آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,097,763 767,244,383,300 Rls. 17,917,042 $
2 8 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 11,494,220 636,599,617,932 Rls. 8,218,345 $
3 9 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,499,040 458,755,078,661 Rls. 5,371,725 $
4 6 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,669,765 448,710,570,000 Rls. 10,683,585 $
5 2 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 12,606,060 394,759,554,000 Rls. 9,399,037 $
6 5 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 3,128,236 394,743,762,230 Rls. 9,118,864 $
7 4 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,513,805 363,937,086,550 Rls. 8,511,185 $
8 8 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 3,403,163 338,287,625,081 Rls. 4,407,392 $
9 10 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,277,985 326,232,446,037 Rls. 3,499,092 $
10 4 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 9,318,350 302,992,345,510 Rls. 7,084,931 $
11 6 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 8,705,826 271,935,468,000 Rls. 6,474,654 $
12 5 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,808,056 271,338,396,510 Rls. 6,295,787 $
13 4 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,728,958 258,796,875,840 Rls. 6,052,296 $
14 6 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 188,940 222,276,400,000 Rls. 5,292,300 $
15 7 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,132,140 222,230,610,000 Rls. 5,291,205 $
16 5 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,652,000 219,370,838,610 Rls. 5,073,960 $
17 9 1397 غرب تهران عراق 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 275,500 207,791,452,800 Rls. 2,345,400 $
18 3 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,487,460 207,555,441,736 Rls. 4,923,489 $
19 3 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,424,311 207,179,845,974 Rls. 4,916,508 $
20 8 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 433,960 201,337,753,489 Rls. 2,945,354 $
21 3 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 4,505,375 199,273,412,124 Rls. 4,728,194 $
22 3 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,813,930 196,553,201,250 Rls. 4,665,530 $
23 6 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 3,837,766 192,528,462,000 Rls. 4,584,011 $
24 11 1397 غرب تهران عراق 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 446,560 187,792,159,300 Rls. 2,351,900 $
25 11 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 5,026,603 186,172,414,469 Rls. 2,243,333 $
26 6 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 1,572,440 182,487,900,000 Rls. 4,344,950 $
27 11 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 962,237 166,034,985,720 Rls. 1,942,274 $
28 8 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 320,703 162,748,592,654 Rls. 2,044,401 $
29 10 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,214,130 162,459,173,752 Rls. 1,818,255 $
30 10 1397 غرب تهران عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 524,203 159,617,405,314 Rls. 1,769,177 $
31 2 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,394,683 156,529,931,250 Rls. 3,729,222 $
32 1 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,274,989 154,986,947,100 Rls. 4,001,732 $
33 4 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 3,031,684 154,699,270,010 Rls. 3,618,588 $
34 11 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 896,956 149,857,924,808 Rls. 1,786,542 $
35 6 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,211,432 148,904,970,940 Rls. 3,543,286 $
36 8 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,815,700 148,450,114,019 Rls. 1,881,474 $
37 5 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 3,129,121 145,493,527,420 Rls. 3,370,978 $
38 7 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,958,681 144,733,050,000 Rls. 3,446,025 $
39 10 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,460,780 143,715,412,705 Rls. 1,627,261 $
40 11 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 997,570 141,149,808,249 Rls. 1,697,494 $
41 10 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 692,039 133,560,652,223 Rls. 1,458,195 $
42 11 1397 غرب تهران عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 483,094 132,700,446,658 Rls. 1,598,748 $
43 4 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 1,105,200 130,134,676,500 Rls. 3,036,600 $
44 2 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,079,360 129,227,490,000 Rls. 3,076,845 $
45 9 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,105,540 127,138,293,411 Rls. 1,438,125 $
46 11 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 263,030 126,437,892,674 Rls. 1,520,864 $
47 4 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 107,210 123,817,680,000 Rls. 2,872,800 $
48 2 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 250,454 123,164,265,000 Rls. 2,932,483 $
49 2 1397 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 297,557 112,748,370,000 Rls. 2,684,485 $
50 10 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 639,800 112,061,530,200 Rls. 1,280,615 $
51 11 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 961,909 111,953,335,044 Rls. 1,301,092 $
52 5 1397 غرب تهران عراق 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 302,860 111,257,235,520 Rls. 2,539,460 $
53 2 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 959,562 111,193,068,000 Rls. 2,647,454 $
54 10 1397 غرب تهران عراق 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,547,390 110,965,599,703 Rls. 1,200,949 $
55 2 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 461,272 110,880,000,000 Rls. 2,640,000 $
56 5 1397 غرب تهران عراق 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 292,194 104,880,070,390 Rls. 2,393,230 $
57 9 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 566,737 103,971,796,496 Rls. 1,184,614 $
58 9 1397 غرب تهران عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,598,920 99,858,489,420 Rls. 1,142,993 $
59 5 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 84,040 95,814,144,000 Rls. 2,202,624 $
60 5 1397 غرب تهران عراق 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 334,230 94,428,122,740 Rls. 2,150,666 $
61 7 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,260,500 91,273,686,000 Rls. 2,173,182 $
62 4 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 320,894 90,492,269,050 Rls. 2,118,119 $
63 5 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,916,040 89,046,109,460 Rls. 2,072,674 $
64 5 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 908,801 88,550,789,900 Rls. 2,075,722 $
65 2 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,874,002 87,997,209,300 Rls. 2,095,172 $
66 3 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 178,087 84,331,699,560 Rls. 2,004,144 $
67 9 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 200,993 82,694,934,885 Rls. 955,273 $
68 1 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 691,490 79,966,283,220 Rls. 2,099,270 $
69 2 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,559,766 79,501,758,000 Rls. 1,892,899 $
70 9 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 309,370 78,315,091,140 Rls. 885,087 $
71 9 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 3,539,000 78,107,763,016 Rls. 904,550 $
72 11 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,230,640 77,965,616,484 Rls. 933,567 $
73 3 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 704,706 77,417,463,720 Rls. 1,837,962 $
74 7 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,676,350 77,150,724,000 Rls. 1,836,922 $
75 4 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,649,930 75,290,208,680 Rls. 1,763,279 $
76 11 1397 غرب تهران عراق 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,000,020 74,661,567,200 Rls. 902,871 $
77 8 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,130,460 74,651,114,147 Rls. 978,464 $
78 8 1397 غرب تهران عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 551,319 74,609,928,061 Rls. 886,234 $
79 3 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 589,165 74,425,412,505 Rls. 1,767,495 $
80 9 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 123,510 72,281,973,667 Rls. 817,014 $
81 11 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 484,187 71,442,212,292 Rls. 851,116 $
82 9 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,959,345 70,783,873,268 Rls. 810,748 $
83 9 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 384,583 70,700,695,000 Rls. 792,865 $
84 8 1397 غرب تهران عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 318,131 70,590,831,536 Rls. 824,579 $
85 6 1397 غرب تهران عراق 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 140,000 69,864,064,900 Rls. 1,663,428 $
86 4 1397 غرب تهران عراق 04021030 شير خشك صنعتي 409,025 69,765,310,000 Rls. 1,636,100 $
87 9 1397 غرب تهران عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 253,736 69,215,349,382 Rls. 787,435 $
88 7 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 203,470 68,968,326,000 Rls. 1,642,103 $
89 1 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,230,020 68,835,914,106 Rls. 1,711,745 $
90 9 1397 غرب تهران عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 1,254,330 68,525,293,744 Rls. 777,682 $
91 3 1397 غرب تهران عراق 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 263,915 67,413,177,930 Rls. 1,596,686 $
92 2 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,480,020 67,390,764,000 Rls. 1,604,542 $
93 5 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 149,800 66,550,295,040 Rls. 1,521,012 $
94 4 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 739,772 65,506,077,510 Rls. 1,527,131 $
95 8 1397 غرب تهران عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,854,705 65,168,141,191 Rls. 918,234 $
96 2 1397 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 598,557 64,897,169,400 Rls. 1,545,171 $
97 1 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,409,955 64,351,839,268 Rls. 1,637,194 $
98 10 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,809,000 64,014,937,112 Rls. 711,775 $
99 10 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 373,140 63,689,090,320 Rls. 721,021 $
100 3 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,968,370 61,869,332,437 Rls. 1,468,052 $
مجموع کل
15,270,731,669,754 ريال
مجموع کل
290,068,139 دلار