آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 19,717,920 4,030,000,000,000 Rls. 95,631,815 $
2 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 105,920,000 2,539,800,115,000 Rls. 60,282,300 $
3 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 8,200,000 1,670,340,000,000 Rls. 39,770,000 $
4 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 50,633,007 1,280,327,202,000 Rls. 30,483,981 $
5 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 77,396,347 1,189,328,601,637 Rls. 28,651,704 $
6 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 67,566,104 1,184,359,475,670 Rls. 27,783,940 $
7 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 1,120,000,000,000 Rls. 25,710,400 $
8 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 73,015,944 1,113,122,037,624 Rls. 27,060,146 $
9 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 49,346,874 886,361,021,406 Rls. 21,090,272 $
10 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 43,080,460 845,239,667,992 Rls. 21,856,183 $
11 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 3,509,040 724,460,317,960 Rls. 17,023,748 $
12 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 43,240,443 684,790,071,356 Rls. 17,531,707 $
13 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 39,995,250 662,386,480,360 Rls. 15,438,167 $
14 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 34,159,292 605,841,158,960 Rls. 13,878,071 $
15 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 30,103,680 549,626,951,720 Rls. 12,944,582 $
16 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 35,281,560 546,757,749,120 Rls. 13,020,327 $
17 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84118200 توربین های گازی، به غیر از توربوجت ها و توربو پرایلرها؛ با قدرت بیشتر از 5000 کیلو وات 171,940 509,495,931,000 Rls. 11,912,460 $
18 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 28,772,910 486,931,583,320 Rls. 11,106,343 $
19 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,528,300 468,000,000,000 Rls. 11,100,000 $
20 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 26,735,468 458,762,920,670 Rls. 10,694,183 $
21 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,796,760 449,000,000,000 Rls. 10,689,535 $
22 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 55,536,852 433,964,067,337 Rls. 10,310,628 $
23 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 19,920,000 406,000,000,000 Rls. 9,262,800 $
24 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,045,000 362,000,000,000 Rls. 8,619,350 $
25 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 46,723,391 355,542,093,260 Rls. 8,253,144 $
26 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 16,273,469 352,533,071,002 Rls. 8,291,290 $
27 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 18,740,000 338,444,400,000 Rls. 8,058,200 $
28 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,999,002 337,562,818,650 Rls. 7,899,224 $
29 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,105,791 318,873,744,000 Rls. 7,592,232 $
30 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 32,414,240 253,650,002,802 Rls. 6,517,714 $
31 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,811,279 232,993,726,605 Rls. 5,533,947 $
32 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,300,020 198,219,935,590 Rls. 4,655,006 $
33 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 10,000,000 184,899,000,000 Rls. 4,290,000 $
34 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,131,254 178,329,438,000 Rls. 4,245,939 $
35 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 10,093,630 159,805,580,122 Rls. 3,754,830 $
36 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,307,290 154,881,814,173 Rls. 3,957,551 $
37 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 8,928,329 146,256,852,000 Rls. 3,482,306 $
38 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,943,564 136,165,788,000 Rls. 3,130,248 $
39 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 1,526,402 133,893,480,000 Rls. 3,187,940 $
40 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 ساير تفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز مواد معدني قيري 7,124,715 119,695,212,000 Rls. 2,849,886 $
41 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 6,048,486 101,614,548,000 Rls. 2,419,394 $
42 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 491,533 100,000,000,000 Rls. 2,383,935 $
43 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,694 88,405,800,000 Rls. 2,104,900 $
44 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 6,008,955 88,331,628,000 Rls. 2,103,134 $
45 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 6,002,070 88,230,408,000 Rls. 2,100,724 $
46 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,127,375 85,574,804,970 Rls. 2,024,168 $
47 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 6,364,026 83,959,954,846 Rls. 2,227,409 $
48 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,448,300 69,138,326,950 Rls. 1,593,130 $
49 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 824,337 60,629,805,420 Rls. 1,434,346 $
50 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 5,504,934 53,398,345,000 Rls. 1,248,500 $
51 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 47,600,000 52,467,100,000 Rls. 1,190,000 $
52 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 2,400,000 50,400,000,000 Rls. 1,200,000 $
53 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 964,250 45,207,177,400 Rls. 1,060,675 $
54 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 134,005 44,880,150,000 Rls. 1,068,575 $
55 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 17,500,000 38,367,000,000 Rls. 913,500 $
56 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 100,500,000 37,989,000,000 Rls. 904,500 $
57 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 475,500 36,945,300,000 Rls. 879,650 $
58 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,130 36,141,289,500 Rls. 837,560 $
59 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 193,356 33,232,736,540 Rls. 776,273 $
60 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 204,204 32,750,878,280 Rls. 855,574 $
61 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 168,000 29,076,696,310 Rls. 675,136 $
62 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 147,828 28,982,184,000 Rls. 690,052 $
63 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 18,024,180 27,230,501,240 Rls. 637,344 $
64 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 20,000,000 27,122,763,500 Rls. 700,000 $
65 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 45,485 26,769,006,150 Rls. 614,047 $
66 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 17,200,000 25,284,000,000 Rls. 602,000 $
67 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 60,550,000 23,254,447,500 Rls. 544,950 $
68 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 1,240,000 22,394,400,000 Rls. 533,200 $
69 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 64,950,000 22,318,799,850 Rls. 584,550 $
70 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 13,338,000 22,127,192,730 Rls. 525,067 $
71 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 257,620 20,236,266,160 Rls. 476,596 $
72 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 253,530 19,798,651,380 Rls. 469,022 $
73 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 13,400,000 19,762,267,000 Rls. 469,000 $
74 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 50,850,000 19,606,369,500 Rls. 457,650 $
75 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 47,650,000 18,074,000,250 Rls. 428,850 $
76 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 345,680 17,249,820,000 Rls. 410,710 $
77 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,483,635 17,229,788,160 Rls. 397,614 $
78 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,465,659 16,575,919,380 Rls. 392,796 $
79 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 9,400,000 16,350,420,000 Rls. 380,400 $
80 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 شرح نامشخص 94,000 15,873,360,000 Rls. 376,000 $
81 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 2,151,740 15,665,435,240 Rls. 366,412 $
82 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 326,416 15,080,436,000 Rls. 359,058 $
83 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 8,400,000 14,861,431,200 Rls. 352,800 $
84 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 8,049,460 14,199,748,630 Rls. 332,819 $
85 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 213,790 13,898,036,860 Rls. 330,906 $
86 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 314,450 13,621,404,000 Rls. 314,450 $
87 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 103,680 13,373,876,400 Rls. 311,040 $
88 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 74,850 12,574,800,000 Rls. 299,400 $
89 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 8,121,280 12,287,393,316 Rls. 289,896 $
90 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 206,612 12,171,311,855 Rls. 279,800 $
91 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 40,230 11,871,731,080 Rls. 279,598 $
92 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 5,059,960 11,853,560,160 Rls. 277,996 $
93 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 271,800 11,215,598,400 Rls. 261,680 $
94 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 434,509 11,026,396,440 Rls. 256,820 $
95 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 3,900,000 10,566,453,000 Rls. 251,000 $
96 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 50,244 10,560,099,220 Rls. 248,707 $
97 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 172,470 10,206,429,660 Rls. 241,458 $
98 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 48,820 10,205,088,700 Rls. 236,777 $
99 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 56,529 10,004,022,000 Rls. 238,191 $
100 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 611,087 9,855,510,000 Rls. 234,655 $
مجموع کل
28,716,722,177,513 ريال
مجموع کل
683,006,493 دلار