آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانکا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 17,105,783 480,144,313,140 Rls. 5,772,874 $
2 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,018,880 416,000,000,000 Rls. 9,859,298 $
3 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 8,500,307 245,843,984,912 Rls. 2,753,024 $
4 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 6,940,895 168,244,069,190 Rls. 1,929,144 $
5 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 6,838,000 143,266,241,691 Rls. 1,610,604 $
6 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 3,380,506 111,461,388,027 Rls. 1,250,587 $
7 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 11,393,086 103,084,361,090 Rls. 2,448,312 $
8 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 5,452,421 93,655,505,192 Rls. 1,882,539 $
9 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 7,978,588 91,753,502,096 Rls. 2,184,607 $
10 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 27,382 80,364,792,060 Rls. 1,913,447 $
11 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,305,000 71,472,827,880 Rls. 844,680 $
12 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 7,944,217 71,450,194,530 Rls. 1,668,280 $
13 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 7,408,828 66,754,138,899 Rls. 1,651,160 $
14 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 4,749,462 43,015,688,990 Rls. 997,382 $
15 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,289,000 37,160,212,144 Rls. 881,452 $
16 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,695,000 31,155,822,826 Rls. 396,134 $
17 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,500,000 28,140,000,000 Rls. 670,000 $
18 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 43,246 27,479,050,500 Rls. 647,175 $
19 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 2,862,958 25,251,156,000 Rls. 601,218 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,000,000 24,980,055,000 Rls. 255,000 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,886,000 23,605,176,000 Rls. 562,028 $
22 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 325,000 18,688,529,628 Rls. 211,248 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,300 16,446,317,439 Rls. 189,598 $
24 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 731,000 14,831,513,947 Rls. 183,481 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 1,000,200 14,702,982,000 Rls. 350,071 $
26 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 24,080 13,497,330,000 Rls. 321,365 $
27 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 93,630 12,916,352,625 Rls. 140,567 $
28 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 509,100 10,759,828,500 Rls. 254,550 $
29 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27132000 قيرنفت 1,151,463 10,072,902,000 Rls. 239,831 $
30 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 14,283 9,506,777,520 Rls. 216,654 $
31 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 72,000 9,368,244,000 Rls. 108,000 $
32 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 69,000 8,528,400,000 Rls. 96,681 $
33 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 78,000 6,765,954,000 Rls. 76,635 $
34 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 67,007 6,215,753,475 Rls. 147,415 $
35 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 45,100 5,628,682,950 Rls. 68,638 $
36 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 112,490 5,482,848,000 Rls. 130,544 $
37 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 31,140 5,338,452,200 Rls. 123,862 $
38 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 127,276 5,277,579,680 Rls. 124,228 $
39 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 130,000 5,261,181,250 Rls. 60,375 $
40 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 73,750 4,934,695,200 Rls. 56,791 $
41 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 82,516 4,708,158,000 Rls. 112,099 $
42 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 51,360 4,401,500,640 Rls. 49,897 $
43 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 95,240 4,000,080,000 Rls. 95,240 $
44 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03074300 ک ک منجمد 46,010 3,864,840,000 Rls. 92,020 $
45 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 3,620,782,750 Rls. 43,942 $
46 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 81,250 3,515,326,750 Rls. 42,250 $
47 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 130,000 3,372,395,000 Rls. 84,500 $
48 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 74,046 3,331,372,488 Rls. 79,122 $
49 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 69,550 2,921,100,000 Rls. 69,550 $
50 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 25,200 2,858,507,458 Rls. 33,062 $
51 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 252,000 2,836,512,000 Rls. 67,536 $
52 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 26,830 2,760,660,000 Rls. 65,730 $
53 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 215,000 2,464,407,400 Rls. 57,620 $
54 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 50,000 2,259,175,000 Rls. 24,438 $
55 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 22,330 2,202,361,500 Rls. 50,629 $
56 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 39,035 2,131,290,000 Rls. 50,745 $
57 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 28,032 2,106,094,620 Rls. 49,056 $
58 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 26,880 2,055,337,200 Rls. 47,040 $
59 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 47,550 2,000,949,450 Rls. 47,550 $
60 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 43,940 1,885,910,500 Rls. 43,940 $
61 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,820,975,000 Rls. 42,250 $
62 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,780,541,750 Rls. 42,250 $
63 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,774,500,000 Rls. 42,250 $
64 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,774,500,000 Rls. 42,250 $
65 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,774,500,000 Rls. 42,250 $
66 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 23,600 1,617,997,120 Rls. 19,636 $
67 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,305 1,593,145,125 Rls. 18,171 $
68 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 49,581 1,495,134,480 Rls. 39,664 $
69 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 19,900 1,444,338,000 Rls. 34,389 $
70 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 15,970 1,405,216,270 Rls. 15,411 $
71 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 21,525 1,368,595,878 Rls. 15,067 $
72 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,360 1,318,909,680 Rls. 14,520 $
73 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,293,600,000 Rls. 30,800 $
74 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 119,334 1,157,494,770 Rls. 26,253 $
75 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03063300 -- خرچنگ­ها 18,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
76 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03024490 ک ک ک سایر/ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 22,360 1,126,944,000 Rls. 26,832 $
77 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 13,111 1,046,209,920 Rls. 24,582 $
78 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10,030 1,028,538,000 Rls. 24,489 $
79 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 24,000 1,021,440,000 Rls. 24,000 $
80 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25151190 ک کک ک مرمریت 118,480 995,232,000 Rls. 23,696 $
81 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,000 927,630,000 Rls. 22,000 $
82 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 21,040 883,680,000 Rls. 21,040 $
83 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 15,000 876,330,000 Rls. 20,865 $
84 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 46,649 846,954,075 Rls. 9,660 $
85 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 25,000 841,600,000 Rls. 20,000 $
86 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 17,520 684,307,022 Rls. 7,534 $
87 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 16,000 672,000,000 Rls. 16,000 $
88 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 650,958,000 Rls. 15,400 $
89 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,340 560,128,664 Rls. 6,143 $
90 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03053900 ک ک سایر/ماهي خشكکكرده، نمكکزده يا در آبکنمك؛ ماهي دودي، حتي پختهکشده قبل يا در حين دوديکكردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان. 25,180 542,629,000 Rls. 12,590 $
91 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 24,670 518,070,000 Rls. 12,335 $
92 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 13,200 498,960,000 Rls. 11,880 $
93 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 46,919 433,566,000 Rls. 10,323 $
94 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 22,140 430,050,848 Rls. 4,871 $
95 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 46,416 428,862,000 Rls. 10,211 $
96 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03056900 ک ک سایر/ماهي خشكکكرده، نمكکزده يا در آبکنمك؛ ماهي دودي، حتي پختهکشده قبل يا در حين دوديکكردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان. 6,790 423,979,010 Rls. 9,913 $
97 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 43,910 405,720,000 Rls. 9,660 $
98 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 48,152 399,303,135 Rls. 10,593 $
99 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده، به غير از دل و جگر خوراكي ماهي، حتي نمك زده شده ولي غير دودي و ماهي روغن cod 15,110 348,000,000 Rls. 8,000 $
100 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25202000 گچ 322,630 333,312,000 Rls. 7,936 $
مجموع کل
2,667,481,417,084 ريال
مجموع کل
45,908,157 دلار