آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,784,721 114,779,734,745 Rls. 1,491,090 $
2 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,700,879 79,934,707,760 Rls. 904,109 $
3 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,283,839 56,790,121,351 Rls. 665,397 $
4 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,131,005 53,411,514,620 Rls. 601,638 $
5 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,216,987 47,305,273,160 Rls. 1,095,288 $
6 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,201,538 45,418,128,000 Rls. 1,081,384 $
7 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,176,246 44,462,166,000 Rls. 1,058,623 $
8 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,032,185 39,158,111,578 Rls. 928,967 $
9 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 823,578 38,365,910,389 Rls. 435,620 $
10 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,006,075 38,029,614,000 Rls. 905,467 $
11 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 875,309 33,825,710,290 Rls. 787,778 $
12 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 22,049 17,245,906,650 Rls. 409,010 $
13 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 575,200 16,006,522,500 Rls. 172,500 $
14 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 82,323 14,715,525,840 Rls. 166,923 $
15 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 67,500 13,224,735,000 Rls. 135,000 $
16 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 559,410 11,844,491,855 Rls. 214,299 $
17 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 53,403 9,675,441,279 Rls. 110,323 $
18 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 875,000 9,216,500,000 Rls. 218,750 $
19 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 53,201 9,077,895,311 Rls. 102,481 $
20 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 211,124 8,850,618,000 Rls. 210,729 $
21 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 193,056 8,114,736,255 Rls. 192,287 $
22 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 336,000 7,518,072,000 Rls. 84,000 $
23 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 137,700 7,228,428,845 Rls. 83,044 $
24 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 35,517 6,406,233,374 Rls. 73,978 $
25 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 150,044 5,573,801,520 Rls. 135,042 $
26 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 240,000 5,210,700,000 Rls. 58,797 $
27 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 288,000 5,045,376,000 Rls. 70,591 $
28 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 26,100 4,604,666,400 Rls. 52,200 $
29 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 108,900 4,131,972,900 Rls. 98,010 $
30 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 38123990 ک ک ک ساير 25,025 4,046,532,000 Rls. 96,346 $
31 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 155,400 3,869,250,000 Rls. 92,125 $
32 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 46,000 3,864,000,000 Rls. 92,000 $
33 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 20,477 3,728,354,652 Rls. 42,372 $
34 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 217,100 3,666,365,380 Rls. 86,840 $
35 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 85,264 3,627,244,350 Rls. 40,502 $
36 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 33051000 شامپوها 47,700 3,593,100,000 Rls. 85,550 $
37 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 75,000 3,519,640,000 Rls. 40,000 $
38 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 10,368 3,457,152,976 Rls. 39,191 $
39 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 193,875 3,257,100,000 Rls. 77,550 $
40 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 169,430 3,210,900,000 Rls. 76,287 $
41 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 19,288 3,021,111,360 Rls. 36,240 $
42 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 144,000 3,008,477,040 Rls. 36,557 $
43 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 38123990 ک ک ک ساير 25,000 2,958,241,650 Rls. 32,550 $
44 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 38123990 ک ک ک ساير 25,000 2,849,491,750 Rls. 33,250 $
45 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 120,000 2,763,179,280 Rls. 31,920 $
46 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 250,000 2,625,000,000 Rls. 62,500 $
47 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 9,220 2,391,455,940 Rls. 27,660 $
48 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 22,503 2,042,853,252 Rls. 23,628 $
49 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 22,500 2,002,889,700 Rls. 22,050 $
50 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 190,400 1,999,200,000 Rls. 47,600 $
51 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 22,500 1,890,000,000 Rls. 45,000 $
52 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 22,000 1,848,000,000 Rls. 44,000 $
53 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 37,628 1,791,132,000 Rls. 42,646 $
54 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 45,149 1,771,611,340 Rls. 43,628 $
55 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 48,240 1,752,883,780 Rls. 41,143 $
56 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 96,000 1,612,800,000 Rls. 38,400 $
57 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 38123990 ک ک ک ساير 25,000 1,520,400,000 Rls. 36,200 $
58 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 44,150 1,455,184,000 Rls. 17,660 $
59 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 6,906 1,253,400,260 Rls. 13,799 $
60 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 72,225 1,228,595,400 Rls. 28,890 $
61 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 9,500 1,210,110,000 Rls. 28,500 $
62 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 13,338 1,120,392,000 Rls. 26,676 $
63 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 46,206 1,115,100,000 Rls. 25,872 $
64 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 65,400 1,110,753,600 Rls. 26,160 $
65 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 38123990 ک ک ک ساير 10,000 1,072,091,600 Rls. 12,400 $
66 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 24,000 957,180,000 Rls. 22,790 $
67 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 22,062 855,784,980 Rls. 19,856 $
68 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 49,500 831,600,000 Rls. 19,800 $
69 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 48,150 808,920,000 Rls. 19,260 $
70 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 75,000 787,500,000 Rls. 18,750 $
71 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 43,435 708,050,000 Rls. 16,858 $
72 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 44,000 665,632,000 Rls. 17,600 $
73 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 22,000 599,827,800 Rls. 6,600 $
74 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 44111399 ساير تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 10,360 400,400,000 Rls. 9,533 $
75 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 22,400 364,800,000 Rls. 8,686 $
76 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 38249990 --- سایر 1,250 82,400,000 Rls. 934 $
77 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 925 57,680,000 Rls. 654 $
78 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 150 3,705,944 Rls. 46 $
مجموع کل
849,550,089,656 ريال
مجموع کل
14,298,383 دلار