آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 4,006,000 5,011,016,928,750 Rls. 118,955,841 $
2 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 293,000 889,673,000 Rls. 20,700 $
3 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 90158010 الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 16,000 504,000,000 Rls. 12,000 $
4 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 84303110 دستگاه هاي حفاري T.B.M 6,000 330,675,000 Rls. 7,500 $
5 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73052000 لوله براي جدا ره سازي براي حفاري نفت ياگاز ا زآهن ياا زفولاد باسطح مقطع مدور، باقطرخارجي بيش از 4/406 mm 7,500 308,550,000 Rls. 7,300 $
6 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 80,000 174,000,000 Rls. 4,000 $
7 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانتره هاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك که از آب شور طبيعي جدا شده است نمي باشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3 باشد. 2,000 105,816,000 Rls. 2,400 $
8 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 100,000 105,816,000 Rls. 2,400 $
مجموع کل
5,013,435,458,750 ريال
مجموع کل
119,012,141 دلار