آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042010 --- انجیر خشک 78,728 16,846,096,655 Rls. 181,073 $
102 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 9,389,396 16,398,131,122 Rls. 187,437 $
103 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 263,277 16,211,680,460 Rls. 394,915 $
104 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,018,702 15,987,120,160 Rls. 380,645 $
105 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,279,288 15,915,354,000 Rls. 378,937 $
106 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 18,943,990 15,671,367,693 Rls. 170,481 $
107 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 661,379 15,648,827,299 Rls. 229,808 $
108 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 861,493 15,473,388,000 Rls. 368,414 $
109 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 323,500 14,945,700,000 Rls. 355,850 $
110 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 214,910 14,878,422,320 Rls. 353,056 $
111 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 9,487,249 14,642,301,011 Rls. 177,410 $
112 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 422,156 14,455,712,537 Rls. 157,564 $
113 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,370,571 14,208,805,645 Rls. 161,109 $
114 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 67,860 14,142,702,600 Rls. 169,650 $
115 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 811,800 13,995,635,420 Rls. 163,402 $
116 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 866,719 13,562,531,560 Rls. 322,917 $
117 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 387,233 13,501,072,460 Rls. 165,735 $
118 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 828,383 13,061,011,056 Rls. 310,976 $
119 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 660,866 13,059,132,950 Rls. 305,177 $
120 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 839,080 12,975,018,000 Rls. 308,929 $
121 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 443,932 12,924,922,702 Rls. 147,488 $
122 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,218,111 12,551,053,974 Rls. 138,577 $
123 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 3,834,855 12,500,273,127 Rls. 153,331 $
124 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 42,369 12,335,070,293 Rls. 139,877 $
125 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 106,948 12,274,458,000 Rls. 292,249 $
126 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 580,195 12,092,871,000 Rls. 287,925 $
127 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 584,911 12,071,558,420 Rls. 282,344 $
128 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 3,320,526 12,056,531,601 Rls. 132,884 $
129 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 766,089 11,919,008,640 Rls. 283,786 $
130 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 796,269 11,908,890,000 Rls. 283,545 $
131 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 349,158 11,888,916,610 Rls. 129,789 $
132 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 165,140 11,790,996,000 Rls. 280,738 $
133 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 18,259,912 11,669,366,625 Rls. 162,277 $
134 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 637,733 11,644,967,660 Rls. 272,338 $
135 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 31,968 11,298,362,112 Rls. 127,872 $
136 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 28272000 کلرورکلسيم 507,503 11,167,098,229 Rls. 124,337 $
137 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 335,090 11,025,380,734 Rls. 125,734 $
138 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 313,086 11,005,699,045 Rls. 181,936 $
139 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 469,966 10,918,170,680 Rls. 168,436 $
140 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 28,646,550 10,809,512,700 Rls. 257,370 $
141 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 28272000 کلرورکلسيم 1,022,553 10,763,486,975 Rls. 250,525 $
142 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,277,470 10,735,806,726 Rls. 161,502 $
143 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 317,397 10,714,347,541 Rls. 118,560 $
144 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 276,348 10,713,480,821 Rls. 130,168 $
145 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 358,000 10,522,531,701 Rls. 117,537 $
146 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 62144000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت از الياف مصنوعي 8,330 10,519,210,656 Rls. 118,079 $
147 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,548,585 10,445,514,810 Rls. 121,540 $
148 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 662,821 10,333,578,970 Rls. 240,258 $
149 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 165,923 10,182,258,526 Rls. 116,146 $
150 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 453,604 10,167,360,000 Rls. 242,080 $
151 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 792,327 9,691,995,457 Rls. 229,784 $
152 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 26,960,170 9,577,957,530 Rls. 238,681 $
153 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 240,140 9,552,706,968 Rls. 102,771 $
154 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 43,199 9,395,937,600 Rls. 222,835 $
155 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 6,582,215 9,260,160,293 Rls. 125,550 $
156 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 86,447 9,194,222,160 Rls. 216,119 $
157 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 141,297 9,184,606,645 Rls. 105,905 $
158 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 645,544 9,168,366,187 Rls. 217,528 $
159 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 442,017 8,609,063,535 Rls. 159,450 $
160 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 582,669 8,594,883,510 Rls. 200,866 $
161 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 644,810 8,551,982,306 Rls. 202,825 $
162 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 573,203 8,520,372,000 Rls. 202,866 $
163 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,403,979 8,495,333,651 Rls. 96,154 $
164 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 1,003,522 8,264,342,455 Rls. 93,336 $
165 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 20,392 8,253,546,000 Rls. 196,513 $
166 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 313,036 8,235,057,262 Rls. 111,353 $
167 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 21,705,610 8,204,605,920 Rls. 195,348 $
168 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,083,123 8,158,086,580 Rls. 190,675 $
169 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 177,592 8,076,884,005 Rls. 91,091 $
170 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 394,418 7,929,222,000 Rls. 188,791 $
171 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 8,317,533 7,832,286,000 Rls. 186,483 $
172 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 84,930 7,825,206,948 Rls. 96,348 $
173 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,229,623 7,766,994,651 Rls. 89,183 $
174 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 257,907 7,725,764,631 Rls. 94,403 $
175 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 9,144 7,693,757,128 Rls. 88,696 $
176 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 165,872 7,640,244,159 Rls. 88,859 $
177 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 110,100 7,398,720,000 Rls. 176,160 $
178 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 220,250 7,246,872,423 Rls. 82,658 $
179 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 28272000 کلرورکلسيم 336,162 7,124,649,901 Rls. 85,170 $
180 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 1,116,975 7,119,475,876 Rls. 80,090 $
181 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08055010 لیمو خشک 64,554 7,118,807,117 Rls. 75,895 $
182 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 1,153,860 7,026,003,720 Rls. 173,229 $
183 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 17,904 6,988,128,000 Rls. 166,384 $
184 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 329,104 6,907,085,037 Rls. 114,200 $
185 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 39,300 6,897,098,700 Rls. 78,600 $
186 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 37,092 6,894,720,600 Rls. 74,184 $
187 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 71,000 6,880,032,500 Rls. 78,100 $
188 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 194,979 6,857,973,323 Rls. 83,117 $
189 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 206,496 6,821,646,548 Rls. 77,176 $
190 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 519,821 6,753,679,970 Rls. 157,988 $
191 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 990,126 6,607,681,674 Rls. 89,979 $
192 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 422,163 6,558,594,000 Rls. 156,157 $
193 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 9,200 6,384,284,800 Rls. 73,600 $
194 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 351,744 6,257,013,000 Rls. 148,976 $
195 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 345,651 6,245,190,000 Rls. 148,695 $
196 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 35,500 6,221,933,720 Rls. 71,740 $
197 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 36,040 6,211,407,803 Rls. 72,801 $
198 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 755,478 6,195,313,005 Rls. 70,075 $
199 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 32,888 6,037,630,339 Rls. 66,433 $
200 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,299,070 5,993,274,000 Rls. 142,697 $
مجموع کل
1,018,681,497,463 ريال
مجموع کل
17,409,230 دلار