آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 127,751 31,917,952,920 Rls. 759,951 $
202 4 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 336,457 31,746,965,010 Rls. 742,598 $
203 1 1397 باشماق عراق 08105000 کيوي، تازه 1,483,176 31,693,306,929 Rls. 815,556 $
204 11 1397 باشماق عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 50,248 31,638,122,657 Rls. 375,022 $
205 8 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,978,005 31,547,511,955 Rls. 526,410 $
206 10 1397 باشماق عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 743,689 31,217,807,537 Rls. 348,042 $
207 2 1397 باشماق عراق 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 76,425 30,974,034,000 Rls. 737,477 $
208 8 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 142,446 30,959,937,300 Rls. 416,929 $
209 5 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 72,524 30,874,553,880 Rls. 717,374 $
210 1 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 257,880 30,872,276,260 Rls. 773,740 $
211 11 1397 باشماق عراق 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 132,144 30,826,805,197 Rls. 369,638 $
212 4 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 209,179 30,749,596,940 Rls. 718,466 $
213 6 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 608,225 30,675,960,000 Rls. 730,380 $
214 9 1397 باشماق عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 72,954 30,651,060,317 Rls. 350,846 $
215 7 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 212,142 30,483,180,000 Rls. 725,790 $
216 10 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 27,885 30,319,970,408 Rls. 332,726 $
217 3 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 72,835 30,210,551,826 Rls. 716,259 $
218 11 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 68,529 30,111,269,923 Rls. 364,100 $
219 11 1397 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 989,446 29,881,446,663 Rls. 359,425 $
220 3 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه، تازه 3,543,887 29,745,175,040 Rls. 708,123 $
221 8 1397 باشماق عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 197,973 29,675,620,875 Rls. 409,484 $
222 7 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 232,767 29,189,034,000 Rls. 694,977 $
223 8 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 816,870 28,240,382,829 Rls. 337,405 $
224 11 1397 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 17,026 27,990,426,290 Rls. 326,520 $
225 2 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 194,653 27,837,642,000 Rls. 662,801 $
226 3 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 265,224 27,815,665,658 Rls. 660,539 $
227 11 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 910,250 27,649,573,112 Rls. 326,857 $
228 2 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 109,424 27,574,848,000 Rls. 656,544 $
229 2 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 218,779 27,478,122,000 Rls. 654,241 $
230 11 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 60,599 27,444,931,130 Rls. 324,638 $
231 8 1397 باشماق عراق 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 113,388 27,296,394,502 Rls. 475,670 $
232 1 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 980,844 26,885,324,660 Rls. 654,507 $
233 2 1397 باشماق عراق 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف از الياف غيريکسره سنتتيک، که در جاي ديگرگفته نشده. 45,733 26,695,074,000 Rls. 635,597 $
234 3 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 768,466 26,301,602,221 Rls. 624,205 $
235 10 1397 باشماق عراق 62046900 شلوار حتي داراي بند و پيش بند، نيم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 22,466 26,004,279,379 Rls. 275,833 $
236 4 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 50,537 25,919,814,840 Rls. 606,444 $
237 3 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,227,626 25,788,864,350 Rls. 613,810 $
238 2 1397 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 199,060 25,607,400,000 Rls. 609,700 $
239 8 1397 باشماق عراق 04031090 ماست 373,384 25,568,523,545 Rls. 377,457 $
240 6 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 210,309 25,544,694,000 Rls. 608,207 $
241 5 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,534,340 25,486,839,280 Rls. 597,033 $
242 11 1397 باشماق عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 156,968 25,458,100,938 Rls. 311,891 $
243 3 1397 باشماق عراق 27101910 روغن موتور 370,351 25,319,738,010 Rls. 601,991 $
244 8 1397 باشماق عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 75,271 25,305,248,133 Rls. 362,404 $
245 4 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 220,368 25,034,259,320 Rls. 585,584 $
246 8 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 496,140 25,032,666,540 Rls. 321,309 $
247 9 1397 باشماق عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 62,381 24,975,752,480 Rls. 288,134 $
248 11 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 162,959 24,881,348,830 Rls. 303,935 $
249 7 1397 باشماق عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 212,894 24,478,230,000 Rls. 582,815 $
250 9 1397 باشماق عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 35,457 24,452,047,628 Rls. 279,806 $
251 10 1397 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 268,233 24,274,780,681 Rls. 268,233 $
252 9 1397 باشماق عراق 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 86,903 24,243,801,118 Rls. 283,010 $
253 7 1397 باشماق عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 332,257 24,155,107,200 Rls. 575,122 $
254 5 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 562,388 23,935,311,800 Rls. 562,437 $
255 2 1397 باشماق عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 55,270 23,916,564,000 Rls. 569,442 $
256 10 1397 باشماق عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 96,559 23,492,867,716 Rls. 255,353 $
257 5 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 142,888 23,484,096,560 Rls. 543,304 $
258 2 1397 باشماق عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 1,622,809 23,439,388,341 Rls. 558,845 $
259 7 1397 باشماق عراق 08081000 سيب، تازه 911,436 23,154,600,000 Rls. 551,300 $
260 10 1397 باشماق عراق 04015010 شرح نامشخص 81,905 23,135,038,795 Rls. 254,081 $
261 7 1397 باشماق عراق 07132010 لپه 228,056 23,131,920,000 Rls. 550,760 $
262 8 1397 باشماق عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 171,827 22,999,439,971 Rls. 338,543 $
263 5 1397 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,074,367 22,971,025,080 Rls. 530,653 $
264 6 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 298,631 22,765,218,000 Rls. 542,029 $
265 10 1397 باشماق عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 84,277 22,718,071,794 Rls. 253,371 $
266 1 1397 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,839,745 22,549,207,672 Rls. 588,714 $
267 8 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 123,289 22,523,841,120 Rls. 348,377 $
268 9 1397 باشماق عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 71,720 22,266,963,765 Rls. 251,941 $
269 11 1397 باشماق عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 130,975 22,234,841,617 Rls. 255,512 $
270 10 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 80,308 22,193,392,764 Rls. 240,924 $
271 2 1397 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 174,819 22,070,916,000 Rls. 525,498 $
272 11 1397 باشماق عراق 04090000 عسل طبيعي 55,958 21,863,765,265 Rls. 260,243 $
273 4 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 131,365 21,839,411,200 Rls. 510,232 $
274 10 1397 باشماق عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 74,812 21,798,032,355 Rls. 235,942 $
275 10 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 40,383 21,789,006,894 Rls. 242,298 $
276 2 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 203,692 21,780,486,000 Rls. 518,583 $
277 8 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 53,168 21,701,768,550 Rls. 293,504 $
278 5 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 1,325,038 21,688,858,720 Rls. 499,571 $
279 11 1397 باشماق عراق 06012090 --- سایر 41,843 21,649,140,418 Rls. 256,073 $
280 6 1397 باشماق عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 252,507 21,494,508,000 Rls. 511,774 $
281 10 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 78,151 21,486,593,466 Rls. 234,018 $
282 2 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 170,059 21,385,434,000 Rls. 509,177 $
283 2 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 236,362 21,369,138,000 Rls. 508,789 $
284 1 1397 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 1,369,036 21,259,650,245 Rls. 547,360 $
285 3 1397 باشماق عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 118,880 21,240,180,045 Rls. 505,063 $
286 4 1397 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 985,166 21,066,779,610 Rls. 492,007 $
287 10 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 553,269 20,909,548,933 Rls. 222,451 $
288 8 1397 باشماق عراق 08061000 انگور تازه 411,038 20,789,874,973 Rls. 277,518 $
289 9 1397 باشماق عراق 04090000 عسل طبيعي 36,800 20,732,572,886 Rls. 243,259 $
290 6 1397 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 25,559 20,706,882,000 Rls. 493,021 $
291 9 1397 باشماق عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 44,922 20,532,859,760 Rls. 233,146 $
292 11 1397 باشماق عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 23,761 20,449,409,428 Rls. 247,717 $
293 7 1397 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 486,132 20,410,236,000 Rls. 485,958 $
294 11 1397 باشماق عراق 04031090 ماست 249,834 20,328,701,465 Rls. 244,786 $
295 8 1397 باشماق عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 53,759 20,290,730,832 Rls. 419,788 $
296 10 1397 باشماق عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 36,328 20,219,398,800 Rls. 217,968 $
297 2 1397 باشماق عراق 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 153,052 20,162,898,000 Rls. 480,069 $
298 8 1397 باشماق عراق 84621000 ماشين هاي آهنگري يا منگنه کاري قالبي (ا زجمله پرس ها) و چکش ها 58,360 20,091,274,060 Rls. 234,147 $
299 9 1397 باشماق عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 116,894 20,049,894,293 Rls. 229,572 $
300 11 1397 باشماق عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 151,427 19,877,271,441 Rls. 235,369 $
مجموع کل
2,504,650,632,945 ريال
مجموع کل
45,596,042 دلار