آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 792,000 78,249,033,522 Rls. 941,094 $
2 12 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 748,000 76,575,796,220 Rls. 868,499 $
3 10 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 572,000 74,666,961,166 Rls. 802,145 $
4 9 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 594,000 74,326,602,635 Rls. 835,230 $
5 5 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 968,000 58,193,212,000 Rls. 1,355,200 $
6 4 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 858,000 51,413,824,000 Rls. 1,201,200 $
7 7 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 792,000 46,938,360,000 Rls. 1,117,580 $
8 8 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 550,000 42,758,232,710 Rls. 747,653 $
9 6 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 682,000 40,158,930,000 Rls. 956,165 $
10 3 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 594,000 36,723,268,060 Rls. 871,264 $
11 2 1397 اينچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 308,000 19,373,256,000 Rls. 461,268 $
مجموع کل
599,377,476,313 ريال
مجموع کل
10,157,299 دلار