آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 567,218,000 12,402,811,243,200 Rls. 295,305,030 $
2 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 476,978,000 10,660,000,000,000 Rls. 248,324,287 $
3 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 447,001,000 9,040,000,000,000 Rls. 232,717,660 $
4 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 359,730,000 7,977,587,375,040 Rls. 187,282,632 $
5 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 350,726,000 7,690,000,000,000 Rls. 182,594,970 $
6 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 145,214,783 3,843,346,398,750 Rls. 89,358,561 $
7 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 133,249,545 3,555,000,000,000 Rls. 84,299,150 $
8 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 127,938,922 3,305,188,278,000 Rls. 78,694,959 $
9 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 108,618,931 2,924,000,000,000 Rls. 69,430,740 $
10 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 73,426,548 1,832,000,000,000 Rls. 42,627,047 $
11 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 63,708,261 1,549,000,000,000 Rls. 37,771,647 $
12 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 60,112,402 1,415,797,574,660 Rls. 33,066,929 $
13 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 62,016,655 1,400,000,000,000 Rls. 33,400,310 $
14 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 60,378,437 1,270,000,000,000 Rls. 33,700,225 $
15 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,346,690 1,214,000,000,000 Rls. 27,575,877 $
16 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,678,162 1,203,856,206,000 Rls. 28,663,243 $
17 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 35,544,158 926,349,989,840 Rls. 21,817,004 $
18 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 23,102,996 529,000,000,000 Rls. 12,542,385 $
19 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 23,463,198 491,474,213,400 Rls. 11,403,114 $
20 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 18,713,934 444,000,000,000 Rls. 10,521,161 $
21 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 21,105,122 437,532,408,400 Rls. 10,151,564 $
22 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 14,434,598 377,000,000,000 Rls. 8,595,514 $
23 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,926,981 338,301,684,000 Rls. 8,054,802 $
24 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,462,227 317,396,469,390 Rls. 7,421,007 $
25 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 52,500,350 55,125,336,000 Rls. 1,312,508 $
26 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,464,728 18,297,678,000 Rls. 435,659 $
27 4 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,475,248 16,901,585,140 Rls. 398,059 $
28 2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 259,000 16,680,464,205 Rls. 397,154 $
29 3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,982,630 8,831,808,078 Rls. 209,339 $
30 5 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,994,600 4,950,039,000 Rls. 113,794 $
31 1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 123,200 4,271,595,328 Rls. 113,344 $
مجموع کل
75,268,700,346,431 ريال
مجموع کل
1,798,299,675 دلار