آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 اراک ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 4,014,430 656,956,661,002 Rls. 7,553,739 $
2 11 1397 اراک ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 3,347,140 522,444,947,142 Rls. 6,186,018 $
3 6 1397 اراک ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 4,868,800 420,863,352,000 Rls. 10,020,556 $
4 10 1397 اراک ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 2,310,020 410,571,205,117 Rls. 4,450,785 $
5 12 1397 اراک ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 2,925,000 306,859,563,675 Rls. 3,429,225 $
6 8 1397 اراک ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 1,908,800 296,909,607,055 Rls. 3,543,422 $
7 10 1397 اراک ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 2,452,500 249,972,863,625 Rls. 2,820,375 $
8 9 1397 اراک ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 1,411,990 240,718,992,228 Rls. 2,728,869 $
9 9 1397 اراک ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 1,687,500 175,164,383,250 Rls. 1,992,375 $
10 9 1397 اراک ترکيه 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,890,000 169,547,629,950 Rls. 1,881,675 $
11 7 1397 اراک ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 1,700,610 147,314,034,000 Rls. 3,507,477 $
12 12 1397 اراک ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,215,000 120,689,522,400 Rls. 1,346,475 $
13 8 1397 اراک ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 1,440,000 113,124,093,750 Rls. 1,816,497 $
14 12 1397 اراک ترکيه 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,170,000 98,157,643,875 Rls. 1,118,025 $
15 7 1397 اراک ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,507,500 87,610,950,000 Rls. 2,085,975 $
16 6 1397 اراک ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 1,507,500 77,556,150,000 Rls. 1,846,575 $
17 11 1397 اراک ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 742,500 68,259,050,550 Rls. 828,675 $
18 7 1397 اراک ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 1,237,500 64,515,150,000 Rls. 1,536,075 $
19 12 1397 اراک ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 540,000 44,808,569,965 Rls. 516,711 $
20 8 1397 اراک ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 827,660 41,429,673,235 Rls. 670,171 $
21 12 1397 اراک ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 756,030 39,955,859,606 Rls. 450,320 $
22 11 1397 اراک ترکيه 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 450,000 38,389,839,300 Rls. 425,250 $
23 9 1397 اراک ترکيه 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 445,388 38,197,857,608 Rls. 449,911 $
24 6 1397 اراک ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 810,000 38,140,200,000 Rls. 908,100 $
25 9 1397 اراک ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 337,500 35,157,690,900 Rls. 393,750 $
26 11 1397 اراک ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 360,000 34,747,977,150 Rls. 415,350 $
27 7 1397 اراک ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 652,500 30,145,500,000 Rls. 717,750 $
28 11 1397 اراک ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 543,690 28,063,935,310 Rls. 326,102 $
29 8 1397 اراک ترکيه 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 562,500 25,987,500,000 Rls. 618,750 $
30 9 1397 اراک ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 466,370 25,038,813,086 Rls. 278,991 $
31 9 1397 اراک ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 422,980 21,401,583,718 Rls. 240,982 $
32 10 1397 اراک ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 333,850 18,544,681,429 Rls. 196,392 $
33 6 1397 اراک ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 270,000 15,649,200,000 Rls. 372,600 $
34 10 1397 اراک ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 306,960 14,861,486,329 Rls. 169,203 $
35 9 1397 اراک ترکيه 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 242,880 14,507,784,713 Rls. 160,118 $
36 11 1397 اراک ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 329,260 14,088,900,046 Rls. 170,802 $
37 10 1397 اراک ترکيه 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 135,000 12,397,394,925 Rls. 132,975 $
38 6 1397 اراک ترکيه 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 345,240 12,045,306,000 Rls. 286,793 $
39 6 1397 اراک ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 247,500 11,538,450,000 Rls. 274,725 $
40 12 1397 اراک ترکيه 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 219,190 10,984,167,234 Rls. 123,040 $
41 12 1397 اراک ترکيه 29221110 منو اتانول آمين 116,160 10,927,125,894 Rls. 124,678 $
42 8 1397 اراک ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 10,728,250,000 Rls. 122,367 $
43 10 1397 اراک ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 85,680 9,725,219,512 Rls. 109,241 $
44 12 1397 اراک ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 85,680 9,549,365,909 Rls. 110,269 $
45 8 1397 اراک ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 183,470 9,327,895,273 Rls. 124,064 $
46 10 1397 اراک ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 69,010 9,261,280,335 Rls. 103,515 $
47 12 1397 اراک ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 188,461 8,924,550,483 Rls. 99,277 $
48 11 1397 اراک ترکيه 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 190,260 8,921,206,125 Rls. 107,193 $
49 8 1397 اراک ترکيه 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 166,710 8,289,381,073 Rls. 125,755 $
50 12 1397 اراک ترکيه 29221500 ک کک تری اتانول آمین 80,960 8,081,958,427 Rls. 92,901 $
51 9 1397 اراک ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 64,260 7,324,978,213 Rls. 82,252 $
52 11 1397 اراک ترکيه 29221110 منو اتانول آمين 77,440 7,056,576,718 Rls. 86,346 $
53 12 1397 اراک ترکيه 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 130,640 6,827,873,625 Rls. 76,269 $
54 7 1397 اراک ترکيه 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 264,580 6,797,406,000 Rls. 161,843 $
55 11 1397 اراک ترکيه 34021330 پليکاتيلن گليكول اتوكسيله 77,440 6,473,994,760 Rls. 81,080 $
56 8 1397 اراک ترکيه 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 73,118 6,190,981,459 Rls. 72,241 $
57 7 1397 اراک ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 162,660 6,148,548,000 Rls. 146,394 $
58 9 1397 اراک ترکيه 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 110,400 6,022,807,968 Rls. 68,448 $
59 8 1397 اراک ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 44,100 5,769,236,970 Rls. 78,085 $
60 9 1397 اراک ترکيه 29221110 منو اتانول آمين 58,080 5,759,199,892 Rls. 66,018 $
61 11 1397 اراک ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 67,500 5,555,110,950 Rls. 63,450 $
62 9 1397 اراک ترکيه 74040000 قرا ضه و ضايعات مس. 19,198 5,429,323,027 Rls. 65,890 $
63 12 1397 اراک ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 38,630 5,026,323,135 Rls. 57,945 $
64 9 1397 اراک ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 36,750 4,855,376,925 Rls. 55,125 $
65 9 1397 اراک ترکيه 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 22,000 4,357,672,800 Rls. 49,400 $
66 6 1397 اراک ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 130,970 4,185,594,000 Rls. 99,657 $
67 12 1397 اراک ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 44,529 3,984,131,416 Rls. 44,529 $
68 8 1397 اراک ترکيه 29221110 منو اتانول آمين 77,440 3,837,876,000 Rls. 91,378 $
69 10 1397 اراک ترکيه 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 62,986 3,695,370,217 Rls. 40,496 $
70 7 1397 اراک ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 111,080 3,391,693,200 Rls. 80,755 $
71 10 1397 اراک ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 22,422 3,061,548,551 Rls. 33,632 $
72 6 1397 اراک ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 94,200 2,796,948,000 Rls. 66,594 $
73 11 1397 اراک ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 41,118 2,774,095,452 Rls. 33,176 $
74 12 1397 اراک ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 21,035 2,737,001,879 Rls. 31,553 $
75 8 1397 اراک ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 2,617,650,000 Rls. 62,325 $
76 9 1397 اراک ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 20,883 2,581,180,000 Rls. 31,325 $
77 8 1397 اراک ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 21,420 2,571,974,150 Rls. 29,336 $
78 7 1397 اراک ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 24,330 2,554,608,000 Rls. 60,824 $
79 10 1397 اراک ترکيه 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 44,160 2,488,376,540 Rls. 27,380 $
80 6 1397 اراک ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 21,797 2,288,664,000 Rls. 54,492 $
81 9 1397 اراک ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,656 2,065,864,704 Rls. 22,656 $
82 9 1397 اراک ترکيه 29221500 ک کک تری اتانول آمین 20,240 2,001,331,200 Rls. 24,288 $
83 11 1397 اراک ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 15,400 1,921,989,300 Rls. 23,100 $
84 7 1397 اراک ترکيه 29221110 منو اتانول آمين 38,720 1,918,980,000 Rls. 45,690 $
85 10 1397 اراک ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,796 1,900,365,744 Rls. 22,796 $
86 9 1397 اراک ترکيه 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 12,840 1,876,566,720 Rls. 20,580 $
87 9 1397 اراک ترکيه 34021330 پليکاتيلن گليكول اتوكسيله 19,360 1,848,299,680 Rls. 20,270 $
88 10 1397 اراک ترکيه 29221110 منو اتانول آمين 17,600 1,807,481,104 Rls. 19,888 $
89 8 1397 اراک ترکيه 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 48,690 1,771,875,000 Rls. 26,440 $
90 6 1397 اراک ترکيه 34021330 پليکاتيلن گليكول اتوكسيله 38,720 1,702,680,000 Rls. 40,540 $
91 6 1397 اراک ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 15,400 1,552,320,000 Rls. 36,960 $
92 7 1397 اراک ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 21,420 1,493,394,000 Rls. 35,557 $
93 6 1397 اراک ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 21,420 1,487,094,000 Rls. 35,407 $
94 6 1397 اراک ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 24,002 1,310,526,000 Rls. 31,203 $
95 7 1397 اراک ترکيه 29221500 ک کک تری اتانول آمین 20,240 1,054,074,000 Rls. 25,097 $
96 10 1397 اراک ترکيه 03019190 ساير ماهي ها قزل آلا بجز براي اصلاح نژا د و تکثير و پرورش و تخم چشم زده 3,000 969,139,500 Rls. 10,500 $
97 6 1397 اراک ترکيه 29221110 منو اتانول آمين 19,360 959,490,000 Rls. 22,845 $
98 7 1397 اراک ترکيه 34021330 پليکاتيلن گليكول اتوكسيله 19,360 851,340,000 Rls. 20,270 $
99 8 1397 اراک ترکيه 34021330 پليکاتيلن گليكول اتوكسيله 19,360 851,340,000 Rls. 20,270 $
100 7 1397 اراک ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 7,350 771,750,000 Rls. 18,375 $
مجموع کل
5,052,332,426,003 ريال
مجموع کل
70,631,827 دلار