. 545,878 $
189 8 1397 قزوين عراق 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر 215,000 21,583,277,250 Rls. 252,258 $
190 12 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,216,577 21,528,330,386 Rls. 245,597 $
191 1 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 357,495 21,167,720,640 Rls. 519,992 $
192 6 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,603,900 20,902,728,000 Rls. 497,684 $
193 4 1397 قزوين عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,676,050 20,794,468,677 Rls. 486,336 $
194 8 1397 قزوين عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 906,130 20,381,896,761 Rls. 234,479 $
195 10 1397 قزوين عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 126,990 20,184,775,920 Rls. 215,883 $
196 6 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,363,976 20,120,538,480 Rls. 479,060 $
197 4 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,333,571 20,108,225,034 Rls. 470,221 $
198 3 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 323,342 20,056,728,108 Rls. 475,736 $
199 6 1397 قزوين عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 157,600 19,857,600,000 Rls. 472,800 $
200 12 1397 قزوين عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 246,573 19,635,031,781 Rls. 221,968 $
مجموع کل
2,984,552,645,794 ريال
مجموع کل
54,308,910 دلار