آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 1,147,700 654,509,324,266 Rls. 15,513,376 $
2 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 403,900 583,160,240,000 Rls. 13,530,400 $
3 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 851,500 544,000,364,500 Rls. 12,343,350 $
4 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 421,100 322,243,329,466 Rls. 8,299,752 $
5 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 224,700 236,837,580,000 Rls. 5,638,990 $
6 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,520 55,144,246,275 Rls. 1,312,958 $
7 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 188 39,303,941,769 Rls. 900,647 $
8 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,611 29,674,711,245 Rls. 697,705 $
9 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,215 17,965,709,380 Rls. 428,435 $
10 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 284 14,923,585,290 Rls. 355,324 $
11 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور در جاي ديگر 345 14,421,246,675 Rls. 334,600 $
12 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 5,576 9,553,955,920 Rls. 223,651 $
13 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 5,103 8,501,314,920 Rls. 202,412 $
14 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 3,080 6,749,453,008 Rls. 158,018 $
15 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 50 3,255,000,000 Rls. 77,500 $
16 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 882 1,799,926,310 Rls. 42,723 $
17 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 637 1,450,480,198 Rls. 38,480 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 1,050 1,145,094,300 Rls. 27,090 $
19 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 84713090 ماشين خودکار دا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا 10kg باوا حدپردا زش، صفحه کليد ويك صفحه نمايش غير مذکور در جاي ديگر 1,500 928,180,000 Rls. 22,000 $
20 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 35030010 ک ک ک کپسول خالی ژلاتینی 508 725,222,400 Rls. 17,267 $
21 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 360 634,050,000 Rls. 15,000 $
22 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 74 622,910,400 Rls. 14,781 $
23 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 414 519,371,490 Rls. 12,287 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 90189011 دستگاه الكتروكوتر (electrosurgical unit) 39 483,000,000 Rls. 11,500 $
25 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 15,000 469,290,300 Rls. 12,450 $
26 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 7,500 387,306,000 Rls. 9,000 $
27 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 52 336,000,000 Rls. 8,000 $
28 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 4,900 313,512,000 Rls. 7,384 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 26 239,457,600 Rls. 5,599 $
30 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 440 195,895,718 Rls. 5,197 $
31 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 84729030 ماشين پرفرا ژ 105 169,774,500 Rls. 4,042 $
32 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,500 126,570,000 Rls. 3,000 $
33 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,000 100,800,000 Rls. 2,400 $
34 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 75 79,851,590 Rls. 1,867 $
35 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 140 59,000,200 Rls. 1,400 $
36 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 250 42,190,000 Rls. 1,000 $
37 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 278 1,884,700 Rls. 50 $
38 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 38130000 تركيبات و خرج براي دستگاه هاي آتش نشاني؛ نارنجك ها و بمب هاي آتش نشاني. 15 255,360 Rls. 6 $
مجموع کل
2,551,074,025,780 ريال
مجموع کل
60,279,641 دلار