آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 4,393,500 388,669,914,600 Rls. 4,362,801 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 2,452,500 223,872,170,388 Rls. 2,572,398 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 1,857,000 182,128,894,510 Rls. 2,066,983 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 1,770,000 171,513,658,605 Rls. 1,830,015 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 10,867,707 158,564,077,681 Rls. 1,743,645 $
6 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 1,921,500 155,285,219,895 Rls. 2,094,252 $
7 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 768,000 83,785,160,256 Rls. 928,896 $
8 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,150,398 80,257,256,346 Rls. 881,841 $
9 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 922,500 79,705,100,582 Rls. 928,730 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,673,334 60,039,549,272 Rls. 687,736 $
11 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 520,000 54,687,250,018 Rls. 598,263 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 967,500 49,408,380,000 Rls. 1,176,390 $
13 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 432,000 45,600,515,096 Rls. 501,928 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 540,000 28,916,160,000 Rls. 688,480 $
15 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 310,500 27,692,402,280 Rls. 310,500 $
16 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 368,689 26,984,609,184 Rls. 291,896 $
17 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 504,000 26,311,824,000 Rls. 626,472 $
18 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 264,000 23,784,916,320 Rls. 268,320 $
19 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 2,082,658 23,715,993,899 Rls. 272,725 $
20 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 216,000 23,594,820,078 Rls. 275,322 $
21 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 286,000 21,714,125,400 Rls. 364,971 $
22 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 323,363 17,655,619,800 Rls. 420,372 $
23 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 185,020 16,857,165,304 Rls. 186,469 $
24 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 336,000 16,697,838,000 Rls. 369,808 $
25 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 380,490 16,158,080,400 Rls. 384,715 $
26 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 331,510 15,429,727,565 Rls. 232,393 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 240,400 15,137,091,877 Rls. 173,753 $
28 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 241,270 13,647,698,084 Rls. 158,065 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 70071920 ساير شيشه هاي ايمني آب داده که خميرا ن کلا در توده رنگ شده تيره يا روشن يا داراي لايه پوشش جاذب يا انعکاسي 252,104 13,583,173,179 Rls. 151,262 $
30 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 367,423 12,920,154,321 Rls. 146,969 $
31 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 41041900 چرم وپوست دباغي شده یا تازه ازدباغی درآمده ولی هنوزرنگ نشده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet ).به استثنای کامل دانه دانه، لایه لایه بریده نشده ازحیوانات ازنوع گاو(همچنین بوفالو)یاحیوانات ازنوع اسب موکنده 9,600 12,424,742,400 Rls. 134,400 $
32 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 220,220 11,524,314,566 Rls. 214,354 $
33 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 7,631 11,090,468,064 Rls. 122,096 $
34 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 117,556 11,032,897,540 Rls. 133,658 $
35 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 176,000 10,903,200,000 Rls. 259,600 $
36 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 240,370 10,401,774,600 Rls. 247,661 $
37 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 138,830 9,998,304,900 Rls. 118,866 $
38 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 168,500 9,658,113,888 Rls. 104,691 $
39 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 249,820 9,341,017,876 Rls. 99,168 $
40 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 88,000 9,339,034,430 Rls. 109,645 $
41 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 191,610 9,222,336,710 Rls. 104,810 $
42 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 18,493 8,872,322,034 Rls. 101,339 $
43 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 121,240 8,760,713,895 Rls. 98,883 $
44 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 251,545 8,584,800,928 Rls. 100,618 $
45 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 354,690 8,148,648,480 Rls. 194,015 $
46 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 168,000 7,817,040,000 Rls. 186,120 $
47 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 144,220 7,635,042,382 Rls. 95,621 $
48 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 289,890 7,564,740,300 Rls. 112,052 $
49 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 196,380 7,546,883,400 Rls. 179,688 $
50 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 338,000 7,136,358,798 Rls. 79,806 $
51 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 72,000 6,660,801,360 Rls. 77,040 $
52 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 97,570 5,763,845,302 Rls. 63,421 $
53 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 168,065 5,747,164,022 Rls. 69,074 $
54 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 66,663 5,705,576,636 Rls. 66,663 $
55 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 240,320 5,521,110,000 Rls. 131,455 $
56 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 4,377 5,514,390,000 Rls. 131,295 $
57 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 100,352 5,374,869,600 Rls. 65,229 $
58 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 88,000 5,359,200,000 Rls. 127,600 $
59 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 94,795 5,344,482,473 Rls. 61,616 $
60 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 73221900 ساير را دياتور، باگرم کننده غير برقي و اجزاءو قطعات آن ها، از آهن ياا زفولاد غير مذكور در جاي ديگر 64,165 5,202,398,650 Rls. 56,275 $
61 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 48,000 4,665,234,240 Rls. 51,360 $
62 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 201,360 4,626,006,000 Rls. 110,143 $
63 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 312,000 4,547,106,720 Rls. 59,892 $
64 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 9,445 4,336,470,000 Rls. 49,462 $
65 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 43,650 4,200,000,000 Rls. 100,000 $
66 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 96,000 3,985,962,240 Rls. 45,527 $
67 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 141,510 3,863,223,000 Rls. 91,982 $
68 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 213,860 3,816,842,646 Rls. 42,656 $
69 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72292000 مفتول ا زفولاد سيليکومنگنز. 47,520 3,810,954,242 Rls. 42,573 $
70 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25070010 کائولن 2,149,828 3,792,222,000 Rls. 90,291 $
71 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 64,625 3,786,342,000 Rls. 90,151 $
72 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 20,134 3,773,715,620 Rls. 38,523 $
73 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 21,584 3,649,628,100 Rls. 41,700 $
74 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 49,920 3,609,990,383 Rls. 41,233 $
75 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 216,000 3,606,688,800 Rls. 42,120 $
76 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 39,616 3,350,874,629 Rls. 39,616 $
77 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 143,420 3,294,931,080 Rls. 78,451 $
78 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 74,330 3,121,840,680 Rls. 74,330 $
79 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوانات نوع گاو يا ا سب موکنده... 3,480 3,076,416,000 Rls. 73,248 $
80 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 67,916 3,054,602,600 Rls. 42,406 $
81 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 7,200 2,863,522,080 Rls. 33,120 $
82 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 48,034 2,837,480,864 Rls. 31,221 $
83 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 71,660 2,790,942,000 Rls. 66,451 $
84 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 18,730 2,788,353,735 Rls. 32,145 $
85 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25051010 شن و ماسه داراي 95% وزني يا بيشتر سيليس و 6/0% يا كمتر اكسيد آهن 50,054 2,732,948,400 Rls. 65,070 $
86 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 45,494 2,673,943,456 Rls. 27,296 $
87 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 24,000 2,647,967,088 Rls. 29,136 $
88 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 2,616,768,000 Rls. 62,304 $
89 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 24,000 2,609,025,600 Rls. 27,840 $
90 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 25151190 ک کک ک مرمریت 256,000 2,534,447,547 Rls. 30,670 $
91 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 1,973 2,485,980,000 Rls. 59,190 $
92 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 22,500 2,456,504,438 Rls. 26,213 $
93 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28301000 سولفور سديم 94,463 2,388,036,000 Rls. 56,858 $
94 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 6,000 2,351,064,000 Rls. 24,000 $
95 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت، تازه يا خشك كرده 50,000 2,270,850,000 Rls. 25,000 $
96 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 100,090 2,176,361,192 Rls. 24,851 $
97 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 94,860 2,111,592,000 Rls. 50,276 $
98 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28301000 سولفور سديم 71,750 2,068,642,890 Rls. 25,830 $
99 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 15,222 2,045,769,600 Rls. 48,709 $
100 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوانات نوع گاو يا ا سب موکنده... 2,264 1,996,386,000 Rls. 47,533 $
مجموع کل
2,442,930,776,044 ريال
مجموع کل
31,382,502 دلار