آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 23,064,020 642,826,881,300 Rls. 14,902,073 $
2 2 1397 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 24,691,490 630,784,859,000 Rls. 15,018,686 $
3 4 1397 اراك افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 18,578,226 455,233,550,990 Rls. 10,652,355 $
4 3 1397 اراك افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 18,715,836 449,440,399,131 Rls. 10,661,001 $
5 1 1397 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 14,727,975 320,457,435,745 Rls. 8,043,804 $
6 1 1397 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,737,840 188,317,936,000 Rls. 4,478,545 $
7 3 1397 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 6,122,520 133,715,032,326 Rls. 3,178,620 $
8 4 1397 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 3,411,710 75,597,221,088 Rls. 1,765,235 $
9 5 1397 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,069,810 46,877,322,220 Rls. 1,073,490 $
10 4 1397 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 1,428,860 37,689,312,200 Rls. 874,462 $
11 2 1397 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,251,110 36,038,951,250 Rls. 858,070 $
12 2 1397 اراك افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 770,980 14,571,480,000 Rls. 346,940 $
13 3 1397 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 715,320 13,254,671,189 Rls. 313,952 $
14 5 1397 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 201,312 12,163,738,664 Rls. 281,836 $
15 4 1397 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 199,381 11,976,809,880 Rls. 279,133 $
16 2 1397 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 609,735 11,687,856,600 Rls. 278,282 $
17 1 1397 اراك افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 247,500 11,538,450,000 Rls. 274,725 $
18 3 1397 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 561,100 11,136,809,385 Rls. 264,174 $
19 2 1397 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 544,874 10,865,668,800 Rls. 258,706 $
20 2 1397 اراك افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 82,025 10,336,032,000 Rls. 246,096 $
21 2 1397 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 174,028 10,232,846,400 Rls. 243,640 $
22 3 1397 اراك افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 83,425 9,696,395,088 Rls. 230,296 $
23 2 1397 اراك افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 202,500 9,440,550,000 Rls. 224,775 $
24 4 1397 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 449,256 8,945,149,525 Rls. 208,653 $
25 4 1397 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 413,265 7,211,281,280 Rls. 169,438 $
26 5 1397 اراك افغانستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 135,000 6,547,169,250 Rls. 154,575 $
27 5 1397 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 325,000 6,355,250,058 Rls. 149,199 $
28 1 1397 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 316,989 5,943,224,624 Rls. 149,022 $
29 3 1397 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 99,537 5,874,235,300 Rls. 139,352 $
30 5 1397 اراك افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 67,432 5,461,919,120 Rls. 124,474 $
31 1 1397 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 99,666 5,277,115,368 Rls. 139,532 $
32 4 1397 اراك افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 35,530 4,537,852,546 Rls. 106,622 $
33 1 1397 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 226,105 4,273,374,000 Rls. 101,747 $
34 4 1397 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 150,000 4,023,410,016 Rls. 94,235 $
35 2 1397 اراك افغانستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 67,500 3,146,850,000 Rls. 74,925 $
36 1 1397 اراك افغانستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 2,740,500,000 Rls. 65,250 $
37 5 1397 اراك افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 15,758 1,985,508,000 Rls. 47,274 $
38 3 1397 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 100,000 1,980,048,160 Rls. 46,960 $
39 2 1397 اراك افغانستان 27071000 ک بنزول Benzol (benzene)/روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطرانکهاي زغالکسنگ در درجه حرارت زياد به دست ميکآيد؛ محصولات مشابه كه در آن اجزاء تشكيلکدهنده بودار (Aromatic) از لحاظ وزن بر اجزاء بيکبو(Non aromatic) فزوني داشته باشد. 149,505 1,946,574,000 Rls. 46,347 $
40 5 1397 اراك افغانستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 100,400 1,813,224,000 Rls. 43,172 $
41 2 1397 اراك افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 22,407 1,546,104,000 Rls. 36,812 $
42 5 1397 اراك افغانستان 15141900 روغن غير خام كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 13,500 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
43 4 1397 اراك افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 15,858 1,203,814,257 Rls. 28,334 $
44 4 1397 اراك افغانستان 15141900 روغن غير خام كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 18,000 1,192,600,000 Rls. 28,000 $
45 4 1397 اراك افغانستان 27071000 ک بنزول Benzol (benzene)/روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطرانکهاي زغالکسنگ در درجه حرارت زياد به دست ميکآيد؛ محصولات مشابه كه در آن اجزاء تشكيلکدهنده بودار (Aromatic) از لحاظ وزن بر اجزاء بيکبو(Non aromatic) فزوني داشته باشد. 77,065 1,021,775,300 Rls. 23,890 $
46 4 1397 اراك افغانستان 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 9,687 909,832,880 Rls. 21,428 $
47 3 1397 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 49,660 835,877,120 Rls. 19,864 $
48 3 1397 اراك افغانستان 29153100 استات اتيل 21,600 821,728,800 Rls. 19,440 $
49 5 1397 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 25,122 631,348,519 Rls. 14,320 $
50 3 1397 اراك افغانستان 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 5,000 504,000,000 Rls. 12,000 $
51 5 1397 اراك افغانستان 29051610 دوا تيل هگزا نول 3,000 403,593,000 Rls. 9,278 $
52 5 1397 اراك افغانستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 10,000 182,961,000 Rls. 4,206 $
53 5 1397 اراك افغانستان 34021290 ساير مواد آلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,213 148,117,500 Rls. 3,405 $
54 4 1397 اراك افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 5,156 104,239,300 Rls. 2,455 $
55 4 1397 اراك افغانستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 5,400 92,783,956 Rls. 2,153 $
56 4 1397 اراك افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 4,050 69,587,967 Rls. 1,615 $
57 4 1397 اراك افغانستان 20096100 آب انگور بايک مقياس بريکس که ا ز 30تجاوز نکند 4,050 69,587,967 Rls. 1,615 $
58 4 1397 اراك افغانستان 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که از20 تجاوز نکند 4,050 69,587,967 Rls. 1,615 $
59 4 1397 اراك افغانستان 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,050 69,587,967 Rls. 1,615 $
60 5 1397 اراك افغانستان 34021110 سديم لوريل سولفات 495 51,156,000 Rls. 1,176 $
61 5 1397 اراك افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 456 9,576,000 Rls. 228 $
62 3 1397 اراك افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 456 9,576,000 Rls. 228 $
63 5 1397 اراك افغانستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 495 8,917,500 Rls. 205 $
مجموع کل
3,243,159,247,503 ريال
مجموع کل
76,873,555 دلار