آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 23,529 682,500,000 Rls. 16,250 $
102 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 2,560 668,160,000 Rls. 15,360 $
103 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 5,000 648,415,950 Rls. 15,235 $
104 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 5,000 631,455,760 Rls. 15,035 $
105 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 5,198 620,674,445 Rls. 6,623 $
106 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 20,732 572,190,960 Rls. 13,476 $
107 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,000 544,950,000 Rls. 12,975 $
108 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25161200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 176,110 534,683,852 Rls. 6,164 $
109 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 105,420 534,100,700 Rls. 12,700 $
110 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 65,120 528,922,061 Rls. 12,428 $
111 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,750 526,806,000 Rls. 12,543 $
112 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,200 512,513,520 Rls. 11,782 $
113 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 1,200 507,240,000 Rls. 12,000 $
114 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,765 503,380,636 Rls. 11,985 $
115 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمریت 58,300 489,720,000 Rls. 11,660 $
116 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 15,100 443,159,250 Rls. 5,055 $
117 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151110 ک کک ک مرمر 13,340 440,353,400 Rls. 5,023 $
118 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 46,330 432,752,320 Rls. 10,192 $
119 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 1,600 405,792,000 Rls. 9,600 $
120 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 10,020 378,789,580 Rls. 4,420 $
121 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,040 324,240,000 Rls. 7,720 $
122 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 1,900 252,000,000 Rls. 6,000 $
123 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 44,530 227,398,080 Rls. 5,343 $
124 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 26,070 219,848,310 Rls. 5,214 $
125 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 42,930 219,226,560 Rls. 5,151 $
126 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 21,940 202,734,000 Rls. 4,827 $
127 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 7,000 163,728,800 Rls. 1,856 $
128 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمریت 13,700 87,109,806 Rls. 959 $
129 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 28212000 ک خاککرنگی (Earth colours)/اكسيدها و هيدروكسيدهاي آهن؛ خاكکهاي رنگي كه بر حسب وزن 70 درصد يا بيشتر آهن تركيب شده به صورت Fe2O3 داشته باشد. 40,000 84,000,000 Rls. 2,000 $
130 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 600 29,148,000 Rls. 694 $
131 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 48211000 انواع بر چسب ا زکاغذ يا مقوا، چاپ شده 2 93,715 Rls. 1 $
مجموع کل
12,416,087,705 ريال
مجموع کل
260,270 دلار