آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 199,550 2,933,406,000 Rls. 69,843 $
102 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 106,700 2,912,910,000 Rls. 69,355 $
103 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 63,810 2,908,119,702 Rls. 40,669 $
104 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 105,563 2,881,830,000 Rls. 68,615 $
105 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08105000 کيوي، تازه 90,090 2,834,034,000 Rls. 67,477 $
106 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 48,467 2,646,252,000 Rls. 63,006 $
107 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72027000 فروموليبدن. 5,000 2,583,000,000 Rls. 61,500 $
108 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25081000 بنتونيت 300,000 2,442,159,000 Rls. 27,000 $
109 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151120 ک کک ک تراورتن 318,948 2,439,977,200 Rls. 37,246 $
110 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 142,340 2,439,679,132 Rls. 29,608 $
111 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 62,370 2,319,425,043 Rls. 25,521 $
112 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28362000 کربنات دي سديم 194,450 2,229,058,130 Rls. 50,557 $
113 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 184,300 2,196,605,440 Rls. 24,880 $
114 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 72,000 2,116,800,000 Rls. 50,400 $
115 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 32074010 فريتهاي شيشه اي 200,000 2,091,600,000 Rls. 49,800 $
116 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 24,450 2,065,383,492 Rls. 22,738 $
117 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 66,000 2,020,545,120 Rls. 25,080 $
118 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,961,652,000 Rls. 46,200 $
119 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 125,000 1,946,200,000 Rls. 46,250 $
120 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 34021130 الكيل بنزن سولفونه 35,200 1,921,920,000 Rls. 22,318 $
121 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 100,170 1,758,183,840 Rls. 40,068 $
122 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 63,852 1,743,126,000 Rls. 41,503 $
123 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 108,750 1,720,979,260 Rls. 40,238 $
124 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 21,460 1,669,869,126 Rls. 19,314 $
125 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 98,050 1,668,694,040 Rls. 44,122 $
126 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28362000 کربنات دي سديم 74,860 1,622,596,896 Rls. 19,464 $
127 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 99,610 1,599,995,586 Rls. 37,852 $
128 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 32074010 فريتهاي شيشه اي 73,740 1,566,432,000 Rls. 37,296 $
129 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,217 1,558,620,000 Rls. 37,110 $
130 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 92,770 1,546,735,656 Rls. 18,554 $
131 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 115,910 1,518,888,000 Rls. 36,164 $
132 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 109,580 1,455,083,840 Rls. 34,189 $
133 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25081000 بنتونيت 200,000 1,450,152,000 Rls. 18,000 $
134 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 46,000 1,377,194,000 Rls. 32,200 $
135 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,351,504,000 Rls. 30,800 $
136 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 88,900 1,306,830,000 Rls. 31,115 $
137 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,360 1,286,768,208 Rls. 15,972 $
138 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25202000 گچ 519,840 1,253,520,150 Rls. 15,594 $
139 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 20,335 1,201,200,611 Rls. 13,217 $
140 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151110 ک کک ک مرمر 69,330 1,188,302,334 Rls. 13,866 $
141 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 31,980 1,159,396,524 Rls. 14,391 $
142 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 21,140 1,145,504,724 Rls. 13,741 $
143 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 32074010 فريتهاي شيشه اي 49,420 1,109,354,112 Rls. 12,576 $
144 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 14,120 1,109,352,000 Rls. 12,000 $
145 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 32074010 فريتهاي شيشه اي 49,410 1,101,041,376 Rls. 12,576 $
146 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28289090 هیپوکلریت ها غیر از هیپوکلریت کلسیم وهیپوکلریت سدیم، کلریت ها، هیپوبرمیت ها 50,000 1,082,512,500 Rls. 12,391 $
147 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 1,066,978,000 Rls. 24,200 $
148 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 66,000 1,059,366,000 Rls. 25,223 $
149 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
150 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 54050000 تک رشته ها، 67 دسي تكس يا يشتر، نوارها واشکال همانند، از مواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتر از5 ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 19,552 924,000,000 Rls. 22,000 $
151 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151120 ک کک ک تراورتن 87,500 923,905,500 Rls. 10,500 $
152 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 12,415 922,496,575 Rls. 21,726 $
153 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 6,717 883,190,851 Rls. 20,957 $
154 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 172,266 868,182,000 Rls. 20,671 $
155 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 20,240 858,564,000 Rls. 20,442 $
156 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 24,435 821,016,000 Rls. 19,548 $
157 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,905 763,444,500 Rls. 17,850 $
158 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28289090 هیپوکلریت ها غیر از هیپوکلریت کلسیم وهیپوکلریت سدیم، کلریت ها، هیپوبرمیت ها 47,000 746,781,250 Rls. 11,519 $
159 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151120 ک کک ک تراورتن 142,402 717,696,000 Rls. 17,088 $
160 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25081000 بنتونيت 160,820 697,776,901 Rls. 8,068 $
161 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 19,500 672,360,000 Rls. 15,600 $
162 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 40,470 667,957,350 Rls. 7,619 $
163 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 31,710 626,123,720 Rls. 14,269 $
164 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 20,960 575,886,480 Rls. 13,624 $
165 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28289090 هیپوکلریت ها غیر از هیپوکلریت کلسیم وهیپوکلریت سدیم، کلریت ها، هیپوبرمیت ها 25,000 569,900,000 Rls. 6,250 $
166 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 18,200 531,258,000 Rls. 12,649 $
167 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28272000 کلرورکلسيم 24,130 512,811,605 Rls. 5,808 $
168 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 5,000 501,512,000 Rls. 5,500 $
169 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28289090 هیپوکلریت ها غیر از هیپوکلریت کلسیم وهیپوکلریت سدیم، کلریت ها، هیپوبرمیت ها 25,000 499,043,750 Rls. 5,494 $
170 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 87,770 490,500,121 Rls. 6,143 $
171 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,280 448,224,000 Rls. 10,672 $
172 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25081000 بنتونيت 54,210 402,639,475 Rls. 4,593 $
173 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25081000 بنتونيت 96,970 366,534,000 Rls. 8,727 $
174 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 31,060 352,406,760 Rls. 9,318 $
175 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,000 330,120,000 Rls. 7,860 $
176 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 2,000 291,788,800 Rls. 3,200 $
177 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151120 ک کک ک تراورتن 38,540 217,361,672 Rls. 2,722 $
178 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 447 213,780,000 Rls. 5,090 $
179 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151190 ک کک ک مرمریت 25,340 212,856,000 Rls. 5,068 $
180 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25202000 گچ 270,000 193,537,350 Rls. 4,590 $
181 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151190 ک کک ک مرمریت 18,770 157,668,000 Rls. 3,754 $
182 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 1,000 155,012,800 Rls. 1,700 $
183 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25081000 بنتونيت 41,000 139,555,800 Rls. 3,690 $
184 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25081000 بنتونيت 40,950 80,826,960 Rls. 1,842 $
185 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 23,960 18,588,685 Rls. 215 $
186 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 340 4,072,197 Rls. 51 $
مجموع کل
105,852,116,144 ريال
مجموع کل
1,980,215 دلار