آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قزوين ترکمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,291,720 53,308,208,007 Rls. 604,585 $
2 6 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,525,993 48,088,666,454 Rls. 1,144,968 $
3 11 1397 قزوين ترکمنستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 1,045,040 39,956,508,009 Rls. 491,170 $
4 5 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 970,507 31,253,871,646 Rls. 725,430 $
5 8 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,052,287 24,888,980,828 Rls. 317,735 $
6 4 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 661,284 21,202,797,322 Rls. 495,814 $
7 12 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 767,898 20,996,749,331 Rls. 237,038 $
8 11 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 429,117 17,099,776,220 Rls. 203,077 $
9 11 1397 قزوين ترکمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 44,000 16,463,900,200 Rls. 189,200 $
10 11 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 589,405 15,885,492,660 Rls. 182,099 $
11 10 1397 قزوين ترکمنستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 374,420 15,352,370,081 Rls. 175,980 $
12 12 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 368,181 15,198,270,440 Rls. 172,367 $
13 3 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 485,530 15,180,280,995 Rls. 359,851 $
14 7 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 543,840 14,925,960,000 Rls. 355,380 $
15 2 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 439,415 13,841,562,000 Rls. 329,561 $
16 5 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 455,766 13,150,704,108 Rls. 303,206 $
17 1 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 379,367 11,578,120,316 Rls. 284,525 $
18 2 1397 قزوين ترکمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 567,905 11,190,732,000 Rls. 266,446 $
19 5 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 282,750 10,847,049,360 Rls. 250,274 $
20 2 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 391,777 10,758,174,000 Rls. 256,147 $
21 4 1397 قزوين ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 354,475 8,346,134,791 Rls. 194,551 $
22 4 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 291,209 8,075,955,567 Rls. 188,763 $
23 10 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 268,358 7,359,665,100 Rls. 83,396 $
24 6 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 259,401 7,054,356,594 Rls. 167,961 $
25 9 1397 قزوين ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 244,263 6,768,724,478 Rls. 79,586 $
26 3 1397 قزوين ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 260,141 6,028,955,617 Rls. 143,023 $
27 8 1397 قزوين ترکمنستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 229,870 5,857,817,475 Rls. 96,596 $
28 3 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 149,523 5,683,984,065 Rls. 134,859 $
29 10 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 271,990 5,575,190,267 Rls. 65,275 $
30 8 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 376,675 5,425,369,542 Rls. 80,457 $
31 10 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 127,272 5,378,344,401 Rls. 58,390 $
32 12 1397 قزوين ترکمنستان 33051000 شامپوها 99,660 5,311,241,740 Rls. 60,640 $
33 7 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 159,900 5,309,388,000 Rls. 126,414 $
34 2 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 139,650 5,231,436,000 Rls. 124,558 $
35 2 1397 قزوين ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 212,434 4,907,154,000 Rls. 116,837 $
36 4 1397 قزوين ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 33,200 4,613,604,800 Rls. 108,402 $
37 6 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 117,600 4,420,080,000 Rls. 105,240 $
38 11 1397 قزوين ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 24,340 4,050,322,040 Rls. 48,680 $
39 11 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 190,050 4,029,247,284 Rls. 47,436 $
40 8 1397 قزوين ترکمنستان 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 22,000 3,973,200,000 Rls. 46,137 $
41 9 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 172,850 3,535,144,944 Rls. 41,484 $
42 3 1397 قزوين ترکمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 173,090 3,413,559,379 Rls. 81,105 $
43 3 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 124,407 3,403,132,412 Rls. 80,859 $
44 1 1397 قزوين ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 141,684 3,106,685,140 Rls. 77,927 $
45 4 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 82,477 3,084,435,513 Rls. 72,109 $
46 9 1397 قزوين ترکمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 53,340 3,050,735,961 Rls. 34,671 $
47 8 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 80,850 2,997,259,005 Rls. 44,101 $
48 7 1397 قزوين ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 107,904 2,955,792,000 Rls. 70,376 $
49 12 1397 قزوين ترکمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 48,300 2,902,342,170 Rls. 31,395 $
50 9 1397 قزوين ترکمنستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 13,000 2,859,707,500 Rls. 32,500 $
51 10 1397 قزوين ترکمنستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 13,470 2,837,669,150 Rls. 33,575 $
52 7 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 132,305 2,832,270,000 Rls. 67,435 $
53 12 1397 قزوين ترکمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 21,800 2,827,209,300 Rls. 32,700 $
54 11 1397 قزوين ترکمنستان 33051000 شامپوها 51,470 2,725,653,708 Rls. 30,882 $
55 4 1397 قزوين ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 75,000 2,723,830,200 Rls. 63,687 $
56 5 1397 قزوين ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 75,000 2,721,912,500 Rls. 63,750 $
57 12 1397 قزوين ترکمنستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 11,700 2,582,424,000 Rls. 29,250 $
58 6 1397 قزوين ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 99,080 2,580,018,000 Rls. 61,429 $
59 5 1397 قزوين ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 98,940 2,576,406,000 Rls. 61,343 $
60 12 1397 قزوين ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 47,390 2,540,338,338 Rls. 29,382 $
61 4 1397 قزوين ترکمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 118,875 2,533,742,202 Rls. 59,370 $
62 3 1397 قزوين ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 19,980 2,533,436,763 Rls. 59,935 $
63 6 1397 قزوين ترکمنستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 124,355 2,454,774,000 Rls. 58,447 $
64 11 1397 قزوين ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 48,960 2,423,755,685 Rls. 30,355 $
65 9 1397 قزوين ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 40,896 2,421,693,096 Rls. 26,992 $
66 5 1397 قزوين ترکمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 52,044 2,345,437,800 Rls. 54,646 $
67 5 1397 قزوين ترکمنستان 33051000 شامپوها 45,529 2,324,724,000 Rls. 54,634 $
68 5 1397 قزوين ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 93,036 2,226,980,840 Rls. 51,169 $
69 11 1397 قزوين ترکمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 37,800 2,140,585,106 Rls. 24,569 $
70 11 1397 قزوين ترکمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 49,880 2,129,512,296 Rls. 23,444 $
71 5 1397 قزوين ترکمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 95,050 2,076,370,100 Rls. 47,525 $
72 9 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 46,812 1,991,886,540 Rls. 22,235 $
73 6 1397 قزوين ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 7,131 1,976,520,000 Rls. 47,060 $
74 10 1397 قزوين ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 87,620 1,905,514,915 Rls. 21,904 $
75 11 1397 قزوين ترکمنستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 57,216 1,855,673,787 Rls. 21,741 $
76 10 1397 قزوين ترکمنستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 43,200 1,809,143,748 Rls. 18,468 $
77 6 1397 قزوين ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 50,000 1,785,000,000 Rls. 42,500 $
78 10 1397 قزوين ترکمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 7,767 1,764,766,094 Rls. 19,418 $
79 4 1397 قزوين ترکمنستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 14,975 1,751,790,720 Rls. 41,226 $
80 1 1397 قزوين ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 65,960 1,704,670,100 Rls. 42,873 $
81 9 1397 قزوين ترکمنستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 50,304 1,675,630,345 Rls. 19,283 $
82 12 1397 قزوين ترکمنستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 49,452 1,641,780,557 Rls. 18,647 $
83 12 1397 قزوين ترکمنستان 33061000 مواد پاك كننده دندان 33,837 1,465,750,936 Rls. 16,745 $
84 4 1397 قزوين ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 19,665 1,403,751,139 Rls. 33,061 $
85 1 1397 قزوين ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 39,315 1,344,883,500 Rls. 32,133 $
86 12 1397 قزوين ترکمنستان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 22,000 1,291,653,440 Rls. 14,630 $
87 6 1397 قزوين ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 42,048 1,165,458,000 Rls. 27,749 $
88 5 1397 قزوين ترکمنستان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 22,000 1,158,432,000 Rls. 26,400 $
89 4 1397 قزوين ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 4,009 1,131,779,740 Rls. 26,462 $
90 6 1397 قزوين ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 47,268 1,091,874,000 Rls. 25,997 $
91 4 1397 قزوين ترکمنستان 33051000 شامپوها 20,342 1,052,071,000 Rls. 24,410 $
92 1 1397 قزوين ترکمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 51,805 1,022,616,000 Rls. 24,348 $
93 1 1397 قزوين ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 3,658 1,013,964,000 Rls. 24,142 $
94 3 1397 قزوين ترکمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 4,275 1,011,964,306 Rls. 24,000 $
95 11 1397 قزوين ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 6,026 1,009,474,793 Rls. 12,355 $
96 2 1397 قزوين ترکمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 22,620 997,248,000 Rls. 23,744 $
97 4 1397 قزوين ترکمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 20,808 934,438,960 Rls. 21,848 $
98 10 1397 قزوين ترکمنستان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 22,000 917,004,000 Rls. 11,000 $
99 10 1397 قزوين ترکمنستان 20041000 سيب زميني، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه، يخ زده (به استثناي محصولات شماره 2006) 22,000 917,004,000 Rls. 11,000 $
100 11 1397 قزوين ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 43,870 894,112,504 Rls. 10,968 $
مجموع کل
658,121,739,970 ريال
مجموع کل
11,659,447 دلار