آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 90,669,588 2,688,000,000,000 Rls. 63,884,609 $
2 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 81,379,673 2,017,234,994,817 Rls. 50,549,038 $
3 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 36,210,741 1,788,000,000,000 Rls. 49,286,752 $
4 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 44,800,000 1,101,000,000,000 Rls. 29,184,800 $
5 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 27,500,000 675,790,500,000 Rls. 16,090,250 $
6 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 24,035,400 524,000,000,000 Rls. 15,512,928 $
7 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,000,000 283,985,900,000 Rls. 6,589,000 $
8 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 8,800,000 251,212,315,200 Rls. 5,828,592 $
9 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,300,000 97,020,000,000 Rls. 2,310,000 $
10 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,100,000 58,988,160,000 Rls. 1,386,000 $
11 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,228,400 47,977,252,400 Rls. 1,129,940 $
12 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 1,000,000 46,233,600,000 Rls. 1,100,800 $
13 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 39076110 ک ک ک گرید نساجی 800,000 36,414,000,000 Rls. 867,000 $
14 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,300,000 21,840,000,000 Rls. 520,000 $
15 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 400,000 20,024,086,950 Rls. 476,190 $
16 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 39076110 ک ک ک گرید نساجی 500,000 18,749,282,500 Rls. 497,500 $
17 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 350,000 14,553,000,000 Rls. 346,500 $
18 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 150,000 7,835,739,360 Rls. 178,572 $
19 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 75,000 3,024,000,000 Rls. 72,000 $
20 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29291090 ساير ایزو سیانات ها 20,000 1,959,724,000 Rls. 52,000 $
21 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 20,160 1,320,852,960 Rls. 31,248 $
مجموع کل
9,705,163,408,187 ريال
مجموع کل
245,893,719 دلار