آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 28141000 آمونياک بدون آب 23,000,000 284,004,000,000 Rls. 6,762,000 $
2 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 28141000 آمونياک بدون آب 23,000,780 280,000,000,000 Rls. 6,348,215 $
3 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 28141000 آمونياک بدون آب 23,000,000 236,000,000,000 Rls. 5,589,000 $
4 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 6,300,000 218,000,000,000 Rls. 5,187,500 $
5 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 7,700,000 200,000,000,000 Rls. 5,312,076 $
6 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 28141000 آمونياک بدون آب 15,000,361 187,744,000,000 Rls. 2,180,104 $
7 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 29051100 متانول 9,687,010 176,076,905,966 Rls. 1,937,402 $
8 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 28141000 آمونياک بدون آب 15,000,634 146,796,174,000 Rls. 3,495,147 $
9 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 198,000 16,297,175,664 Rls. 188,496 $
10 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 123,750 10,283,642,879 Rls. 118,553 $
11 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 23,940 2,541,602,041 Rls. 30,547 $
مجموع کل
1,757,743,500,550 ريال
مجموع کل
37,149,040 دلار